Dodano: 26 kwietnia 2011 r.

POZBĄDŹ SIĘ AZBESTU

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2015 roku Samorząd Województwa Lubelskiego będzie realizować we współpracy z samorządami lokalnymi projekt pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania". Inicjatywa ta została podjęta w ramach obszaru priorytetowego „Środowisko i infrastruktura", obszaru tematycznego „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska" Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa z terenu gminy, która przystąpiła do projektu, a także: jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego (gmina lub powiat), które przystąpiły do projektu oraz Województwo Lubelskie będące właścicielem obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest lub działki, na której porzucono odpady zawierające azbest („dzikie wysypiska"). Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest.

Gmina Janów Lubelski przystąpiła do w/w programu i od miesiąca kwietnia przyjmuje wnioski o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim w pok. nr 10, gdzie także można pobrać wzory wniosków lub poniżej.

Referat Ochrony Środowiska i Logistyki

Źródło: www.lubelskie.pl

PLIKI DO POBRANIA:

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie,

- Regulamin przystąpienia i uczestnictwa w projekcie,

- Załącznik nr 1 – Wytyczne

- Załącznik nr 2 – Ocena,

- Załącznik nr 3 – Wniosek docelowy dla osoby fizycznej,

- Załącznik nr 4 - Wniosek docelowy dla wspólnoty mieszkaniowej,

- Załącznik nr 5 – Wniosek docelowy dla samorządu terytorialnego,

- Załącznik nr 6 – Wniosek docelowy dla spółdzielni mieszkaniowej,

- Załącznik nr 7 - Zbiorcze zestawienie wniosków,

- Załącznik nr 8 – Wyroby zawierające azbest i miejsce ich wykorzystania,

- Załącznik nr 9 – Protokół odbioru końcowego wykonanych prac,

- Załącznik nr 10 – Oświadczenie wykonawcy,

- Załącznik nr 11 – Karta przekazania odpadu,

- Załącznik nr 12 – Informacja o wyrobach zawierających azbest

 


Dodano: 26 kwietnia 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.