Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

 

 

 Powrót do Zarządzeń


 Dodano: 12 listopada 2009 r.

  

UCHWAŁA Nr XXXVIII/248/09

Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski

ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miasta i Gminy Janów Lubelski

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmian.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zmian.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski, sporządzony w oparciu o uchwałę Nr XVI/97/07 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów Lubelski, uwzględnia przeznaczenia terenów oraz zasady ich zagospodarowania, zgodnie z polityką przestrzenną określoną w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Janów Lubelski”, uchwalonym uchwałą Nr XXX/150/01 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 27 czerwca 2001 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowa Lubelskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Tomczyk 


 Dodano: 12 listopada 2009 r.

do góry  do góry

 Powrót do Zarządzeń

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI