PRZYRODA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janów Lubelski - widok na zalew

Miasto i gmina położone są malowniczo pomiędzy rozległymi przestrzeniami Lasów Janowskich i wzniesieniami Roztocza. Teren, na którym ulokowany jest Janów Lub. znajduje się w zasięgu dwóch mezoregionów: Roztocza Zachodniego (około 15% powierzchni) i Równiny Biłgorajskiej (ok. 85% powierzchni). Pod względem geologicznym Janów Lub. rozciąga się na pograniczu dwóch dużych jednostek tektonicznych, a mianowicie: Zapadliska Podkarpackiego i Wyżyny Małopolskiej. Obszar gminy wznosi się od 175 m npm. w dolinie rzeki Bukowej (we wsi Łążek Ordynacki) do 260 m npm. na północno-wschodnich krańcach gminy (we wsi Biała II). Deniwelacja względna wynosi więc około 85 m. Położenie miasta na granicy dwóch regionów fizjograficznych decyduje o atrakcyjności krajobrazowej tego terenu, o różnorodności szaty roślinnej i bogactwie świata zwierząt. Łagodne wzgórza Wyżyny Lubelskiej z nakładającym się na nie pasmem Roztocza Zachodniego zbudowane są na podłożu wapiennym. Na skutek zjawisk erozyjnych w części roztoczańskiej wykształciła się sieć malowniczych jarów i wąwozów z zachowanymi fragmentami naturalnych lasów. Jednak dominuje tu krajobraz rolniczy, o urozmaiconej rzeźbie z rozległymi widokami z wyniesień sięgających ponad 200 m npm. Zupełnie inny widok przedstawia płaska, niemal w całości pokryta lasem Równina Biłgorajska, która jest fragmentem Kotliny Sandomierskiej. Znajdujące się tutaj Lasy Janowskie są kompleksem leśnym o rozległości prawie już niespotykanej w Europie.

do góry do góry

 

WARUNKI KLIMATYCZNE

Janów Lubelski - zima w lesie

Obszar gminy znajduje się w zasięgu XVII dzielnicy rolniczo-klimatycznej, zwanej sandomiersko-rzeszowską. Dzielnica ta należy do typu klimatu podgórskich nizin i kotlin. Średnie dane podstawowych elementów meteorologicznych dla tego regionu przedstawiają się następująco:
- średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. + 7,9 C,
- najwyższą średnią temperaturę miesiąca ma lipiec ok. + 18,6 C,
- najniższą średnią temperaturę miesiąca ma styczeń ok. - 3,1 C,
- średnia roczna suma opadów ok. 650 mm,
- liczba dni z pokrywą śnieżną ok. 68,
- liczba dni z mgłą ok. 42,
- liczba dni z burzą ok. 17,
- okres wegetacyjny rozpoczyna się ok. 7 kwietnia i kończy ok. 11 listopada,
- długość trwania okresu wegetacyjnego wynosi 219 dni,
- stopień nasłonecznienia 60%.
Zdarzają się 30-sto stopniowe mrozy lub zimy prawie bez opadów i z przewagą temperatur dodatnich. Niekorzystnym zjawiskiem są powtarzające się prawie coroczne późne przymrozki, ale pomimo tego warunki klimatyczne sprzyjają rolnictwu, turystyce i wypoczynkowi.

do góry do góry

 

ZASOBY WÓD

 

Imielty Ług

Obszar miasta i gminy leży w zasięgu zlewni rzeki Bukowej (II rzędu w stosunku do Wisły), będącej częścią składową dużej zlewni rzeki San (I rzędu). Wewnętrzną sieć tworzy w/w rzeka Bukowa oraz jej dopływy III rzędu jak: Biała i kilka innych potoków bez nazwy. Głównymi dopływami Białej, której dolina stanowi główną orograficzną oś gminy są takie dopływy IV rzędu jak potoki: Trzebensz, Borownica, Żytniówka i inne. Układ i gęstość sieci wód powierzchniowych wykazuje związek z budową geologiczną i rzeźbą podłoża. Stany wód w w/w ciekach wodnych są dość zmienne i zależą głównie od odpadów atmosferycznych.
Wszystkie rzeki można uznać za czyste w sensie przyrodniczym lub zanieczyszczone w stopniu minimalnym. Zanieczyszczenia wynikają z wysokiego poziomu związków żelaza. Są to zanieczyszczenia naturalne związane z leśnym obszarem, przez który w znacznej mierze przepływają. Znajdujące się na terenie Janowa Lubelskiego rzeki nie są zagospodarowane turystycznie. Przeszkodę w ich wykorzystaniu turystycznym stanowią: niski poziom wód oraz wąskie koryta rzek. Występujące rzeki są jednak czyste, zarybione i wykorzystywane przez wędkarzy. Rzeka Bukowa ponadto, ze względu na jej piaszczyste dno, wykorzystywana jest jako kąpielisko.

Janów Lubelski - zalew

Obszar miasta i gminy dzieli się na kilka stref zróżnicowanych pod względem głębokości występowania wód podziemnych. Poziom występowania wody gruntowej zależy od budowy geologicznej, rzeźby terenu oraz opadów atmosferycznych. Strefą najpłytszego występowania tych wód jest taras zalewowy doliny Bukowej i jej dopływów (zwłaszcza Białej). Poziom tych wód jest uzależniony od poziomu lustra wody w rzece i potokach, na ogół nie przekracza 1 m. Na terenach wyżej położonych poziom wód gruntowych występuje na głębokości od 2 do 5 m.

do góry do góry

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych

Kalendarz wystaw i imprez na 2007r.

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700

©COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl