ORGANIZACJE
    POZARZĄDOWE

 

 

 

 

 

Uwaga: najnowsze u góry!

INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ Z DN. 25.11.2011 W SPR. PROGRAMU WSPÓŁPRACY

OGŁOSZENIE KONKURSU OTWARTEGO OFERT Z DNIA 13.03.2012

FORMULARZE DO POBRANIA

 


...

INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU OFERTY

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536), przedstawiamy ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Młodzi Sportowcy - Nadzieja Naszego Miasta”, złożoną poza otwartym konkursem ofert przez Rzymsko Katolicką Parafię p.w. św. Królowej Jadwigi w Janowie Lubelskim. Wszystkie podmioty, posiadające zdolność do czynności prawnych, mogą zgłosić swoje uwagi dotyczące oferty na piśmie, do Urzędu Miejskiego, ul. Zamoyskiego 59, pok. 13, lub pocztą elektroniczną na adres: biurorady@janowlubelski.pl  w terminie 7 dni od daty zamieszczenia informacji, tj. do dnia 27 kwietnia 2012 r.

Sekretarz Gminy Janów Lubelski

Bożena Czajkowska

Załączniki:

1/ Oferta realizacji zadania publicznego pt. „Młodzi Sportowcy – Nadzieją Naszego Miasta”

 

Sporządziła: E. Misztal

Dodano: 20 kwietnia 2012 r.


...

OGŁOSZENIE

Burmistrza Janowa Lubelskiego

z dnia 10 kwietnia 2012 r.

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:

„Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

na terenie Gminy Janów Lubelski”

 

Na podstawie art.15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), Burmistrz Janowa Lubelskiego informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Janów Lubelski”, wybrano ofertę złożoną przez:

Caritas Diecezji Sandomierskiej – wysokość przyznanej dotacji – 32 000,00 zł.

Uzasadnienie przyznania dotacji:

Caritas Diecezji Sandomierskiej prowadzi Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo – Rodzinnego przy stacji Opieki Caritas w Janowie Lubelskim i od wielu lat świadczy usługi opiekuńcze osobom zamieszkałym na terenie gminy. W Centrum zatrudnione są pielęgniarki środowiskowe posiadające odpowiednie kwalifikacje i długoletnie doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu pielęgniarstwa i opieki specjalistycznej. Na terenie gminy Janów Lubelski mieszka wiele osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. Nie wszystkie te osoby mają rodzinę lub kogoś kto by się nimi zaopiekował i pomógł w codziennych czynnościach. Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo – Rodzinnego niesie nieodpłatnie pomoc medyczną, pielęgniarską i opiekuńczą tym wszystkim osobom, które tego potrzebują.

Ponadto Caritas Diecezji Sandomierskiej jest jedynym oferentem w ogłoszonym konkursie na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Ogółem rozdysponowano 32 000,00 zł.

Burmistrz

Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

Sporządziła: E. Misztal

Dodano: 10 kwietnia 2012 r.


 

...

OGŁOSZENIE

Burmistrza Janowa Lubelskiego

z dnia 26 marca 2012 r.

o wynikach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie:

"profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w 2012 r."

 

Burmistrz Janowa Lubelskiego informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: „profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w 2012 roku, wybrano następujące oferty - (Tutaj pełny tekst ogłoszenia).

Ogółem rozdysponowano:

Zadanie nr 1 – 10 000,00 zł

Zadanie nr 2 – 10 000,00 zł

Zadanie nr 3 – 21 000,00 zł

Zadanie nr 4 –  5 000,00 zł,

Zadanie nr 5 – 60 000,00 zł

Burmistrz

Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

Dodano: 26 marca 2011 r.


..

 

UCHWAŁA NR XIV/70/11

Rady miejskiej w Janowie Lubelskim

z dnia 25 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia na rok 2012 programu współpracy Gminy Janów Lubelski
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zmian.), Rada Miejska w Janowie Lubelskim uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji w 2012 r. program współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowa Lubelskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Ewa Janus

Program współpracy Gminy w 2012 r.

Załącznik do uchwały nr XIV/70/11 - do pobrania TUTAJ (PDF 247 KB)

 

Dodano: 26 marca 2011 r.


 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536), przedstawiamy ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Janowski Mini – Turniej selekcyjny młodych adeptów piłki nożnej”, złożoną poza otwartym konkursem ofert przez Agencję Współpracy i Rozwoju – Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej „SAS”. Wszystkie podmioty, posiadające zdolność do czynności prawnych, mogą zgłosić swoje uwagi dotyczące oferty na piśmie, do Urzędu Miejskiego, ul. Zamoyskiego 59, pok. 13, lub pocztą elektroniczną na adres: biurorady@janowlubelski.pl, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia informacji, tj. do dnia 28 marca 2012 r.

Załączniki:

1. Oferta realizacji zadania publicznego pt. „Janowski Mini – Turniej selekcyjny młodych adeptów piłki nożnej”.

Opracowała: E. Misztal

Dodano: 21 marca 2012 r.

Ważne do: 28 marca 2012 r.


:

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO

z dnia 13 marca 2012 r.

 

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: DZ. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały Rady Miejskiej nr XIV/70/11 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia na rok 2012 programu współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

W zakresie:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

na terenie Gminy Janów Lubelski.

Usługi opiekuńcze obejmują:

- pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

- prowadzenie gospodarstwa domowego,

- opiekę higieniczną,

- pielęgnację zalecaną przez lekarza,

- zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania w roku 2012 wynosi 32 000 zł (trzydzieści dwa tysiące złotych).

Wysokość środków przeznaczonych na realizację analogicznego zadania w roku 2011 wynosiła 32 000 zł (trzydzieści dwa tysiące złotych).

II. Zasady i warunki przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:

- ustawa dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: DZ. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536),

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241),

- ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r, nr 115, poz. 728)

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie oferty na druku zgodnym ze wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz. 25). Formularz dostępny jest na oficjalnej stronie Janowa Lubelskiego TUTAJ.

2. Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis statutu,

- aktualny odpis lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru potwierdzającego status prawny oferenta,

- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

3. Oferty podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs ofert - świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Janów Lubelski”.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.

6. Dotacja będzie przekazana w transzach szczegółowo opisanych w umowie.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadania będą realizowane na podstawie umowy zawartej między Burmistrzem Janowa Lubelskiego, a podmiotami wyłonionymi w drodze konkursu.

2. Realizacja zadania powinna nastąpić w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2012 roku.

IV. Termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 kwietnia 2012 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, pok. Nr 23

2. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Rozpatrzenie ofert i ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od terminu końcowego przyjmowania ofert.

2. Oferty oceniane są przez Komisję Konkursową. Skład Komisji i regulamin jej pracy ustala Burmistrz Janowa Lubelskiego.

3. Oferty będą oceniane zgodnie zasadą jawności i uczciwej konkurencji.

4. W ocenie ofert będą stosowane następujące kryteria:

- zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu,

- możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- kalkulacja kosztów realizacji zadania,

- jakość wykonania zadania, w tym posiadane zasoby kadrowe i materiałowe,

- udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

- w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne oceniana będzie rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

5. Decyzję o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Janowa Lubelskiego po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej.

6. O podjętych decyzjach oferenci powiadomieni będą pisemnie, a wyniki konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na oficjalnej stronie internetowej Janowa Lubelskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

VI. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój 1A, lub telefonicznie 15 87 24 320.

Burmistrz Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

Opracowała: Ewa Misztal

 

Dodano: 13 marca 2011 r.

Ważne do: 3 kwietnia 2012 r.

..


 (

FORMULARZE DO POBRANIA

Formularz oferty realizacji zadania publicznego wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych

Pobierz plik doc. 93 KB 
93 KB
Pobierz plik PDF - 176 KB
176 KB
Formularz umowy na wykonanie zadania publicznego Pobierz plik doc.92 KB
92 KB
Pobierz plik PDF - 163 KB
163 KB

Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Pobierz plik doc.136 KB
136 KB
Pobierz plik PDF - 235 KB
235 KB

 do góry

Dodano: 10 marca 2011 r.


 do góry

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych

Kalendarz wystaw i imprez na 2007r.

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700

©COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl