Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

Powrót do ogłoszeń aktualnych


Dodano: 9 kwietnia 2010 r.

Ważne do: 14 maja 2010 r.

Janów Lubelski, 2010.04.06

OGŁOSZENIE

 

GMINA JANÓW LUBELSKI OGŁASZA:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 o pow. 61,50 m2, znajdującego się na parterze w budynku położonym przy ul. J. Zamoyskiego 49 w Janowie Lubelskim, wraz z udziałem 615/1595 do działki nr 1299 o pow. 0,0088 ha (obręb ewidencyjny Janów Lubelski IV) w prawie własności nieruchomości wspólnej.

Dla powyższej nieruchomości, która stanowi własność Gminy Janów Lubelski, prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta dla lokalu użytkowego KW Nr 65557 (wolna od obciążeń i zobowiązań) oraz dla działki KW Nr 2362 (wolna od obciążeń i zobowiązań). Lokal jest przedmiotem najmu do dnia 14 maja 2010 r.

Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Docelowe kierunki zagospodarowania przestrzennego zawarte w opracowanym dla miasta i gminy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatw. Uchwałą Nr XXX/150/01 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 27.06.2001r., przewidują na przedmiotowej nieruchomości tereny usług komercyjnych z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie zmiany sposobu użytkowania może wymagać ustalenia w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 305 000,00 zł

Wadium wynosi – 60 000,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi – 3 050,00 zł.

Podane ceny nie obejmują podatku od towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 26.02.2010 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2010 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 (sala nr 1, parter).

Wadium ma być wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Janowie Lubelskim

74 1020 3235 0000 5602 0007 4369

najpóźniej do dnia 14 maja 2010 r. z dopiskiem „przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego”

W przetargu mogą brać udział osoby, które terminowo wpłacą wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski.

Osoby uczestniczące w przetargu winne:

- legitymować się dowodem osobistym ewentualnie innym dokumentem umożliwiającym jednoznaczne stwierdzenia tożsamości uczestnika,

- przedłożyć do wglądu dowód wpłaty wadium,

- załączyć pełnomocnictwo w formie przewidzianej prawem – w przypadku gdy występują jako pełnomocnicy uczestnika przetargu,

- załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku gdy uczestnik prowadzi działalność gospodarczą,

- załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku gdy uczestnik jest osobą prawną.

W/w dokumenty podlegają przedłożeniu (tj. dowód wpłaty wadium, dowód osobisty) i załączeniu (zaświadczenia, pełnomocnictwa, odpisy) komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, a ich brak skutkuje niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed podpisaniem umowy do wniesienia kwoty równej 100% ceny netto nieruchomości osiągniętej w przetargu powiększonej o podatek VAT, a pomniejszonej o kwotę wadium. Za datę wpłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski.

Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy notarialnej ponosi kupujący.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie w celu podpisania umowy, Gmina może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758).

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Gmina Janów Lubelski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 22, tel. /15/ 87 24 316 lub 87 24 673, w godzinach pracy Urzędu w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wpłaty wadium.

BURMISTRZ

Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

Sporządziła: I. W.

Sprawdziła: E. M. 


Dodano: 9 kwietnia 2010 r.

Ważne do: 14 maja 2010 r.


do góry  do góry

Powrót do ogłoszeń aktualnych

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 - 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI