BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO

ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK GMINY

SEKRETARZ GMINY


BURMISTRZ

 

 

 

KRZYSZTOF ADAM KOŁTYŚ

tel.: +48 15 87 24 330  +48 15 87 24 331

fax.: +48 15 87 24 670

e-mail: burmistrz@janowlubelski.pl

pok.: 17

Adres: Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59,

23-300 Janów Lubelski

 

 

 

 

ZAKRES:

Do kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

 1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem.

 2. Reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz.

 3. Przedkładanie Radzie Miejskiej projektów uchwał.

 4. Prowadzenie gospodarki finansowej gminy.

 5. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

 6. Składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy.

 7. Wystawianie upoważnień kierownikom referatów i innym pracownikom Urzędu do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

 8. Ogłaszanie uchwał Rady Miejskiej, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 9. Reprezentowanie Gminy i jego organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej.

 10. Uczestniczenie w pracach związków i porozumień między gminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień.

 11. Rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach działalności Urzędu.

 12. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

 13. Zatwierdzanie na wniosek kierowników zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu.

 14. Wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej.

 15. Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

 

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW: Wtorek w godz. 9.00-16.00


do góry  do góry

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

 

CZESŁAW KRZYSZTOŃ

tel.: +48 15 87 24 330  +48 15 87 24 331

fax.:  +48 15 87 24 670

e-mail: zastepcaburmistrza@janowlubelski.pl

pok.: 17

Adres: Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59,

23-300 Janów Lubelski

 

 

 

 

ZAKRES:

Do kompetencji Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

 

1.Zastępca Burmistrza zastępuje Burmistrza w razie jego nieobecności w zakresie przez niego wyznaczonym.

2. Zastępca sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

1) referatów:

- Gospodarki Przestrzennej i Gruntami;

- Planowania i Realizacji Inwestycji;

- Spraw Społecznych i Obywatelskich;

- Promocji i Rozwoju;

- Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

2) Straży Miejskiej;
3) Urząd Stanu Cywilnego.

 

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW: Wtorek w godz. 9.00-16.00


do góry  do góry

SKARBNIK GMINY

 

 

 

BOGUMIŁA SZEWC

tel.: +48 15 87 24 314 +48 15 87 24 330

fax: +48 15 87 24 670

e-mail: skarbnik@janowlubelski.pl

pok.: 27

Adres: Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59,

23-300 Janów Lubelski

 

 

 

ZAKRES:

Do kompetencji Skarbnika Gminy należy w szczególności:

 

1. Skarbnik Gminy wykonuje zadania związane z planowaniem i realizacją budżetu Gminy.

2. Skarbnik Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Referatu Finansowo - Budżetowego.

3. Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

- nadzorowanie wykonania budżetu;

- opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz;

- prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami;

- składanie kontrasygnaty na dokumentach, w których ustalone są zobowiązania pieniężne Gminy oraz powiadamianie Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w wypadku odmowy złożenia kontrasygnaty;

- prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Gminy;

- kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych - na zlecenie Burmistrza i w zakresie przez Burmistrza określonym;

- wykonywanie poleceń służbowych Burmistrza.

 

Skarbnik Gminy wykonuje swoje zadania przy pomocy Referatu Finansowo - Budżetowego.

 

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW: Wtorek w godz. 9.00-16.00


do góry  do góry

SEKRETARZ GMINY

 

 

 

 

BOŻENA CZAJKOWSKA

tel.: +48 15 87 24 332 +48 15 87 24 330

fax: +48 15 87 24 670

e-mail: sekretarz@janowlubelski.pl

pok.: 23

Adres: Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski

 

 

 

ZAKRES:

Do kompetencji Sekretarza Gminy należy w szczególności:

 

1. Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu.

2. Sekretarz Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Referatu Organizacyjno - Administracyjnego.

3. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

- zapewnienie zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa;

- nadzór nad wykonywaniem uchwał Rady Miejskiej;

- nadzór nad realizacją Zarządzeń Burmistrza;

- organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne;

- nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej;

- nadzorowanie i odpowiedzialność za przestrzeganie rzetelnego i terminowego, zgodnego z prawem załatwiania spraw obywateli przez Urząd;

- zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkiego rodzaju informacji o charakterze publicznym na terenie Miasta;

- inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych;

- kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie;

- nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych Urzędu w zakresie powierzonym przez Burmistrza;

- wydawanie wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych;

- przyjmowanie oświadczeń woli;

- pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Janowie i kierowanie kancelarią tajną;

- wykonywanie poleceń służbowych Burmistrza.

 

Sekretarz wykonuje swoje zadania przy pomocy Referatu Organizacyjno - Administracyjnego.

 

do góry  do góry

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych

Kalendarz wystaw i imprez na 2007r.

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700

©COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl