Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

 

 Powrót do Zarządzeń


Dodano: 12 listopada 2009 r.

  

Uchwała Nr XXXVIII/249/09

Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Janów Lubelski

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmian.), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zmian.) oraz uchwały Nr XVI/97/07 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów Lubelski, Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/126/04 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 16 lipca 2004 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Lubelskiego z dnia 28.09.2004 r. Nr 173, poz. 2422, obejmującą teren położony w Janowie Lubelskim II – w granicach określonych na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmianę planu stanowią:

1) ustalenia będące treścią niniejszej uchwały;

2) rysunek wykonany na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000, stanowiący

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik graficzny, przedstawiający teren planistyczny objęty zmianą planu i ustalenia tekstowe stanowią integralną całość.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski – stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały będzie mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski, uchwalony uchwałą Nr XVIII/126/04 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 16 lipca 2004 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 28.09.2004 r., Nr 173, poz. 2422,

2) „zmianie” – należy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski, uchwaloną uchwałą Nr IV/17/02 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 30.12.2002 r., ogłoszoną w Dz. U. Woj. Lub. z dnia 22.02.2003 r., Nr 21, poz. 899;

3) zmianie planu – należy przez to rozumieć ustalenia, o których mowa w § 2 ust. 1;

4) załączniku graficznym – należy przez to rozumieć odpowiedni dla terenu planistycznego rysunek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały;

5) terenie planistycznym – należy przez to rozumieć obszar w granicach wyznaczonych na załączniku graficznym, obejmujący tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi, o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które winno przeważać na obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe, określone w ustaleniach szczegółowych;

8) przeznaczeniu wielofunkcyjnym – należy przez to rozumieć równoważność określonych rodzajów przeznaczenia, oznaczonym jako kilka symboli literowych, przedzielonych przecinkami, które mogą istnieć łącznie lub samodzielnie;

9) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć tereny wyznaczone na usługi handlu, gastronomii, różne profile usług bytowych i rzemiosła nieuciążliwego i inne formy działalności gospodarczej, z wyłączeniem działalności związanej z eksploatacją surowców mineralnych;

10) terenach przemysłu, składów i magazynów – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości - wyznaczone na lokalizację zakładów produkcyjnych, baz, zaplecza technicznego budownictwa, składy, magazyny, hurtownie dla obsługi jednostek produkcyjnych i handlowych, obiektów rzemiosła produkcyjnego;

11) terenach obsługi komunikacji – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone na komunikację wewnętrzną, parkingi, place;

12) drodze publicznej – należy przez to rozumieć drogę, zaliczoną na podstawie ustawy o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg (krajowa, wojewódzka, powiatowa lub gminna), wydzieloną liniami rozgraniczającymi;

13) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć odległość od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do najwyżej położonej górnej powierzchni innego przekrycia;

14) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć najmniejszą, dopuszczalną odległość elewacji budynku lub budowli od krawędzi jezdni drogi obsługującej teren, na którym jest planowane ich usytuowanie lub od określonych w ustaleniach szczegółowych zmiany planu, linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu;

15) linii rozgraniczającej teren – należy przez to rozumieć linie wydzielające tereny o różnym przeznaczeniu;

16) wskaźniku powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć udział procentowy gruntu rodzimego, nieutwardzonego i niezabudowanego, przeznaczonego na zieleń oraz wodę powierzchniową, a także 50% sumy powierzchni trawiastej tarasów i stropodachów, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m², urządzonych jako stałe trawniki i kwietniki o podłożu zapewniającym im naturalną wegetację – w całkowitej powierzchni terenu;

17) wskaźniku powierzchni zabudowy – jest to udział procentowy sumy powierzchni zabudowy (w znaczeniu przepisu szczególnego) budynków, które mogą być lokalizowane w granicach wydzielonego terenu do jego powierzchni. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, powierzchni obiektów pomocniczych (szklarnie, szopy, altany) oraz elementów zewnętrznych jak: schody, rampy, daszki, występy dachowe, a także obiektów małej architektury i funkcjonujących sezonowo;

18) adaptacji – należy przez to rozumieć utrzymanie istniejącej substancji budowlanej, z możliwością jej rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania, w zakresie nie naruszającym ustaleń zmiany planu;

19) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

20) przepisach ustawy bez podania nazwy – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ I

USTALENIA OGÓLNE

§ 4

Dla terenów wytwórczości i składowania obowiązują następujące ustalenia:

a) na terenach oznaczonych w planie oraz „zmianie” symbolami: PP,PS; PP,UC; PP; PS; PS,UC; PP,PS,PB,UC ustala się maksymalną wysokość zabudowy:

- do 26,0 m na terenach rozwoju przedsiębiorczości w obrębie Janów II (grunty wsi Borownica), położonych na północ od drogi krajowej nr 19, ozn. w planie symbolem GP,

- do 12,0 m na pozostałych terenach położonych w obrębach sąsiadujących z m. Janów Lub.,

- do 10,0 m na terenach położonych na południe od kompleksu Lasy Janowskie,

b) dopuszcza się obiekty o wysokości większej niż określona w pkt a, jeżeli jest to uzasadnione względami technologicznymi,

c) określona w pkt a maksymalna wysokość obiektów budowlanych, które mogą być sytuowane na ww. terenach nie dotyczy obiektów wieżowych i wysokościowych elementów budowli jak kominy, silosy, stacje bazowe telefonii komórkowej i inne obiekty infrastruktury technicznej – projektowanych w dostosowaniu do zamierzeń inwestycyjnych, z zachowaniem przepisów szczególnych,

d) podane dla części terenów wymienionych w pkt a, w ustaleniach szczegółowych planu i „zmiany” wysokości przyjmuje się jako postulowane w kształtowaniu zabudowy terenów planistycznych,

e) obiekty przedsiębiorczości – w szczególności wielkopowierzchniowe i wysokie winny mieć stonowaną kolorystykę, harmonizującą z krajobrazem. Obowiązuje kształtowanie zieleni osłonowej wysokiej i średniej w otoczeniu ww. obiektów lub przy granicach terenów, w obszarach eksponowanych od strony ponadlokalnych dróg publicznych,

f) warunki określone w pkt a – e nie dotyczą obszarów NATURA 2000 i Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, na których nie wprowadzono w planie terenów przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości.

§ 5

Obowiązują następujące zasady budowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej dla obsługi terenu objętego zmianą planu:

1) obsługa komunikacyjna:

a) wewnętrznym układem dróg gminnych, zgodnie z rysunkiem zmiany planu 

- w etapie – włączonymi do istniejącej drogi krajowej nr 19 poprzez zjazdy publiczne, zrealizowane na warunkach ustalonych przez zarządcę drogi,

- docelowo – po realizacji drogi ekspresowej S19, włączonymi poprzez drogi obsługujące do węzłów drogowych;

2) zaopatrzenie w wodę – z istniejących i projektowanych sieci wodociągowych (zbiorczy system zaopatrzenia w wodę);

3) zaopatrzenie w ciepło – preferowane ze źródeł zasilanych paliwami niskoemisyjnymi;

4) odprowadzenie wód powierzchniowych i zalewowych wodami roztopowymi 
z powierzchni dróg i placów o trwałej nawierzchni – w sposób wykluczający zanieczyszczenie wód podziemnych i gleb, z zachowaniem przepisów szczególnych;

5) odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków (zbiorczy system kanalizacji), jakość odprowadzanych ścieków powinna spełniać warunki przepisów szczególnych w sprawie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego; w etapie dopuszcza się realizację lokalnych urządzeń kanalizacji sanitarnej (szczelne zbiorniki bezodpływowe lub lokalne oczyszczalnie ścieków), pod warunkiem spełnienia wymogów obowiązujących przepisów szczególnych, z wykluczeniem terenów narażonych na zalewanie wodami opadowymi;

6) gospodarka odpadami – gromadzenie odpadów zgodnie z przepisami szczególnymi o odpadach i utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

7) zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) zasilanie w energię elektryczną obecnych odbiorców będzie realizowane z istniejącej sieci elektroenergetycznej; przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z przebiegu istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej spełniające wymagania Polskich Norm oraz aktualnie obowiązujących przepisów,

b) przyłączenie do sieci elektroenergetycznej planowanych obiektów (nieruchomości) lub zwiększenie mocy elektrycznej do obiektów istniejących, nastąpi zgodnie z przepisami szczególnymi z zakresu prawa energetycznego, gdy spełnione będą warunki techniczne i ekonomiczne przyłączenia i dostarczenia energii elektrycznej, na podstawie stosownej umowy z zarządcą sieci i po zrealizowaniu określonych przez niego warunków przyłączenia,

c) zagospodarowanie terenu należy wykonać w sposób możliwie nie kolidujący z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi; w przypadku wystąpienia kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi należy sieci te przystosować do nowych warunków pracy, określonych przez dysponenta sieci,

d) w przypadku wzrostu zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, dopuszcza się dla zasilania obecnych i przyszłych odbiorców energii elektrycznej, budowę linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych 15/04 kV,

e) dopuszcza się możliwość wyznaczenia nowych terenów pod realizację stacji transformatorowych, których nie uwzględniono w rysunku zmiany planu, jeżeli uzasadnione jest to wzrostem zapotrzebowania mocy,

f) w uzasadnionych przypadkach budowa wnętrzowych stacji transformatorowych SN/nN, będących własnością zarządcy sieci, winna być lokalizowana na gruncie o uregulowanym stosunku prawnym, o powierzchni do 120 m², w miejscu określonym warunkami technicznymi, umożliwiającym dojazd sprzętu ciężkiego; dopuszcza się realizację stacji transformatorowych w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki, przy zastosowaniu ścian stacji bez otworów drzwiowych i wentylacyjnych,

g) przebudowę lub rozbudowę sieci elektroenergetycznej należy przewidzieć w pasach technicznych zarezerwowanych pod infrastrukturę energetyczną i innych trasach nie wyznaczonych w planie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci; dla linii kablowych średniego i niskiego napięcia oraz złącz kablowych, pas techniczny winien być o szerokości min. 1,0 m; w pasach tych nie wolno sadzić drzew, budować budynków oraz składować materiałów,

h) w terenach zabudowy, budowę liniowych urządzeń elektroenergetycznych należy realizować w liniach rozgraniczających ulicy (drogi); w przypadku lokalizacji linii elektroenergetycznych i złącz kablowych w pasach technicznych dróg, szerokość pasów technicznych pod infrastrukturę elektroenergetyczną winna być zgodna z przepisami dotyczącymi budowy i eksploatacji dróg,

i) poza terenami zabudowy, wzdłuż dróg publicznych, linie elektroenergetyczne w wykonaniu napowietrznym należy realizować zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych;

8) Dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia SN-15kV:

a) wyznacza się pas techniczny – strefę ochronną wolną od zabudowy, z zakazem nasadzeń drzew wysokopiennych, składowania materiałów łatwopalnych – o szerokości 11,0 m tj. 5,5 m od osi linii,

b) w przypadku likwidacji linii, bądź jej przebudowy np. skablowania, ulega likwidacji również wyznaczona strefa, a tereny objęte strefą, otrzymują funkcje zgodnie z funkcją terenów przyległych,

c) w strefie linii dopuszcza się nasadzenia drzew niskopiennych, krzewów, uprawy polowe i ogrodnicze, pod warunkiem zachowania wymaganych przepisami odległości od linii; w przypadku zagospodarowania terenu na ogrody i sady obowiązkiem inwestora jest wykonanie stosownych obostrzeń pod liniami SN, zgodnie z pkt 7c,

d) zbliżenie obiektu budowlanego na odległość mniejszą niż ww. wymaga uzyskania indywidualnej zgody i spełnienia warunków, określonych przez dysponenta sieci;

9) Zapewnienie łączności telefonicznej – w oparciu o bezprzewodowe i przewodowe sieci telekomunikacyjne, realizacja sieci telefonicznych – wyłącznie w wykonaniu kablowym, doziemnym.

ROZDZIAŁ II

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 6

1. Wprowadza się zmianę planu poprzez wydzielenie z terenu przeznaczonego w planie na usługi komercyjne i działalność produkcyjną (oznaczonego symbolem A 7 UC,PP) oraz drogę dojazdową (oznaczoną symbolem D/L), położonego w obrębie Janów II - terenu planistycznego oznaczonego symbolem A 19 PP,PS na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przeznaczenie terenu:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) przemysł (przetwórstwo rolno-spożywcze),

b) składy i magazyny;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) usługi komercyjne,

b) obsługa komunikacji,

c) infrastruktura techniczna,

d) zieleń izolacyjna.

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) budowa zakładu przemiału zbóż (kaszarni) z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,

2) lokalizacja zespołu powiązanych funkcjonalnie budynków, zgodnie z zamierzeniami inwestora:

a) biurowo – socjalnego,

b) magazynów,

c) produkcyjnego – kaszarni,

d) paczkarni,

e) obiektów towarzyszących – baterii silosów zbożowych, wagi samochodowej, wiat;

3) budowa obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej:

a) kontenerowej stacji transformatorowej,

b) zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne i deszczowe,

c) sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

4) urządzenie dróg wewnętrznych, placów manewrowych, parkingów dla samochodów osobowych oraz placów postojowych dla samochodów ciężarowych o nawierzchni utwardzonej;

5) maksymalna wysokość zabudowy:

a) budynku socjalno-biurowego – II kondygnacje nadziemne – 9,0 m,

b) budynków magazynowych – 9,0 m,

c) budynku produkcyjnego – kaszarni – 25,0 m,

d) paczkarni – do 9,0 m,

e) pozostałych obiektów – zgodnie z zamierzeniami inwestorów w dostosowaniu do technologii;

6) geometria dachów – wielospadowe o nachyleniu do 20° lub płaskie; dopuszcza się okna połaciowe;

7) nieprzekraczalna linia zabudowy – 20,0 m od krawędzi jezdni drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem D/L;

8) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40% powierzchni terenu planistycznego;

9) minimalny wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnej – 30% powierzchni terenu planistycznego;

10) obsługa komunikacyjna drogą dojazdową, oznaczoną symbolem D/L, poprzez zjazd tymczasowy do drogi krajowej nr 19, na warunkach uzgodnionych przez zarządcę drogi; docelowo włączoną poprzez drogę serwisową do węzła;

11) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić minimum 24 miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz plac postojowy dla samochodów ciężarowych.

§ 7

Dla terenu planistycznego oznaczonego symbolem A 19 PP,PS ustala się 5 % stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty na rzecz Gminy Janów Lubelski, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, będącej skutkiem uchwalenia zmiany planu, w przypadku zbycia nieruchomości w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie zmiany planu.

§ 8

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą ważność ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/126/04 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 16 lipca 2004 r. ogłoszoną w Dz. U. Woj. Lub. z dnia 28.09.2004 r. Nr 173, poz. 2422, w zakresie określonym ustaleniami niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowa Lubelskiego.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Tomczyk


ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR XXXVIII/249/09

RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM

Z DNIA 24 LIPCA 2009 R.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JANÓW LUBELSKI

 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów Lubelski wyłożono do publicznego wglądu w terminie od 2 czerwca do 1 lipca 2009 r.. W ustalonym terminie tj. do 22 lipca 2009 r. nie wniesiono uwag.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Tomczyk


ZAŁĄCZNIK NR 3 

DO UCHWAŁY NR XXXVIII/249/09

RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM 

Z DNIA 24 LIPCA 2009 R.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów Lubelski powoduje konieczność realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, w ramach własnych środków oraz funduszy pomocowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Tomczyk


 

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Janów Lubelski

do uchwały nr XXXVIII/249/09

Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

z dnia 24 lipca 2009 r.

 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów Lubelski opracowany został z zachowaniem procedury określonej w art. 17 i przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587).

Zmiany wnioskowane przez inwestorów i gminę dotyczą warunków zagospodarowania i zabudowy terenów wytwórczości i składowania na terenie gminy a w szczególności zmiany wysokości zabudowy na terenach rozwoju przedsiębiorczości.

Dla terenu położonego w Janowie II (grunty wsi Borownica) ustalono warunki zgodnie z zamierzeniami inwestycyjnymi przedsiębiorstwa „JANEX”, dotyczącymi planowanego zakładu przemiału zbóż (kaszarni) z obiektami towarzyszącymi.

Celem sporządzenia zmiany planu jest umożliwienie działalności inwestycyjnej w granicach władania.

Warunki obsługi infrastrukturalnej powodują dla gminy skutki finansowe, związane z realizacją infrastruktury technicznej, stanowiącej zadania własne gminy. Zmiana planu umożliwi działalność inwestycyjną w granicach władania, przy zachowaniu procedur określonych w przepisach szczególnych oraz uzyskanie wpływów do budżetu gminy z podatków od nieruchomości.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Tomczyk 


Dodano: 12 listopada 2009 r.

do góry  do góry

 Powrót do Zarządzeń

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006-2009 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI