Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

 

 

 Powrót do Zarządzeń


Dodano: 31 marca 2008

 

UCHWAŁA NR XIX/124/08

Rady miejskiej w Janowie Lubelskim

z dnia 18 marca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Janów Lubelski

regulaminu utrzymania czystości i porządku.

 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008), w zw. z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XXXV/250/06 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Janów Lubelski regulaminu utrzymania czystości i porządku, wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 5 dodaje się pkt 3/ o treści:

„3/ dbania o estetykę nieruchomości”,

2/ w § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Zabrania się:

a/ palenia śmieci,

b/ wywozu śmieci na grunty rolne i do lasu,

c/ zasypywania rowów melioracyjnych,

d/ wypalania traw,

e/ odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.”,

3/ w § 26 dodaje się ust. 4 o treści:

„4. Właściciele psów są zobowiązani posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniach ochronnych swoich psów.”,

6/ w § 27 dodaje się ust. 6 o treści:

„6. Właściciele psów są zobowiązani oznakować posesje tablicą ostrzegawczą.”,

7/ § 28 otrzymuje brzmienie:

„1.Właściciele psów zobowiązani są:

1/ do zgłoszenia posiadania psa w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim, celem zaewidencjonowania w komputerowej bazie danych,

2/ oznakowania psa poprzez dołączenie do obroży identyfikatora, o którym mowa w ust. 3,

3/ uzyskania zgody Burmistrza w formie decyzji na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną na podstawie odrębnych przepisów.

1. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1/, dokonuje się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego - pokój nr 10, w terminie do 30 dni:

1/ od dnia wejścia w życie uchwały – w przypadku osób posiadających psy w tym dniu,

2/ od dnia wejścia w posiadanie psa – w przypadkach innych niż określone w pkt 1/.

2. Przy rejestracji psa, jego właściciel otrzymuje identyfikator, zawierający numer ewidencyjny psa.

3. Zasady dokonywania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2/, dotyczą analogicznie przypadków śmierci psa lub jego przekazania osobie zamieszkałej na terenie innej gminy”.

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Janowa Lubelskiego.

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Gazecie Janowskiej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Tomczyk

 

do góry  do góryDodano: 1 marca 2007 r.

Wersja do wydruku (86 KB)

 

UCHWAŁA Nr XXXV/250/06

Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 10 kwietnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Janów Lubelski
regulaminu utrzymania czystości i porządku.

 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008), w zw. z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Wprowadza się na terenie Gminy Janów Lubelski regulamin określający szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku, zwany dalej „Regulaminem”.

§ 2

Regulamin określa w szczególności:

1) wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości,

2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,

3) częstotliwość i sposób usuwania odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami,

5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi,

6) obowiązek przeprowadzania deratyzacji i terminów jej przeprowadzania,

7) obowiązki odbiorcy odpadów.

 

§ 3

Regulamin obowiązuje:

1) mieszkańców Gminy Janów Lubelski oraz inne osoby przebywające na terenie Gminy,

2) właścicieli nieruchomości, 

3) właścicieli punktów handlowych, parkingów, obiektów sportowych,

4) wykonawców robót budowlanych,

5) jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,

6) zarządców dróg,

7) organizatorów imprez o charakterze publicznym,

8) przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

 

§ 4

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,

2) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z późn. zmian.),

3) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które z uwagi na rozmiar lub masę nie mogą być swobodnie umieszczane w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów określonych w Regulaminie, tj. m. in. stare meble, wózki dziecięce, sprzęt AGD i RTV, łóżka, materace, itp.,

4) zakładzie utylizacji odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć legalnie działający obiekt służący prowadzeniu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych; w szczególności mogą to być składowiska, kompostownie, spalarnie, sortownie, zakłady przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, surowców wtórnych, punkty zlewne odpadów ciekłych,

5) odbiorcy odpadów – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadającego wydane przez Burmistrza zezwolenie na wykonanie usług związanych z postępowaniem z odpadami komunalnymi lub nieczystościami ciekłymi,

6) selektywnej zbiórce odpadów – należy rozumieć oddzielne gromadzenie szkła, papieru, tworzyw sztucznych, aluminium i innych odpadów, które mogą być poddawane procesowi segregacji i recyklingu,

7) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,

8) dzikich wysypiskach śmieci – nieruchomość, na której znajdują się śmieci w ilościach nie wskazujących na pochodzenie z jednego gospodarstwa,

9) nieczystościach ciekłych – ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,

10) zwierzętach domowych – zwierzęta tradycyjnie przebywające z człowiekiem w jego domu lub w innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki i inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach nie hodowlanych,

11) zwierzętach gospodarskich – zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, 
w szczególności: konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, króliki, lisy, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 

Rozdział 2

Obowiązki właścicieli nieruchomości

 

§ 5

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:

1) umieszczania na budynkach aktualnych numerów posesji,

2) umieszczania w budynkach wielorodzinnych:

a/ adresu właściciela lub zarządcy nieruchomości oraz regulaminu porządku domowego,

b/ numerów telefonów pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej, pogotowia energetycznego, wodociągowego i gazowego.

 

§ 6

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:

1/ wyposażenie nieruchomości w standardowe pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na zasadach ustalonych z firmą wywozową,

2/ stosowanie segregacji odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu na warunkach podanych w niniejszym Regulaminie,

3/ przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, 

4/ uprzątniecie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

5/ zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz gromadzenie nieczystości płynnych w zbiornikach bezodpływowych, w tym ich pozbywanie się, odbywa się w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów: szkło, tworzywa sztuczne, metale, makulatura, odpady niebezpieczne.

3. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej winni zapewnić przejściowe gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych posiadających nieprzepuszczalne dno i ściany lub odprowadzać te nieczystości do przydomowych oczyszczalni ścieków. Urządzenia te muszą posiadać pojemność dostosowaną do potrzeb, w tym do ilości wody zużywanej przez użytkowników, częstotliwości ich opróżniania oraz muszą spełniać wymagania przepisów prawa budowlanego.

4. Właściciele nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub użytkowym mają obowiązek podłączenia się do sieci kanalizacyjnej w terminie 6 miesięcy od daty oddania sieci do użytku.

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania drzew i krzewów w stanie zapobiegającym wyrządzaniu szkód. W szczególności mają obowiązek pielęgnowania zieleni niskiej i wysokiej istniejącej na terenie nieruchomości, zwłaszcza poprzez prowadzenie zabiegów agrotechnicznych, zapobieganie rozwojowi chorób i szkodników inwazyjnych.

6. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się dzikie wysypiska śmieci zobowiązani są do uprzątnięcia śmieci na swój koszt oraz ustawienia tablicy z napisem: „Zakaz wywozu śmieci” i zabezpieczenia działki przed jej dalszym zanieczyszczaniem. W przypadku nieuporządkowania działki przez właściciela, Gmina wykona ten obowiązek w zastępstwie zobowiązanego obciążając go kosztami wywozu śmieci.

7. Zabrania się palenia, wywozu śmieci do lasu i zasypywanie rowów melioracyjnych.

 

§ 7

1. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu miejsc publicznych powinien być realizowany przez odgarnięcie ich w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz posypanie go piaskiem celem ograniczenia śliskości.

2. Śnieg z chodników powinien być uprzątnięty w godzinach rannych, najpóźniej do godz. 8.00. W przypadku silnych opadów śniegu chodnik należy odśnieżyć w ciągu godziny od ustania opadów.

3. Zanieczyszczenia suche, w tym piasek służący do ograniczenia śliskości usuwane winny być z tych miejsc niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania i gromadzone w pojemnikach na odpady.

4. Do właścicieli nieruchomości należy usuwanie nawisów śniegu i sopli lodu z okapów, dachów, rynien i innych części elewacji powstałych w rejonie chodnika położonego wzdłuż nieruchomości przeznaczonej do użytku publicznego.

 

§ 8

Obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządcy drogi, w tym:

1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym,

2) usunięcie błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej oraz z zatok autobusowych,

3) usunięcie śniegu i innych zanieczyszczeń wrzuconych na chodnik przez samochód odśnieżający drogę.

 

§ 9

Placówki handlowe, usługowe, gastronomiczne i inne, w których natężenie ruchu tego wymaga, winny być wyposażone w pojemniki w ilości zapewniającej utrzymanie porządku i czystości. Pojemniki powinny być umieszczone przy wejściu do obiektu.

 

§ 10

1. Dopuszcza się mycie samochodów poza myjniami i warsztatami naprawczymi jedynie w miejscu wyznaczonym przez właścicieli nieruchomości a powstające ścieki muszą być odprowadzone do zbiorników bezodpływowych lub kanalizacji sanitarnej.

2. Zabrania się na terenach przeznaczonych do użytku publicznego napraw pojazdów samochodowych za wyjątkiem napraw awaryjnych oraz prowadzenia poza warsztatami naprawczymi napraw blacharsko-lakierniczych i innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą tj. przeładunek towarów, postój pojazdów uciążliwych dla otoczenia ze względu na ich przeznaczenie i wytwarzany hałas.

3. Zabrania się odprowadzania do zbiorników bezodpływowych lub kanalizacji sanitarnej odpadów niebezpiecznych płynnych, tj. oleje samochodowe oraz złomowania na terenie nieruchomości pojazdów samochodowych.

4. Zabrania się spalania w celach grzewczych łuski gryki i innych materiałów w nieprzystosowanych domowych instalacjach i urządzeniach centralnego ogrzewania.

 

§ 11

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych.

2. Właściciel nieruchomości podłączony do zbiorczej kanalizacji ściekowej zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych za pośrednictwem tej kanalizacji.

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania sposobu i częstotliwości korzystania z usług wykonywanych w zakresie odbierania odpadów komunalnych czy opróżniania zbiorników bezodpływowych poprzez pobieranie, przechowywanie i okazywanie na żądanie Gminy dowodów wykonania tych usług poprzez uprawnione jednostki.

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do posiadania dowodów, o których mowa w ust. 3 przez okres 1 roku kalendarzowego, po upływie roku, w którym usługi były wykonane.

5. Na żądanie Burmistrza właściciel nieruchomości jest zobowiązany stawić się w Urzędzie Miejskim z dowodami, o których mowa w ust. 3 i 4, w celu ich okazania uprawnionemu przez Burmistrza pracownikowi Urzędu.

6. Zabrania się używania zawartości zbiorników bezodpływowych na potrzeby użyźniania gleby na grunty rolne i leśne oraz wylewania ich zawartości na teren nieruchomości, odprowadzania nieczystości do cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych i odwadniających drogi, kanalizacji deszczowej itp.

 

§ 12

1. Jeżeli właścicieli nieruchomości nie zawarł umowy, o której mowa w § 11, obowiązek odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych przejmuje Gmina.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Burmistrz wydaje decyzję z urzędu, w której ustala:

1/ obowiązek i terminy uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych,

2/ wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek, o których mowa w § 25 ust. 4,5

3/ sposób i terminy udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżnienia.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 2 ma rygor natychmiastowej wykonalności i jest wydawana na okres 1 roku. Ulega ona przedłużeniu w drodze decyzji wydawanej z urzędu, na kolejny okres 1 roku, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi, na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji, umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji.

 

§ 13

Mieszkańcy Gminy oraz osoby inne przebywające na jej terenie zobowiązani są do korzystania z koszy ulicznych lub w przypadku ich braku zabierania odpadów ze sobą, w celu uniknięcia zaśmiecania terenów użytku publicznego.

 

§ 14

Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do:

1. wyposażenia miejsca, w którym impreza się odbywa, w odpowiednią ilość pojemników na odpady stałe oraz toalet,

2) oczyszczenia terenu i terenów przyległych bezpośrednio po zakończeniu imprezy.

 

Rozdział 3

Urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych, w tym segregowanych

 

§ 15

1. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie jej w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń, wydzierżawienie od firmy wywozowej lub w inny sposób, ustalony stosowną umową z tą firmą.

2. Do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych służą pojemniki o pojemności 110 l, 1100 l i 7000 l w liczbie ustalonej z firmą wywozową. Ustala się, że na każdej nieruchomości zamieszkałej powinien się znajdować co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na odpady komunalne zmieszane.

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady komunalne w należytym stanie sanitarnym i technicznym oraz stosować je zgodnie z przeznaczeniem. Miejsca ustawienia muszą być trwale oznaczone, łatwo dostępne dla użytkowników i pracowników odbiorcy odpadów, utrzymywane w czystości i zabezpieczone przed zbieraniem się wody i błota.
4. Koszt przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.

 

§ 16

1. Do zbiórki odpadów komunalnych przy drogach publicznych, na przystankach komunikacji publicznej oraz innych terenach użytku publicznego służą kosze uliczne na odpady.
2. Zabrania się wrzucania do koszy ulicznych zanieczyszczeń pochodzenia zwierzęcego, odpadów komunalnych stałych i ciekłych powstałych w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz odpadów ulicznych zebranych podczas oczyszczania chodników przez właścicieli nieruchomości oraz chodników i jezdni przez gminną jednostkę organizacyjną lub podmiot świadczący usługi polegające na usuwaniu odpadów komunalnych.

 

§ 17

1. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w miejscu wydzielonym na terenie nieruchomości i usuwane możliwie jak najszybciej, w terminie określonym w § 23.

2. Powstające na terenie nieruchomości odpady inne niż komunalne (np. odpady medyczne, odpady niebezpieczne) muszą być zbierane w sposób wydzielony od odpadów komunalnych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 18

1. Celem propagowania selektywnej zbiórki odpadów Gmina stwarza warunki i zachęty ekonomiczne poprzez:

a) organizację zbiórki odpadów segregowanych,

b) organizację konkursów ekologicznych z nagrodami,

2. Właściciele nieruchomości, którzy dokonują selektywnej zbiórki odpadów, są zobowiązani stosować do ich gromadzenia oznakowanych worków z tworzyw sztucznych, z zachowaniem następującej kolorystyki:

a) odpady z tworzyw sztucznych – worki żółte

b) szkło bezbarwne – worki białe

c) szkło kolorowe – worki zielone

d) makulatura – worki niebieskie

e) metale – worki czerwone

3. Do selektywnej zbiórki w/w odpadów stosuje się także oznaczone takimi samymi kolorami pojemniki typu dzwon ustawione w miejscach ogólnie dostępnych na terenie Gminy.

4. Selektywnej zbiórce podlegają następujące odpady: szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne, metale, makulatura, odpady niebezpieczne (baterie, przeterminowane leki, oleje przepracowane, akumulatory).

5. Odpady, o których mowa w ust. 4, należy gromadzić wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub kolorowych workach odpowiednio oznakowanych, ustawionych w wyznaczonych miejscach na terenie Gminy lub odpowiednio oznakowanych workach.

6. Wypełnione zgodnie z przeznaczeniem i zabezpieczone przed wysypaniem zawartości worki, właściciel nieruchomości wystawia do odbioru w miejscu widocznym dla odbiorcy odpadów w sposób nie utrudniający korzystania z ruchu i nie powodujący zaśmiecania miejsc publicznych w terminach ogłoszonych przez Gminę.

7. Zarówno w pojemnikach typu dzwon jak i w workach na odpady segregowane wolno umieszczać jedynie odpady zgodnie ze wskazanym na nich przeznaczeniem.

8. Wraz z selektywną zbiórką odpadów stałych prowadzić należy akcję informacyjno-edukacyjną na temat jej znaczenia dla ochrony środowiska naturalnego.

 

§ 19

Do gromadzenia odpadów niebezpiecznych służą odpowiednio oznakowane pojemniki ustawione w miejscach ogólnie dostępnych na terenie Gminy:

1/ baterie – szkoły, placówki handlowe,

2/ przeterminowane leki – apteki,

3/ oleje przepracowane i opakowania po olejach – warsztaty samochodowe i stacje benzynowe.

 

§ 20

1. Do zbierania odpadów na terenach budów mogą być wykorzystywane: kontenery, worki i inne pojemniki nie normatywne zapewniające zachowanie porządku i czystości.

2. Dopuszcza się krótkotrwałe i uzasadnione procesem budowlanym gromadzenie zmieszanego gruzu budowlanego luzem.

3. Wykonanie obowiązków określonych w ust. 1 należy do wykonawcy robót budowlanych.

 

§ 21

Właściciele nieruchomości mogą organiczną część odpadów kompostować. Kompostowanie odpadów organicznych nie może stanowić uciążliwości dla innych osób. Odległość kompostownika od granicy sąsiedniej nieruchomości powinna wynosić co najmniej 7,5 m.

 

Rozdział 4

Częstotliwość i sposób usuwania odpadów oraz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

 

§ 22

1. Stałe odpady komunalne drobne muszą być usuwane z terenu nieruchomości w terminach uzgodnionych z odbiorcą odpadów, z częstotliwością co najmniej raz w miesiącu. 

2. Opróżnianie zbiorników na nieczystości ciekłe odbywać się musi z częstotliwością gwarantującą zabezpieczenie przed ich przepełnieniem, stanowiącym zagrożenie dla powierzchni ziemi i wód podziemnych, na podstawie umowy z uprawnioną firmą wywozową.

3. Wysokość opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ustala odbiorca odpadów. Stawki opłat regulują indywidualne umowy zawarte z właścicielami nieruchomości.

 

§ 23

1. Odpady segregowane i wielkogabarytowe wystawione przez mieszkańców odbierane są przez przedsiębiorcę nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące.

2. W kosztach odbioru odpadów segregowanych partycypuje Gmina.

3. Koszty odbioru odpadów wielkogabarytowych pokrywa wytwórca (właściciel).

4. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich odpadów, jednak nie może być mniejsza niż raz na dwa dni.

 

Rozdział 5

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione

 

§ 24

System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35% całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.

 

Rozdział 6

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

 

§ 25

1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy przez podmioty uprawnione powinny być dostarczane do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Borownicy.

2. Komunalne nieczystości ciekłe z terenu Gminy należy wywozić do Oczyszczalni Ścieków w Janowie Lubelskim - ul. Ulanowska 111, za pośrednictwem podmiotów uprawnionych.

3. Masa odpadów komunalnych, zebranych w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości lub najemców/właścicieli lokali, jest rejestrowana przez podmiot uprawniony, z którym mają oni podpisane umowy.

4. Górne stawki opłat są skalkulowane dla sytuacji, w której właściciele nieruchomości nie dokonują selekcji odpadów, zaś obowiązek uzyskania obowiązujących poziomów odzysku ma wyłącznie podmiot uprawniony, który ma obowiązek selekcjonować odpady zmieszane. Gmina, podejmując uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, dokonuje wstępnego ich oszacowania na podstawie własnych kalkulacji stawek opłat.

5. Stawki opłat zawarte w umowach podpisanych z właścicielami nieruchomości przez podmiot uprawniony nie mogą być wyższe niż górne stawki opłat.

6. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

a) opakowań z papieru i tektury,

b) opakowań z tworzyw sztucznych,

c) opakowań ze szkła,

d) wielkogabarytowych, np. mebli, sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e) budowlanych z remontów mieszkań i budynków,

f) niebezpiecznych, np. baterii, akumulatorów, resztek farb i lakierów, opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach.

7. Gmina poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, które są obowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczanie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

8. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.

9. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów i odpadów niebezpiecznych.

10. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez przedsiębiorców, a w dalszej kolejności przez właściwe postępowanie z nimi.

 

Rozdział 7

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz gospodarskie

 

§ 26

1. Osoby utrzymujące psy lub inne zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania opieki nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta te nie zakłócały spokoju oraz nie stanowiły zagrożenia i uciążliwości dla otoczenia poprzez uporczywe szczekanie, wycie itp.

2. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są zabezpieczyć miejsca ich przebywania przed samodzielnym opuszczaniem tych miejsc oraz zapewnić należyty dozór, szczególnie, w sytuacji, gdy zwierzę nie jest uwiązane lub znajduje się w pomieszczeniu nie posiadającym zamknięcia albo na terenie nie posiadającym ogrodzenia.

3. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń w miejscach służących do użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, skwery, itp.

 

§ 27

1. W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

2. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.

3. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci oraz innych miejsc oznakowanych stosownym zakazem przez właściciela nieruchomości (placówki czy obiektu).

4. Psy pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane będą jako bezdomne, chwytane i doprowadzane do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Koszty pobytu w schronisku ponosi właściciel psa.

5. Zakazuje się doprowadzania psów do stanu, w którym mogą one stać się on niebezpieczne dla człowieka lub innego zwierzęcia.

 

§ 28

Utrzymujący psy zobowiązani są do:

1) systematycznego uiszczania podatku od posiadania psa zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej,

2) uzyskania decyzji Burmistrza na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 29

1. Zabrania się prowadzenia działalności związanej z produkcją rolniczą i hodowlaną na terenach zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej, wielorodzinnej), usługowej, przemysłowej położonych w granicach miasta Janowa lubelskiego.

2. Na terenie zabudowy zagrodowej wprowadza się następujące wymagania:

1/ właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie mają obowiązek 
wybudowania zbiorników na składowanie obornika i gromadzenie gnojowicy; urządzenia te powinny odpowiadać przepisom określonym w odrębnych przepisach.

2/ przy hodowli zwierząt gospodarskich prowadzący hodowlę musi przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz dbać o to, aby utrzymywanie zwierzęcia nie powodowało dla innych osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie uciążliwość, tj. hałas, odór, itp.,

3/ nie dopuszcza się odprowadzania nieczystości ciekłych z hodowli zwierząt gospodarskich do kanalizacji sanitarnej,

4/ pszczoły powinny być trzymane w ulach ustawionych w odległości co najmniej 5 m od granicy nieruchomości, w taki sposób, aby nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich,

5/ zwierzęta padłe w obrębie nieruchomości należy zgłaszać do jednostek specjalistycznych zajmujących się transportem i utylizacją zwłok zwierzęcych.

 

Rozdział 8

Zasady przeprowadzania deratyzacji

 

§ 30

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzania deratyzacji na terenie własnych nieruchomości na własny koszt.

2. Powszechne akcje deratyzacyjne organizowane będą w porozumieniu z właściwym Inspektorem Sanitarnym. Urząd Miejski określi termin deratyzacji w formie obwieszczeń na terenie Gminy.

3. Właściciele ferm drobiowych, zakładów przetwórstwa spożywczego, tuczarni, itp. zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji, co najmniej raz w roku.

 

Rozdział 9

Obowiązki odbiorcy odpadów

 

§ 31

1. Odbiorcy odpadów zobowiązani są do:

1) uzyskania stosownego zezwolenia na zbiórkę odpadów komunalnych lub wywóz nieczystości ciekłych oraz dokonywania odbioru i transportu odpadów zgodnie z wydanym zezwoleniem,

2) zawierania indywidualnych umów na odbiór odpadów oraz wystawiania dokumentu poświadczającego wykonanie usługi – dowodu zapłaty; umowa winna zawierać: oznaczenie stron, datę zawarcia umowy, numer zezwolenia, które posiada odbiorca odpadów, zakres wykonywanej usługi, w szczególności określenie ilości i częstotliwości odbioru odpadów.

2. Odbiorca odpadów oprócz odpadów komunalnych obowiązany jest do odbioru wszystkich selektywnie zebranych rodzajów odpadów powstających w gospodarstwach domowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów.

 

Rozdział 10

Przepisy końcowe

 

§ 32

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów niniejszej uchwały stosowane będą środki egzekucyjne określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

§ 33

Prawo kontroli i egzekwowania postanowień Regulaminu powierza się Straży Miejskiej oraz innym osobom posiadającym upoważnienie Burmistrza Janowa Lubelskiego.

 

§ 34

Traci moc uchwała Nr XXVI/185/05 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Janów Lubelski.

 

§ 35

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Janowa Lubelskiego.

 

§ 36

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Gazecie Janowskiej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

§ 37

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

(-) Piotr Góra

Dodano: 1 marca 2007 r.

do góry  do góry

 Powrót do Zarządzeń

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI