Powrót do ogłoszeń aktualnych


Dodano: 7 lipca 2011 r.

Ważne do: 18 lipca 2011 r.

Janów Lubelski, 2011-07-06

OGŁOSZENIE

GMINA JANÓW LUBELSKI OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY JANÓW LUBELSKI:

 

1. Lokal użytkowy składający się z trzech pomieszczeń biurowych nr 105, nr 107 i nr 104 oraz pomieszczeniem sanitarnym nr 108 o powierzchni ogólnej 92,60 m2, znajdujących się na pierwszym piętrze w budynku administracyjnym, położonym przy ul. Jana Zamoyskiego 52 w Janowie Lubelskim.

Stawka wywoławcza za najem lokalu wynosi – 1389,00 zł/miesiąc

Wadium wynosi – 270,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi – 20,00 zł.

 

2. Lokal użytkowy składający się z dwóch pomieszczeń biurowych nr 102 i nr 103 oraz pomieszczeniem sanitarnym nr 109 o powierzchni ogólnej 84,90 m2, znajdujących się na pierwszym piętrze w budynku administracyjnym, położonym przy ul. Jana Zamoyskiego 52 w Janowie Lubelskim.

Stawka wywoławcza za najem lokalu wynosi – 1273,50 zł/miesiąc

Wadium wynosi – 250,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi – 20,00 zł.

 

Przedmiotowe lokale wyposażone są w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, telefoniczną. Oznaczenia powyższych lokali zgodne z rzutem piętra budynku przy ul. J. Zamoyskiego 52 w Janowie Lubelskim.

Lokale przeznaczone są do oddania w najem na okres 3 lat od daty podpisania umowy, z przeznaczeniem pod działalność administracyjno-biurową.

Podane ceny nie obejmują podatku od towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z najemcą.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2011 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 (sala nr 1, parter). Lokale będą licytowane w kolejności podanej w ogłoszeniu.

Wadium ma być wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Janowie Lubelskim 74 1020 3235 0000 5602 0007 4369, najpóźniej do dnia 18.08.2011 r. Przy dokonywaniu wpłaty należy wskazać numery lokali, których dotyczy wpłacone wadium. Wpłata jednego wadium upoważnia do udziału w przetargu na jeden wymieniony na dowodzie wpłaty lokal użytkowy.

W przetargu mogą brać udział osoby, które terminowo wpłacą wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski.

 

Osoby uczestniczące w przetargu winne:

  • legitymować się dowodem osobistym ewentualnie innym dokumentem umożliwiającym jednoznaczne stwierdzenia tożsamości uczestnika,

  • przedłożyć do wglądu dowód wpłaty wadium,

  • załączyć pełnomocnictwo w formie przewidzianej prawem – w przypadku gdy występują jako pełnomocnicy uczestnika przetargu,

  • załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku gdy uczestnik prowadzi działalność gospodarczą,

  • załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku gdy uczestnik jest osobą prawną.

W/w dokumenty podlegają przedłożeniu (tj. dowód wpłaty wadium, dowód osobisty) i załączeniu (zaświadczenia, pełnomocnictwa, odpisy) komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, a ich brak skutkuje niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet pierwszej wpłaty czynszu za najem lokalu. Czynsz najmu płatny będzie na podstawie faktury wystawionej przez wynajmującego, w terminie w niej określonym. Wysokość czynszu najmu ustalona w drodze przetargu podlegała będzie waloryzacji po upływie każdych kolejnych dwunastu miesięcy w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za uprzedni rok kalendarzowy.

Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie między innymi do uiszczania podatku od nieruchomości, kosztów centralnego ogrzewania oraz opłat za dostarczanie innych mediów. Dodatkowe koszty wynikające z najmu lokalu będą rozliczane proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

Szczegółowe warunki najmu zostaną zawarte w umowie ze stroną.

Umowa z osobą ustaloną jako najemca zostanie zawarta w terminie do 21 dni od daty zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Gmina Janów Lubelski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 22, tel. /15/ 87 24 316 oraz Referacie Ochrony Środowiska i Logistyki Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 4 tel. /15/ 87 22 011 w godzinach pracy Urzędu, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wpłaty wadium.

BURMISTRZ

Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

Sporządziła: I.W.

Sprawę prowadzi: Iwona Wojtan

Tel. 15 87 24 316

e-mail: gospodarkagruntami@janowlubelski.pl

 

(od 07.07.2011 r. do 18.08.2011 r. włącznie)

 


Dodano: 7 lipca 2011 r.

Ważne do: 18 lipca 2011 r.


do góry  do góry

Powrót do ogłoszeń aktualnych

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl


© COPYRIGHT 2006 - 2011 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.