Dodano: 26 czerwca 2012 r.

INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA -

- PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Dobiega końca realizacja projektu pn."Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Janów Lubelski". W naszej szkole od września 2011 r. odbywały się w ramach projektu zajęcia dodatkowe dla 109 uczniów klas młodszych. Były to następujące rodzaje zajęć:

- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - 15 grup.

- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 13 grup.

- Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy-5 grup.

- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – 12 grup.

Zgodnie z założeniami projektu w zajęciach uczestniczyli uczniowie i uczennice klas I –III, u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju oraz uzdolnieni uczniowie i uczennice potrzebujący indywidualnego podejścia.

W czasie zajęć dzieci integrowały się we wspólnej zabawie. Poprzez zabawę i gry dydaktyczne oraz różnorodne ćwiczenia usprawniały technikę czytania, pisania, zdobywały umiejętności matematyczne, rozwijały umiejętność logicznego myślenia oraz zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, korygowały wady postawy. Realizacji celów zajęć sprzyjała różnorodność stosowanych metod i form pracy z dziećmi. W zajęciach bardzo pomocne były pomoce i sprzęt zakupiony w ramach tego projektu, z których dzieci bardzo chętnie korzystały.

Z indywidualnych rozmów z dziećmi i ich rodzicami, badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców, wywiadów, obserwacji wynika, że dodatkowe zajęcia pozalekcyjne były atrakcyjne. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły we wszystkich rodzajach zajęć. Dzięki nim zaspokajały swoją ciekawość poznawczą, mobilizowały się do nauki i odkrywały tajniki wiedzy. Systematycznie doskonaliły swoje umiejętności i pokonywały różnego rodzaju trudności. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem podejmowali stawiane przed nimi wyzwania i rozwiązywali problemy. Na zajęciach panowała swobodna atmosfera, która sprzyjała wyzwalaniu ciekawych pomysłów i działań. To, co było najistotniejsze dla uczniów to to, że byli dostrzegani, czuli się ważni, a to dodawało im pewności i motywowało do pracy.

Uczestnikom zajęć zapewniono odpowiednie warunki kształcenia. Przeprowadzone testy diagnostyczne były sprawdzianem celowości i skuteczności organizowanych zajęć. Wykazały znaczny wzrost wiedzy i umiejętności u wszystkich uczniów, który znalazł odzwierciedlenie m.in. w ocenach szkolnych i wynikach klasyfikacji rocznej.

Realizacja projektu przyniosła oczekiwane rezultaty. Miała duży wpływ na wzrost jakości i efektywności nauczania w szkole. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła wzbogaciła ofertę edukacyjną skierowaną do najmłodszych uczniów, doposażyła szkolną bazę w pomoce dydaktyczne i sprzęt. Działania realizowane w ramach projektu z pewnością przyczyniły się do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczennic naszej szkoły.

Tekst: Bożena Matysek - Szkolny koordynator projektu

 


Dodano: 26 czerwca 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl