Aktualizowano: 8 grudnia 2010 r.

 

 

 

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ:

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej:

- Ewa Janus

Dyżury: Wtorek - 15.00-16.00.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:

- Ryszard Majkowski

Członkowie Rady Miejskiej

- Bogdan Startek

- Iwona Zezulińska-Sowa

- Marian Grzegórski

- Lidia Tryka

- Roman Kaproń

- Tomasz Kaproń

- Andrzej Łukasik

 

- Lech Wronka

- Eugeniusz Miś

- Henryk Jarosz

- Roman Pawlos

- Marek Tomczyk

- Ryszard Wasilewski

 

Do wyłącznej właściwości Rady należy:

 

1) uchwalanie statutu Gminy.

2) ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.

3) powoływanie i odwoływanie sekretarza gminy oraz skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek Burmistrza.

4) powoływanie kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

5) powoływanie komisji dyscyplinarnych.

6) uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu.

7) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

8) uchwalanie programów gospodarczych.

9) ustalanie zakresu działania sołectw, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację ich zadań.

10) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;

11) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej: do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady.

b) emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza.

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym.

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę.

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich.

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza.

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek.

12) określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

13) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu: administracji rządowej, właściwości powiatu oraz właściwości województwa.

14) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.

15) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu miasta i gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników.

16) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy.

17) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.


Aktualizowano: 8 grudnia 2010 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych

Kalendarz wystaw i imprez na 2007r.

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700

©COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl