Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

Powrót do ogłoszeń aktualnych


Dodano: 12 sierpnia 2008 r.

Ważne do dnia: 31 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XIX/125/08

Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

z dnia 18 marca 2008r.

zmieniona Uchwałą Nr XX/132/08 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

z dnia 28 kwietnia 2008r.

 

w sprawie programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom

na terenie Gminy Janów Lubelski

(tekst ujednolicony)

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.), po uwzględnieniu uwag Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji do projektu uchwały, postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Uchwała stanowi program pomocy de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji WE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.06.379.5).

2. Pomocy udziela się z uwzględnieniem i na warunkach rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, polskich przepisów dotyczących pomocy de minimis oraz niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o nowej inwestycji należy przez to rozumieć przyrost podstaw opodatkowania w podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla podatnika korzystającego ze zwolnienia.

2. Wyłączeniu z uprawnień podlegają przedsiębiorcy znajdujący się w procesie likwidacji lub powstali w wyniku przekształcenia, w szczególności w sytuacji podziału, zmiany nazwy lub zmiany właściciela.

§ 3

1. Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana dla jednego przedsiębiorcy w okresie kolejnych trzech lat kalendarzowych poprzedzających dzień jej udzielenia nie może przekroczyć 200.000 EUR.

2. Całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego przez okres trzech lat kalendarzowych nie może przekroczyć 100.000 EUR.

§ 4

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części związane z działalnością gospodarczą, na których podatnik zrealizuje nowe inwestycje, z wyłączeniem inwestycji w handlu, na okres:
1) 12 miesięcy - pod warunkiem zrealizowania nowej inwestycji, której łączne nakłady wyniosły, co najmniej 100.000 zł,

2) 18 miesięcy - pod warunkiem zrealizowania nowej inwestycji, której łączne nakłady wyniosły, co najmniej 500.000 zł,

3) 24 miesięcy - pod warunkiem zrealizowania nowej inwestycji, której łączne nakłady wyniosły, co najmniej 1.000.000 zł,

4) 30 miesięcy - pod warunkiem zrealizowania nowej inwestycji, której łączne nakłady wyniosły, co najmniej 2.000.000 zł,

5) 36 miesięcy - pod warunkiem zrealizowania nowej inwestycji, której łączne nakłady wyniosły, co najmniej 4.000.000 zł .

§ 5

Do nakładów poniesionych na nową inwestycję, zalicza się:

1) cenę nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,

2) cenę (brutto) nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z nową inwestycją, w szczególności:

a) maszyny i urządzenia,

b) narzędzia, przyrządy i aparatura,

c) wyposażenie techniczne dla prac biurowych,

d) infrastruktura techniczna,

e) zakup wartości niematerialnych i prawnych.

§ 6

1. Podatnik nabywa prawo do zwolnienia, o którym mowa § 4 o ile zgłosił zamiar korzystania z pomocy w sposób przewidziany w § 8 ust.1 uchwały.

2. Pomoc może dotyczyć tylko nakładów poniesionych po dokonaniu zgłoszenia.

3. Zwolnienie jest liczone od:

1/ daty powstania obowiązku podatkowego, jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed powstaniem tego obowiązku, 

2/ 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia, jeżeli zgłoszenie nastąpiło po powstaniu obowiązku podatkowego.

§ 7

1. Prawo do zwolnienia z podatku wygasa:

1) z końcem miesiąca, w którym upłynął wyznaczony uchwałą termin zwolnienia, 

2) z końcem miesiąca, w którym osiągnięta została dopuszczalna wysokości pomocy de minimis w okresie wskazanym w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

2. Podatnik traci prawo do zwolnienia i zobowiązany jest do zapłaty zwolnionych kwot podatku w sytuacji nie dotrzymania warunku prowadzenia działalności przez okresy, o których mowa § 4 ust. 1.

§ 8

1. Podatnik jest zobowiązany do zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy w formie pisemnej na druku stanowiącym załącznik do uchwały  TUTAJ DO POBRANIA (plik doc. - 48 KB)

2. Do zgłoszenia dołącza się:

1) oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis przyznanej w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, a w sytuacji otrzymania innej pomocy państwa w odniesieniu do kosztów stanowiących nakłady, o których mowa w § 5, oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz wszystkich poprzednich okresów, 

2) dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej,

3) oświadczenie o nie znajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.U. C 244 z 1.10.2004, str. 2.).

3. Podatnik po zakończeniu inwestycji składa oświadczenie o nakładach wraz dokumentami poświadczającymi ich wysokość.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowa Lubelskiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Tomczyk

Dodano: 12 sierpnia 2008 r.

Ważne do dnia: 31 grudnia 2013 r.


do góry  do góry

Powrót do ogłoszeń aktualnych

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 - 2008 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI