Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

Powrót do ogłoszeń aktualnych


Dodano: 29 kwietnia 2010 r.

Ważne do: 20 maja 2010 r.

Janów Lubelski dnia 29 kwietnia 2010 r.

 

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art.11 ust. 1-3 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873)

BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Z zakresu:

prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży

poprzez:

- wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych, opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi 4 000 zł. Dofinansowanie jednego zadania do 2 000 zł.

W roku 2009 na realizację zadań z zakresu programów rówieśniczych przeznaczono 4 tys. zł.

Termin realizacji zadania: maj - listopad 2010

- prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym tj. pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci młodzieży z terenu Gminy Janów Lubelski

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi 40 000 zł. Dofinansowanie jednego zadania do 5 000 zł.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie zadania w roku 2009 wynosiła 79 000 zł.

Termin realizacji zadania: maj – listopad 2010

- Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – LATO 2010. Dofinansowanie kolonii letnich – profilaktyka w systemie turnusowym.

Wysokość środków przeznaczona na dofinansowanie zadania w 2010 roku wynosi 15 000 PLN

Dofinansowanie jednego programu nie będzie przekraczać 5 000 PLN

Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2009 wynosiło 15 000 PLN

Termin realizacji zadania: czerwiec - wrzesień 2010

 

REGULAMIN

§ 1

Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym Burmistrz Janowa Lubelskiego przekaże dotację na realizację zadań publicznych Gminy w celu promowania postaw społecznie ważnych dla profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wśród młodzieży.

§ 2

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

a/ organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. Nr 96 z 2003 r., poz. 873),

b/ osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli cele statutowe obejmują prowadzenie pożytku publicznego,

c/ stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

§ 3

1.Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie:

- oferty według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207)

- statutu organizacji oferenta świadczącego o możliwości wykonania przedmiotowego zadania,

- aktualnego odpisu z rejestru lub wyciągu z ewidencji (dotyczy stowarzyszeń i klubów) lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

- sprawozdania merytorycznego i finansowego /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa za ostatni rok,

- umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt V.1. oferty partnera).

w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 w kopercie z napisem “Konkurs ofert – i nazwą konkursu”.

2. Termin złożenia oferty do dnia 20 maja 2010 r.

3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

6. Formularz oferty do pobrania w pok. nr 24 Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim w godzinach pracy Urzędu lub TUTAJ.

§ 4

1. Oferty oceniane są przez Komisję Konkursową. Skład Komisji, regulamin jej pracy oraz termin oceny ofert ustalił Burmistrz Janowa Lubelskiego.

2. Oferty oceniane będą według zasad uczciwej konkurencji, jawności i równego traktowania.

3. Decyzję o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Janowa Lubelskiego po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej.

4. O podjętych decyzjach składający oferty powiadomieni będą pisemnie, wyniki konkursu podane będą również do wiadomości publicznej w lokalnej prasie i stronie internetowej. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 5

1. Warunkiem zawarcia umowy jest:

a/ otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,

b/ w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu,

c/ zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji projektu umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207)

BURMISTRZ

Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

Sporządził: P. Kusz


Dodano: 29 kwietnia 2010 r.

Ważne do: 20 maja 2010 r.


do góry  do góry

Powrót do ogłoszeń aktualnych

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 - 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI