Powrót do ogłoszeń aktualnych


Dodano: 10 maja 2011 r.

Ważne do: 24 maja 2011 r.

Janów Lubelski, 10.05.2011 r.

Znak: PG.6733.4.2011.KZ5

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm), zawiadamia się strony postępowania w drodze obwieszczenia, że w dniu 10 maja 2011 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na działkach ewidencyjnych o nr: 507 (część ul. Polnej), 380/3 (cz. ul. Lubelskiej), 273/2, 3137 (ul. Kościuszki i cz. ul. Okopowej), 324/2, 264/2, 265, 323/6 (cz. ul. Okopowej), 323/1, 323/2 (cz. ul. Podlipie), 323/7, 259/1, 257/5 (cz. drogi do wsi Biała Pierwsza), 264/1, 324/1, 323/5, 272/3, (działki przyległe do ww. ulic), położonych w północno – zachodniej części miasta Janowa Lubelskiego (obręb ewid. Janów Lubelski Czwarty), pod nazwą:

„Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Janowie Lubelskim

w części ulicy Polnej, Lubelskiej (przejście poprzeczne pod drogą), ulicy Kościuszki,

budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w części:

ulicy Okopowej, Podlipie i drogi prowadzącej do wsi Biała Pierwsza,

budowa przepompowni ścieków, budowa odcinka sieci kablowej niskiego napięcia zakończonego szafą kablową oraz odcinka przyłącza niskiego napięcia do słupka kablowego

z którego będzie zasilana przepompownia ścieków”.

W ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w tutejszym Urzędzie Miejskim pokój nr 22 w godz. pracy Urzędu, strony mogą zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

BURMISTRZ

Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

Sporządził: 2011-05-06 K.Z.

Sprawdził: 2011-05-06 U.M.

Sprawę prowadzi: Krzysztof Zbiżek

tel. kontaktowy: 15 8724 673

e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl

 


Dodano: 10 maja 2011 r.

Ważne do: 24 maja 2011 r.


do góry  do góry

Powrót do ogłoszeń aktualnych

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl


© COPYRIGHT 2006 - 2011 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.