Biuro Obsługi Klienta

Referat Finansowo - Budżetowy

Referat Organizacyjno - Administracyjny

Referat Promocji i Rozwoju Miasta

Referat Gospodarki Przestrzennej i Gruntami

Referat Planowania i Realizacji Inwestycji

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich

Architekt Miejski

Urząd Stanu Cywilnego

Radca Prawny

Straż Miejska

 


Referat Finansowo - Budżetowy

Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy
mgr Bogumiła Szewc
pok.: 18, tel.: (015) 872-43-14, 872-43-30, fax: (015) 872-46-70
e-mail:
skarbnik@janowlubelski.pl

ZADANIA:

1. Przygotowywanie danych do projektu budżetu i dokumentów towarzyszących, zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Radę Miejską.
2. Prowadzenie gminnych funduszy celowych na zasadach określonych przepisami ustaw szczególnych.
3. Realizowanie planu dochodów i wydatków budżetowych, dokonywanie analiz w tym przedmiocie oraz wypracowanie wniosków w zakresie gospodarki finansowej Burmistrzowi i Radzie Miejskiej.
4. Kontrola kompleksowa i doraźna (zgodnie z planem rocznym lub na poleceniem Burmistrza) jednostek organizacyjnych Urzędu w zakresie sprawności organizacyjnej oraz gospodarowania majątkiem rzeczowym i finansami oraz w zakresie zgodności stanu istniejącego z obowiązującymi aktami normatywnymi.
5. Opracowywanie wniosków dla Burmistrza zmierzających do usprawnienia pracy nadzorowanych jednostek.
6. Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej. Szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli określi oddzielne Zarządzenie Burmistrza.
7. Prowadzenie ewidencji składników mienia komunalnego oraz dokonywanie okresowych inwentaryzacji.
8. Naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie.
9. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach stawek podatków i opłat lokalnych, gospodarki finansowej gminy oraz ustalania inkasa, inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
10. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach gospodarki finansowej gminy.
11. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
12. Podejmowanie czynności egzekucyjnych w razie nieuregulowania w terminie należności i świadczeń stanowiących dochody budżetowe.
13. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej oraz informacji opisowych dotyczących realizacji budżetu i działalności finansowej gminy.
14. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, urzędem skarbowym, bankiem obsługującym, innymi bankami, funduszami i fundacjami.
15. Zapewnienie prawidłowego prowadzenia księgowości budżetowej, podatkowej i ewidencji majątku gminy.
16. Prowadzenie obsługi kasowej, sprzedaży znaków opłaty skarbowej oraz gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania.
17. Organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości z uwzględnieniem wymogów ustawy o zamówieniach publicznych.
18. Zapewnienie prawidłowej ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
19. Prowadzenie i załatwianie innych spraw związanych z gospodarką finansową gminy.
20. Opiniowanie zamierzeń mogących wywołać skutki finansowe dla budżetu gminy.
21. Dbałość o mienie komunalne i podejmowanie prawem przewidzianych działań na rzecz zwiększenia dochodów budżetu gminy.
22. Rozliczanie zadań inwestycyjnych gminy, przy udziale Referatu Inwestycyjnego.
23. Zapewnienie prawidłowego prowadzenia dokumentacji i rozliczania podatku od towarów i usług.
24. Współpraca z komisjami Rady Miejskiej.

 

do góry  do góry


Referat Organizacyjno - Administracyjny

Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy

mgr Bożena Czajkowska
pok.: 27, tel.: (015) 872-43-32, 872-43-30, fax: (015) 872-46-70
e-mail:
sekretarz@janowlubelski.pl

ZADANIA:

1. Załatwianie skarg i wniosków obywateli.
2. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu.
3. Zapewnienie sprawnego kierowania i prawidłowego nadzoru nad funkcjonowaniem referatów Urzędu.
4. Zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa.
5. Prowadzenie prac związanych z:
- obsługą Rady Miejskiej, komisji i radnych;
- realizacją uchwał Rady, wniosków komisji oraz wniosków i interpelacji radnych.
6. Racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem płac oraz prowadzenie spraw osobowych pracowników.
7. Sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej Burmistrza oraz prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum.
8. Organizacja załatwiania skarg, wniosków i interwencji zgłaszanych przez obywateli.
9. Kontrola dyscypliny pracy w Urzędzie.
10. Prowadzenie spraw w zakresie szkolenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.
11. Zapewnienie zaopatrzenia jednostek organizacyjnych Urzędu w środki techniczne i materiały piśmienno - biurowe.
12. Wnioskowanie o wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
13. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do podmiotów posiadających zezwolenia.
14. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i sprawozdawczości w tym zakresie.
15. Koordynacja i nadzór nad handlem targowiskowym.
16. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem czasu pracy placówek handlowych, usługowych oraz aptek i prowadzenie kontroli w tym zakresie.
17. Inicjowanie i uczestnictwo w kontrolach wyspecjalizowanych instytucji (PIH i inne).
18. Współdziałanie z referatem gospodarki komunalnej, rolnictwa leśnictwa i ochrony środowiska w zakresie zapewnienia pomieszczeń użytkowych dla działalności gospodarczej.
19. Administrowanie systemami informatycznymi i bieżąca konserwacja i obsługa sprzętu informatycznego.
20. Wykonanie prac związanych z przetwarzaniem i zabezpieczaniem danych zgodnie z instrukcjami.
21. Udzielanie pomocy w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania pracownikom Urzędu Miejskiego.

22. Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem systemów informatycznych i ich użytkowaniem.

 

do góry  do góry


Referat Promocji i Rozwoju Miasta

Kierownik Referatu

mgr Waldemar Futa

pok.: 25, tel.: (015) 872-43-13, 872-43-30

e-mail: promocja@janowlubelski.pl

ZADANIA:

1. Opracowywanie i prowadzenie katalogu ofert dla potencjalnych inwestorów.

2. Nawiązanie kontaktów i analiza możliwości współpracy z potencjalnymi inwestorami krajowymi i zagranicznymi.

3. Tworzenie, prowadzenie i bieżąca aktualizacja banku informacji o gminie.

4. Opracowanie i publikowanie informacji o gminie, kierunkach jej rozwoju, potrzebach inwestycyjnych itp. i upowszechnianie ich w kraju i za granicą, koordynacja prac wydawniczych urzędu, współpraca z agencjami reklamowymi i wydawniczymi przy wydawaniu opracowań własnych oraz współuczestnictwo w projektach wspólnych.
5. Współpraca z merytorycznymi jednostkami urzędu miejskiego i gminy, przy realizacji wszelkich form promocji prowadzonej w poszczególnych dziedzinach działalności, a w szczególności:
- przygotowywanie materiałów reklamowych, folderów, wydawnictw i materiałów promocyjnych Gminy;
- koordynacja działań z zakresu relacji publicznych, promocja gospodarcza, naukowa, turystyczna i kulturalna;
- dystrybucja materiałów promocyjnych.
6. Opracowywanie kompleksowych programów współpracy z zagranicą, promocji Gminy w kontaktach z podmiotami zagranicznymi i krajowymi oraz realizowanie współpracy z zagranicą w tym:
a) przygotowywanie projektów porozumień o współpracy z władzami miast i instytucjami zagranicznymi, z którymi Gmina zamierza podjąć współpracę;
b) nadzorowanie realizacji porozumień oraz podejmowanie działań niezbędnych do zapewnienia ich realizacji;
c) tłumaczenie korespondencji oraz opracowań tematycznych;
d) opracowywanie harmonogramów wyjazdów za granicę polskich delegacji i przyjazdów do Gminy zagranicznych delegacji;
e) prowadzenie kompleksowej obsługi wyjazdów zagranicznych;
f) realizowanie kompleksowej obsługi przyjmowania delegacji zagranicznych;
g) podtrzymywanie związków i wymiana informacji z miastami zaprzyjaźnionymi.
7. współuczestnictwo w organizacji imprez o charakterze reprezentacyjnym z udziałem przedstawicieli gminy.
8. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym, Izbą Gospodarczą i innymi) w zakresie wspólnych działań promocyjnych dotyczących Gminy.
9. Organizowanie, współorganizowanie i uczestnictwo w lokalnych, krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych (targi, konkursy, pokazy, sympozja, seminaria itp.).
10. Prezentacja dokonań i zamierzeń Gminy w środowisku lokalnym, w kraju i za granicą.
11. Zbieranie i opracowywanie informacji o pracy Burmistrza, jednostek Urzędu i jednostek organizacyjnych.
12. Promocja gospodarcza Gminy.
13. Prowadzenie strony internetowej Miasta.

14. Koordynacja realizacji serwisu fotograficznego Urzędu i jego kolportaż.

15. Wykonanie innych zadań gminy wynikających z przepisów szczególnych.

 

do góry  do góry


Referat Gospodarki Przestrzennej i Gruntami

Kierownik Referatu
mgr Elżbieta Michalska
pok.: 22, tel.: (015) 872-46-73, 872-43-30, fax: (015) 872-46-70
e-mail:
gospodarkagruntami@janowlubelski.pl, gospodarkagruntami@janowlubelski.pl

ZADANIA:

1. Wnioskowanie i sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Ocena realizacji planów zagospodarowania przestrzennego, występowanie o odstępstwa i zmianę planów.
3. Podawanie do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego i o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu.
4. Współdziałanie w uzgadnianiu planów w toku ich opracowania.
5. Prowadzenie spraw z zakresu opracowywania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów.
6. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów w odniesieniu do inwestycji o znaczeniu lokalnym.
7. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów dla inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi z właściwymi organami.
8. Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenów w odniesieniu do inwestycji.
9. Przygotowywanie umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia inwestorów oraz organu uprawnionego do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenów w odniesieniu do inwestycji.
10. Tworzenie gruntów na cele zabudowy.
11. Prowadzenie spraw z zakresu oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste, zarząd, użytkowanie, dzierżawę.
12. Wnioskowanie o wysokości opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd, użytkowanie, dzierżawę.
13. Wnioskowanie o wygaśnięcie prawa użytkowania, zarządu, przyjmowanie zbędnych nieruchomości lub ich części.
14. Wnioskowanie o zmianę gruntów.
15. Wnioskowanie w sprawie sprzedaż lokali w budynkach wielomieszkaniowych.
16. Wnioskowanie w sprawie korzystania z prawa pierwokupu.
17. Sporządzanie projektów wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
18. Zapewnienie gruntów na potrzeby pracowniczych ogrodów działkowych.
19. Opracowanie operatów dotyczących numeracji porządkowej nieruchomości.
20. Wnioskowanie o nadawanie nazw ulicom i placom.

do góry  do góry


Referat Planowania i Realizacji Inwestycji

Kierownik Referatu
mgr inż. Małgorzata Jasińska
pok.: 21, tel.: (015) 872-43-22, 872-43-30
e-mail:
inwestycje@janowlubelski.pl

ZADANIA:

1. Przygotowywanie umów ze spółdzielniami mieszkaniowymi w zakresie udziału gminy w finansowaniu infrastruktury technicznej w osiedlach mieszkaniowych.
2. Prowadzenie spraw związanych z uzbrojeniem terenów pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne oraz wielorodzinne, wykonywane w ramach budżetu gminy.
3. Prowadzenie spraw inwestycji mieszkaniowych, realizowanych z budżetu gminy.
4. Pełna obsługa inwestorska w zakresie inwestycji realizowanych przez Urząd Miejski i jednostki podległe, w tym:
-wykonywanie prac warunkujących uzyskanie wskazania lokalizacyjnego, decyzji o lokalizacji inwestycji;
- uzyskiwanie informacji geodezyjno-inżynierskich i geologicznych;
- zapewnienie opracowania dokumentacji i zawieranie umów z jednostkami projektowymi;
- wykonywanie prac projektowych;
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego;
- przeprowadzanie analiz kosztów inwestycji;
- zapewnienie terminowego wpływu dostaw inwestorskich;
- organizowanie rozruchu i dokonywanie odbioru robót obiektów i zadań inwestycyjnych od wykonawców.
5. Terminowe oraz zgodne z prawem przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówieniach publicznych.
6. Przedstawianie Burmistrzowi spraw związanych z prowadzeniem postępowania o zamówienia publiczne.
7. Wydawanie i publikowanie (internet, telegazeta, tablice ogłoszeń itp.) miejskiego informatora zamówień publicznych, zawierającego informacje na temat zamówień publicznych ogłaszanych przez Gminę i jednostki organizacyjne.

 

do góry  do góry


Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

P.O. Kierownika Referatu
mgr inż. Anna Szkup
pok.: 4, tel.: (015)872-43-11, 872-43-30
e-mail:
gospodarkakomunalna@janowlubelski.pl

ZADANIA:

1. Utrzymanie właściwego stanu dróg, ulic, placów, terenów zielonych oraz nadzór nad utrzymaniem czystości terenów będących w administracji innych jednostek.
2. Zapewnienie właściwego utrzymania dróg lokalnych, ulic, placów oraz drogowych obiektów inżynieryjnych, zwalczanie gołoledzi.
3. Zapewnienie oświetlenia ulic i placów na terenie gminy.
4. Zapewnienie oznakowania ulic i placów.
5. Zapewnienie składowisk odpadów komunalnych oraz urządzeń do ich unieszkodliwiania.
6. Zapewnienie budowy i utrzymania szaletów publicznych na terenie miasta.
7. Zapewnienie korzystania z przyrody żywej poprzez tworzenie terenów zieleni miejskiej, wydzielanie terenów na cele wypoczynkowe oraz podejmowanie działań na rzecz budowy i utrzymania zieleni, parków, skwerów i ochrony lasów komunalnych.
8. Wnioskowanie w sprawie podejmowania budowy, modernizacji i remontów dróg lokalnych, ulic, placów i drogowych obiektów inżynieryjnych.
9. Prowadzenie ewidencji stanu dróg, ulic, placów i obiektów inżynieryjnych oraz działanie w celu zapewnienia środków finansowych na ich utrzymanie i konserwacje.
10. Inicjowanie i wspieranie czynów społecznych.
11. Dokonywanie analiz i ocen potrzeb mieszkaniowych i organizowanie warunków ich zaspokajania.
12. Współdziałanie z administracjami budynków mieszkalnych.
13. Prowadzenie spraw związanych z realizacją przepisów prawa lokalowego.
14. Wnioskowanie o wysokości czynszów i opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, kaucji mieszkaniowych.
15. Dokonywanie ocen utrzymania zasobów mieszkaniowych we właściwym stanie technicznym i sanitarno-porządkowym.
16. Koordynacja działalności gospodarki mieszkaniowej w zakresie eksploatacji i remontów.
17. Sprawowanie zarządu budynkiem Urzędu Miejskiego oraz zapewnienie utrzymania porządku, czystości i bezpieczeństwa w budynku i wokół niego.
18. Zapewnienie prawidłowych warunków pracy, BHP i P.POŻ. w Urzędzie.
19. Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz produkcji rolnej i łowiectwa.
20. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zwalczaniu chorób zakaźnych i organizowaniu profilaktyki weterynaryjnej.
21. Sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa, współdziałanie z dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich w zagospodarowaniu łowieckich obszarów gminy.
22. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zalesieniu.
23. Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowania zwierząt na choroby zakaźne.
24. Prowadzenie nadzoru nad prawidłowością kontraktacji upraw maku i konopi.
25. Sprawy związane z zarządzaniem i utrzymaniem cmentarzy komunalnych i wojennych.
26. Sprawy wynikające z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.
27. Prowadzenie spraw związanych z posiadaniem psów.
28. Wykonywanie prac związanych z melioracją gruntów.
29. Wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w ścisłym współdziałaniu z administracją rządową.
30. Prowadzenie spraw związanych z nakazywaniem wykonywania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniami lub zabranianiem wprowadzenia ścieków do wody nienależycie oczyszczonych.
31. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości.
32. Prowadzenie spraw związanych z wymierzaniem kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów.
33. Kontrola wykorzystania gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wnioskowanie o wyłączenie ich z produkcji rolnej.
34. Prowadzenie spraw rekultywacji gruntów, które utraciły przydatność do produkcji rolnej.
35. Koordynowanie i nadzór grupowego zarządu wspólnotami gruntowymi i mieniem gminnym.

do góry  do góry


Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich

P.O. Kierownika - Inspektor d/s Ewidencji Ludności
Bronisława Łukasik
pok.: 6, tel.: (015) 872-43-09, 872-43-30
e-mail:
ewidencjaludnosci@janowlubelski.pl

ZADANIA:

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a więc:
- prowadzenie ewidencji ludności oraz współpraca wynikająca z tego tytułu z innymi instytucjami;
- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania;
- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów stwierdzających tożsamość i prowadzenie związanej z tym ewidencji.
2. Realizacja zdań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, a mianowicie:
- przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych;
- udział w przygotowaniu poboru i jego przeprowadzenie;
- współpraca z organami wojskowymi w zakresie prowadzenia ewidencji;
- orzekanie o konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz uznawanie za jedynego żywiciela rodziny;
- prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem zasiłków dziennych członkom rodzin żołnierzy rezerwy oraz zasiłków miesięcznych członkom rodzin żołnierzy uznanych za jedynych żywicieli rodzin;
- prowadzenie ewidencji świadczeń rzeczowych i spraw z tym związanych;
- realizacja zadań specjalnych, związanych z obronnością kraju.
3. Prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu oraz koordynacja ochrony tajemnicy państwowej w Urzędzie i podległych jednostkach.
4. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń i nadzór nad zbiórkami publicznymi.
5. Nadzór nad oczyszczaniem terenu z niewypałów.
6. Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia i przygotowywanie decyzji o zakazie jego organizowania.
7. Sprawy wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
8. Współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
9. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem planów obrony cywilnej oraz ich realizacja, określona odrębnymi przepisami.
10. Organizowanie przeciwdziałania zagrożeniom nadzwyczajnym i ich skutkom.
11. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

do góry  do góry


Architekt Miejski

Inspektor d/s Architektury
mgr inż. arch. Jolanta Zezulińska
pok.: 26, tel.: (015) 872-43-29, 872-43-30
e-mail:
architektmiejski@janowlubelski.pl

ZADANIA:

1. Współdziałanie w opracowywaniu, uzgadnianiu, opiniowaniu i zatwierdzaniu studiów i planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.
2. Bieżąca analiza skutków realizacji i ocena aktualności planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Wspomaganie koncepcyjne i projektowe inwestycji komunalnych w zakresie architektury i urbanistyki.
4. Nadzorowanie architektoniczne realizacji inwestycji komunalnych oraz nadzorowanie utrzymania obiektów i terenów publicznych w zakresie architektury.
5. Uzgadnianie lokalizacji, warunków zabudowy i projektów architektonicznych istotnych dla miasta inwestycji.
6. Inspirowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

 

do góry  do góry


Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik

mgr Dorota Walikowska

pok.: 2, tel.: (015) 872-43-21, 872-43-30

e-mail: usc@janowlubelski.pl

Z-ca kierownika
Anna Sędłak

pok.: 2, tel.: (015) 872-43-21, 872-43-30

e-mail: anna.sedlak@janowlubelski.pl

ZADANIA:

1. Rejestracja stanu cywilnego, tj. sporządzanie aktów urodzeń, zgonów, małżeństwa.
2. Wydawanie wypisów z aktów stanu cywilnego.
3. Podejmowanie decyzji w zakresie:
- wyrażania zgody na zawarcie związku małżeńskiego poza miejscem stałego zamieszkania oraz przed upływem miesięcznego okresu oczekiwania;
- prostowania oczywistych błędów pisarskich;
- odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego sporządzanego za granicą.
4. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
5. Przyjmowanie oświadczeń w zakresie:
- powrotu do poprzedniego nazwiska po rozwiązaniu związku małżeńskiego;
- o wstąpieniu w związek małżeński;
- uznanie dziecka;
- o wyborze imienia dla dziecka.
6. Prowadzenie akt zbiorowych.

 

do góry  do góry


Radca Prawny

Radca Prawny

mgr Eugeniusz Kiszka

pok.: 24 , tel.: (015) 872-43-20 ,872-43-30

e-mail: radcaprawny@janowlubelski.pl

http://radcaprawny.eugeniuszkiszka.pl/

ZADANIA:

1. Wykonywanie obsługi prawnej Rady Miejskiej i Burmistrza.
2. Wykonywanie obsługi prawnej referatów Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy, nie posiadających własnej obsługi prawnej.
3. Interpretacja obowiązującego stanu prawnego w zakresie zadań własnych i zleconych Gminy.
4. Informowanie komórek organizacyjnych Urzędu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym dotyczącym samorządu gminnego.
5. Sprawowanie zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.
6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o obsłudze prawnej.

 

do góry  do góry


Straż Miejska

p.o. Komendanta

Krzysztof Suchora

ul. Ogrodowa 16, pok.: 18

tel.: (015) 872-43-17, 872-43-30

e-mail: strazmiejska@janowlubelski.pl

ZADANIA:

1. Ochrona w miejscach publicznych życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra.
2. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach komunikacji publicznej i w ruchu drogowym.
3. Wykrywanie wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.
4. Kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych.

do góry  do góry

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych

Kalendarz wystaw i imprez na 2007r.

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl 

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700

©COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl