Powrót do ogłoszeń aktualnych


Dodano: 18 czerwca 2010 r.

Ważne do: 8 lipca 2010 r.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Janowa Lubelskiego

z dnia 17 czerwca 2010 r.

Zgodnie z art.11ust. 1- 3 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr V/20/07z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010.

BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

W zakresie:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Janów Lubelski.

Cel zadania:

Zabezpieczenie w/wym. świadczeń w miejscu zamieszkania dla osób z terenu gminy Janów Lubelski, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, prowadzenie gospodarstwa domowego, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania wynosi 32.000 zł.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie zadania w roku 2009 wynosiła 32.000 zł.

Termin realizacji zadania: czerwiec - listopad 2010

REGULAMIN

§ 1

Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym Burmistrz Janowa Lubelskiego przekaże dotację na realizację zadań publicznych Gminy w dziedzinie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Janów Lubelski.

§ 2

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

a/ organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. Nr 96 z 2003 r., poz. 873),

b/ osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli cele statutowe obejmują prowadzenie pożytku publicznego,

§ 3

1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz.2207) w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 w kopercie z napisem “Konkurs ofert – usługi opiekuńcze”.

2. Termin złożenia oferty do dnia 8 lipca 2010 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 (pok. nr 23).

3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

6. Formularz oferty do pobrania na dole strony.

§ 4

1. Oferty oceniane są przez Komisję Konkursową. Skład Komisji, regulamin jej pracy oraz termin oceny ofert ustala Burmistrz Janowa Lubelskiego.

2. Oferty będą oceniane zgodnie z zasadą jawności i uczciwej konkurencji

3. Decyzję o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Janowa Lubelskiego po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej.

4. O podjętych decyzjach składający oferty powiadomieni będą pisemnie, wyniki konkursu podane będą również do wiadomości publicznej w lokalnej prasie i stronie internetowej. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 5

1. Warunkiem dofinansowania realizacji zadania jest:

a/ otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,

b/ w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu,

c/ zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji projektu umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego , ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).

Burmistrz Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

Oferta realizacji zadania publicznego wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych

Pobierz plik doc. 67 KB 

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Pobierz plik doc.71 KB

Wyk. P. Kusz


Dodano: 18 czerwca 2010 r.

Ważne do: 8 lipca 2010 r.


do góry  do góry

Powrót do ogłoszeń aktualnych

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 - 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI