Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

 

 Powrót do Zarządzeń


 Dodano: 12 listopada 2009 r.

  

UCHWAŁA Nr XXXVIII/247/09

Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miasta i Gminy Janów Lubelski

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmian.), art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zmian.) oraz uchwały Nr XVI/98/07 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Janów Lubelski, Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Janów Lubelski”, uchwalonego uchwałą Nr XXX/150/01 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 27czerwca 2001 r.

§ 2

Zmianę studium stanowią:

1) rysunek studium w skali 1:10 000 z wyróżnieniem zmiany, określonej w §3, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) ujednolicony tekst ustaleń studium, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag – stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmiana w zakresie, dopuszczonym art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, polega na doprowadzeniu do wzajemnej zgodności ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Janów Lubelski z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów Lubelski.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowa Lubelskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Tomczyk


ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY NR XXXVIII/247/09

RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM

Z DNIA 24 LIPCA 2009 R.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIASTA I GMINY JANÓW LUBELSKI

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Janów Lubelski wyłożono do publicznego wglądu w terminie od 2 czerwca do 1 lipca 2009 r. W ustalonym terminie tj. do 22 lipca 2009 r. nie wniesiono uwag.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Tomczyk


 

UZASADNIENIE

przyjętych rozwiązań w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Janów Lubelski

do uchwały nr XXXVIII/247/09

Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

z dnia 24 lipca 2009 r.

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Janów Lubelski sporządzono na podstawie Uchwały Nr XVI/98/07 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zakres zmian studium wynika z wymogu doprowadzenia do wzajemnej zgodności ustaleń opracowywanych projektów zmian studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów Lubelski, uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/126/04 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Woj. Lub. Nr 173, poz. 2422 z dnia 28.09.2004 r.), sporządzanych na podstawie uchwały Nr xvi/97/07 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów Lubelski – wnioskowane przez przedsiębiorców oraz Burmistrza Janowa Lubelskiego dotyczą:

1. terenu przedsiębiorczości i usług położonego na gruntach wsi Borownica (obręb Janów Lubelski II) (wg studium w obszarze kształtowania dzielnicy przemysłowo-składowej) przeznaczonego na lokalizację zakładu przemiału zbóż – kaszarnie i określenia warunków umożliwiających budowę obiektów zakładu w dostosowaniu do wymogów technologicznych i przyrodniczo – krajobrazowych;

2. ogólnych zasad kształtowania gabarytów zabudowy na terenach przedsiębiorczości, baz, składów i usług, zlokalizowanych na terenie gminy, z uwzględnieniem zamierzeń inwestorskich i znowelizowanych zasad ochrony przyrody i krajobrazu.

Ustalono nowe zasady umożliwiające lokalizację obiektów przedsiębiorczości w strefach, różnicujące ich wysokość w zależności od:

- ekspozycji krajobrazowej,

- usytuowania w odniesieniu do obszarów objętych ochroną przyrodniczą,

- sposobu zagospodarowania terenów w ich bezpośrednim otoczeniu.

Teren objęty zmianą jest położony w otulinie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, poza obszarami NATURA 2000.

Funkcja terenu (przetwórstwo rolno-spożywcze) przyjęta została w nawiązaniu do ustaleń planu ochrony P.K. „Lasy Janowskie”.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Tomczyk 


 Dodano: 12 listopada 2009 r.

do góry  do góry

 Powrót do Zarządzeń

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI