Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

 

 

 Powrót do Zarządzeń


Tutaj wersja do wydruku   (38 KB)

Dodano: 2 marca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/07

BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO

z dnia 21 lutego 2007r.

w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz §2, §3 i §4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5, poz. 33) zarządzam, co następuje:

§1

Zarządzenie ustala wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien:

1) zapewnić systematyczny odbiór i transport odpadów oraz dyspozycyjność i gotowość wykonania usług objętych zezwoleniem w miarę zaistniałych potrzeb w sposób zgodny z uchwałą Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim Nr XXXV/250/06 z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów Lubelski oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Janów Lubelski (PGO) wprowadzonym uchwałą XXIX/199/05 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 28 lipca 2005roku,

2) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,

3) dysponować specjalistycznymi pojazdami do odbioru odpadów komunalnych o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek odpadów w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę, wysypywanie się, wylewanie bądź rozwiewanie odebranych odpadów, a także roznoszenie przykrych woni (odorów), pojazdy powinny być:

a) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

b) oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy);

c) wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych;

d) zapewniające odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;

e) zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

4) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym ulegających biodegradacji, opisane szczegółowo w PGO,

5) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej, zgodnie z zapisami PGO,

6) posiadać środki techniczne umożliwiające systematyczne mycie i odkażanie pojemników oraz innych urządzeń w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przy pomocy odpowiednich środków odkażających,

7) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami. 

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami:

1) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,

2) umową kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzającą posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wraz z ich opisem technicznym.

§ 3

Jako miejsce unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Janów Lubelski wskazuje się Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Borownicy.

§ 4

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien:

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garażami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej,

2) posiadać sprzęt samochodowy - pojazdy asenizacyjne posiadające możliwość opróżnienia zbiornika bezodpływowego, zgodnie z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617),

2. Przedsiębiorstwo, które uzyska pozwolenie na wywóz z terenu gminy odpadów komunalnych ciekłych przedstawi umowę na wywóz ich do odpowiedniej stacji zlewnej,

3. Prowadzenie odbioru odpadów komunalnych ciekłych od usługobiorców musi odbywać się na podstawie umów pisemnych (stałych lub doraźnych zleceń), w których uzgodnione zostaną m.in. opłaty za świadczenie usług.

§ 5

Wskazuje się stację zlewną na oczyszczalni ścieków w Janowie Lubelskim, ul. Ulanowska 111 jako miejsce zrzutu ścieków.

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 5/05 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 7

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez rozwieszenie w miejscach publicznych, położonych na terenie Gminy Janów Lubelskim oraz poprzez umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej urzędu oraz w „Gazecie Janowskiej”.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

Wyk: 

Sprawdziła: 


Dodano: 2 marca 2007 r.

do góry  do góry

 Powrót do Zarządzeń

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI