Powrót do ogłoszeń aktualnych


Dodano: 21 marca 2011 r.

Ważne do: 20 maja 2011 r.

Janów Lubelski, 15.03.2011 r.

AP.6721.1.2.4.2011.JZ1

OGŁOSZENIE

Burmistrza Janowa Lubelskiego

z dnia 15 marca 2011 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenów turystyczno-rekreacyjnych nad „Zalewem” w Janowie Lubelskim.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 pkt 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Janowie Lubelskim Uchwały Nr IV/13/11 z dnia 21 lutego 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów turystyczno-rekreacyjnych nad „Zalewem” w Janowie Lubelskim.

Obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów turystyczno-rekreacyjnych nad „Zalewem” w Janowie Lubelskim wskazuje się na załączniku graficznym do niniejszego ogłoszenia, stanowiącego również załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim Nr IV/13/11 z dnia 21 lutego 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów turystyczno-rekreacyjnych nad „Zalewem” w Janowie Lubelskim (załącznik nr 1).

Wnioski do planu miejscowego mogą być składane w terminie do dnia 20 maja 2011 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim przy ulicy Jana Zamoyskiego 59 w Janowie Lubelskim 23 - 300 Janów Lubelski, w godzinach urzędowania, korespondencyjnie na ww. adres, w tym także za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, o której mowa poniżej.

Uwagi i wnioski do prognozy zainteresowani mogą składać lub przesyłać:

- w formie pisemnej,

- ustnie do protokołu,

- za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@janowlubelski.pl.

Wnioski/uwagi winny zawierać: nazwisko i imię lub nazwę oraz adres zgłaszającego, przedmiot wniosku/uwagi oraz (ewentualnie) oznaczenie nieruchomości, której wniosek/uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Burmistrz Janowa Lubelskiego.

Kliknij, aby powiekszyć w nowym oknie!

Załącznik: graficzny do Uchwały RM Nr IV/13/11 z dnia 21 lutego 2011 r. (Kliknij obrazek, aby powiększyć w nowym oknie!).

 


Dodano: 21 marca 2011 r.

Ważne do: 20 maja 2011 r.


do góry  do góry

Powrót do ogłoszeń aktualnych

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl


© COPYRIGHT 2006 - 2011 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.