Powrót do ogłoszeń aktualnych


Dodano: 31 maja 2011 r.

Ważne do: 20 czerwca 2011 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Janowa Lubelskiego

z dnia 31 maja 2011 r.

 

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: DZ. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały Rady Miejskiej nr V/21/11 z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia na rok 2011 programu współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

i Uchwałą Rady Miejskiej nr V/22/11 z dnia 14 marca 2011

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok;

 

BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

 

w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy

w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii w Gminie Janów Lubelski w 2011 roku

 

I. Rodzaj wspieranych zadań:

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - kolonie letnie:

 • zadanie będzie realizowane w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2011 r.,

 • zadanie będzie realizowane w postaci wyjazdowej (np. kolonia, obóz itp.), czas trwania wypoczynku będzie wynosić co najmniej 7 dni (dopuszcza się możliwość wliczania dnia wyjazdu na wypoczynek i powrotu z wypoczynku),

 • podczas wypoczynku będzie realizowany program profilaktyczny,

 • wypoczynek zostanie zorganizowany dla grupy co najmniej 20 dzieci i młodzieży szkolnej,

 • dofinansowanie jednego projektu nie może przekraczać 5 000 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2011 wynosi:

15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

Wysokość środków przeznaczonych na realizację analogicznego zadania w 2010 wynosiła:

15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

 

II. Zasady i warunki przyznawania dotacji

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie oferty na druku zgodnym ze wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz. 25). Formularz dostępny jest na oficjalnej stronie Janowa Lubelskiego w zakładce „Organizacje pozarządowe” - TUTAJ.

2. Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis statutu,

- aktualny odpis lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru potwierdzającego status prawny oferenta,

- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),

3. Oferty podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs ofert - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - kolonie letnie”.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.

6. Dotacja będzie przekazana w transzach szczegółowo opisanych w umowie.

Warunki realizacji zadania:

Zadania będą realizowane na podstawie umowy zawartej między Burmistrzem Janowa Lubelskiego, a podmiotami wyłonionymi w drodze konkursu.

 

III. Termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 czerwca 2011 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, pok. Nr 23

2. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Rozpatrzenie ofert i ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od terminu końcowego przyjmowania ofert.

2. Oferty oceniane są przez Komisję Konkursową. Skład Komisji i regulamin jej pracy ustala Burmistrz Janowa Lubelskiego.

3. Oferty będą oceniane zgodnie zasadą jawności i uczciwej konkurencji.

4. W ocenie ofert będą stosowane następujące kryteria: zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu tj.:

 • możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 • znaczenie zadania dla realizowanych celów i działań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2011

 • kalkulacja kosztów realizacji zadania,

 • jakość wykonania zadania, w tym posiadane zasoby kadrowe i materiałowe,

 • udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

 • w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne oceniana będzie rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Decyzję o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Janowa Lubelskiego po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej.

O podjętych decyzjach oferenci powiadomieni będą pisemnie, a wyniki konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na oficjalnej stronie internetowej Janowa Lubelskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

IV. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój 1A, lub telefonicznie 15 87 24 320.

 

Oprac. E. Misztal

 


Dodano: 31 maja 2011 r.

Ważne do: 20 czerwca 2011 r.


do góry  do góry

Powrót do ogłoszeń aktualnych

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl


© COPYRIGHT 2006 - 2011 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.