OGŁOSZENIA


ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY ARCHIWALNE

 

Uchwała Nr XXXVIII/249/09 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski

 

Dodano: 12.11.2009

Uchwała Nr XXXVIII/248/09 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Janów Lubelski.

 

Dodano: 12.11.2009

UCHWAŁA Nr XXXVIII/247/09 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Janów Lubelski

 

Dodano: 12.11.2009

Zarządzenie NR 29/08 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie dofinansowania projektów złożonych na otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Gminy z zakresu prowadzenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Janów Lubelski.

 

Dodano: 4.06.2008

Zarządzenia NR 22/08 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie dofinansowania projektów złożonych na otwarte konkursy na realizację zadań publicznych Gminy z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży.

 

Dodano: 21.04.2008

Uchwała NR XIX/124/08 Rady miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 18 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Janów Lubelski regulaminu utrzymania czystości i porządku.

 

Dodano: 31.03.2008

Zarządzenie nr 9/08 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie dofinansowania projektów złożonych na otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Dodano: 21.02.2008

Uchwała Nr XI/70/07 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Janów Lubelski” i „Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski” oraz ustalenia zasad i trybu ich nadawania

 

Dodano: 22.08.2007

Uchwała Nr XXIX/199/05 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Janów Lubelski

 

Dodano: 21.03.2007

Zarządzenie NR 16/07 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 21 lutego 2007r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Dodano: 02.03.2007

UCHWAŁA Nr XXXV/250/06 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 10 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Janów Lubelski regulaminu utrzymania czystości i porządku.

 

Dodano: 01.03.2007

ZARZĄDZENIE NR 6/07 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie Komisji Opiniującej.

 

Dodano: 15.01.2007


ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY BIEŻĄCE

 

Dodano: 12 listopada 2009 r.

  

UCHWAŁA Nr XXXVIII/248/09

Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski

ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miasta i Gminy Janów Lubelski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmian.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zmian.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski, sporządzony w oparciu o uchwałę Nr XVI/97/07 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów Lubelski, uwzględnia przeznaczenia terenów oraz zasady ich zagospodarowania, zgodnie z polityką przestrzenną określoną w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Janów Lubelski”, uchwalonym uchwałą Nr XXX/150/01 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 27 czerwca 2001 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowa Lubelskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Tomczyk 


Dodano: 12 listopada 2009 r.

do góry  do góry

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych

Kalendarz wystaw i imprez na 2007r.

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 

 Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700

© COPYRIGHT 2006 - 2011 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl