Powrót do ogłoszeń aktualnych


Dodano: 16 marca 2011 r.

Ważne do: 5 kwietnia 2011 r.

Janów Lubelski, 16.03.2011 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Janowa Lubelskiego

z dnia 16 marca 2011 r.

 

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: DZ. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały Rady Miejskiej nr V/21/11 z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia na rok 2011 programu współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERTNA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

W zakresie:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Janów Lubelski, w tym:

• Rozwój sportu dzieci i młodzieży.

• Prowadzenie zajęć i treningów.

• Organizowanie i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych.

• Udział sportowych reprezentacji gminy w imprezach i zawodach sportowych w gminie i poza jej granicami.

• Zatrudnienie kadry trenerskiej.

• Zakup sprzętu sportowego i ubrań sportowych.

• Stypendia sportowe.

• Pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2011 wynosi 250 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wysokość środków przeznaczonych na realizację analogicznych zadań w 2010 roku wynosiła 250 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

II. Zasady i warunki przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:

- ustawa dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: DZ. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536),

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241),

- ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857)

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie oferty na druku zgodnym ze wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty (do pobrania TUTAJ) i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego (do pobrania TUTAJ) oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (do pobrania TUTAJ).

2. Do ofert należy dołączyć:

- aktualny odpis statutu,

- aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru potwierdzającego status prawny oferenta (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),

- sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za poprzedni rok.

3. Oferty podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2011 rok”

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.

6. Dotacja będzie przekazana w transzach szczegółowo opisanych w umowie.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadania będą realizowane na podstawie umowy zawartej między Burmistrzem Janowa Lubelskiego, a podmiotami wyłonionymi w drodze konkursu.

2. Realizacja zadania powinna nastąpić w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2011 roku.

IV. Termin składania ofert:

1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 5 kwietnia 2011 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, pok. Nr 23

2. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Rozpatrzenie ofert i ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od terminu końcowego przyjmowania ofert.

2. Rozpatrując oferty będą stosowane następujące kryteria:

- zgodność merytoryczną złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu,

- posiadane zasoby kadrowe i materiałowe,

- udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

- wkład rzeczowy i osobowy, w tym:

• liczba prowadzonych grup szkoleniowych,

• atrakcyjność prowadzonych zajęć,

• osiągane wyniki we współzawodnictwie sportowym.

VI. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój 1A, lub telefonicznie 15/8724 320.

BURMISTRZ

Janowa Lubelskiego

Janów Lubelski, 2011-03-16

 


Dodano: 16 marca 2011 r.

Ważne do: 5 kwietnia 2011 r.


do góry  do góry

Powrót do ogłoszeń aktualnych

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl


© COPYRIGHT 2006 - 2011 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.