Powrót do ogłoszeń aktualnych


Dodano: 1 lutego 2011 r.

Ważne do: 15 lutego 2011 r.

Janów Lubelski, 2011-01-31

Znak: PG.6733.1.2011.KZ5

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO

 

Zgodnie z art. 49 KPA (jednolity tekst Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm) obwieszcza się, że w dniu 28 stycznia 2011 r. na wniosek Gminy Janów Lubelski zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na działkach ewid. nr 3177/2, 3127/2, 3155/12, 2398, 2399, 2394/3, 2917/6, 2918/7, 2721, 2722/3, 2723/3, 2725/2, 2726/2, 2722/4, 2723/4, 2479/2 (włącznie do ul. Wojska Polskiego), 3154/12, 3154/13 w Janowie Lubelskim (obręb ewid. Janów Lubelski III ), pod nazwą:

„Adaptacja na cele turystyczne Parku Misztalec w Janowie Lubelskim

jako kontynuacja realizowanych projektów turystycznych miasta”.

Celem planowanej inwestycji jest rewitalizacja parku Misztalec poprzez rozbudowę i modernizację publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz podstawowej infrastruktury parku miejskiego Misztalec z wykorzystaniem jego walorów historycznych, kulturowych oraz przyrodniczych z uwzględnieniem infrastruktury imprez plenerowych.

W ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w tutejszym Urzędzie Miejskim pokój nr 22, strony mogą zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Z up. BURMISTRZA

Janowa Lubelskiego

Czesław Krzysztoń

Z-ca Burmistrza

 


Dodano: 1 lutego 2011 r.

Ważne do: 15 lutego 2011 r.


do góry  do góry

Powrót do ogłoszeń aktualnych

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

 
© COPYRIGHT 2006 - 2011 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.