Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

Powrót do ogłoszeń aktualnych


Dodano: 25 marca 2010 r.

Ważne do: 21 kwietnia 2010 r.

Janów Lubelski, 2010.03.25

OGŁOSZENIE

 

GMINA JANÓW LUBELSKI OGŁASZA:

przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

 

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego składającego się z dwóch pomieszczeń biurowych o nr 106 i 107 o łącznej powierzchni 82,20 m2, znajdującego się na pierwszym piętrze w budynku administracyjnym, położonym przy ul. Jana Zamoyskiego 52 w Janowie Lubelskim na działce oznaczonej w ewid. gruntów nr 2057 o pow. 0,3047 ha (obręb ewidencyjny Janów Lubelski IV). Dla powyższej nieruchomości, która stanowi własność Gminy Janów Lubelski, prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta Nr 44394. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A/1.

Wraz z lokalem oddaje się w najem połowę holu oraz łazienkę z WC. Przedmiotowy lokal wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, telefoniczną.

Lokal przeznaczony jest do oddania w najem na czas oznaczony tj. do dnia 01.03.2013 r., z przeznaczeniem pod biurową (administracyjną) działalność gospodarczą.

Stawka wywoławcza za najem lokalu wynosi – 1 644,00 zł/miesiąc

Wadium wynosi – 328,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi – 20,00 zł.

Podane ceny nie obejmują podatku od towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z najemcą.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2010 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 (sala nr 1, parter).

Wadium ma być wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Janowie Lubelskim

74 1020 3235 0000 5602 0007 4369,

najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2010 r. z dopiskiem „przetarg na najem lokalu użytkowego”.

W przetargu mogą brać udział osoby, które terminowo wpłacą wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski.

Osoby uczestniczące w przetargu winne:

- legitymować się dowodem osobistym ewentualnie innym dokumentem umożliwiającym jednoznaczne stwierdzenia tożsamości uczestnika,

- przedłożyć do wglądu dowód wpłaty wadium,

- załączyć pełnomocnictwo w formie przewidzianej prawem – w przypadku gdy występują jako pełnomocnicy uczestnika przetargu,

- załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku, gdy uczestnik prowadzi działalność gospodarczą,

- załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku, gdy uczestnik jest osobą prawną.

W/w dokumenty podlegają przedłożeniu (tj. dowód wpłaty wadium, dowód osobisty) i załączeniu (zaświadczenia, pełnomocnictwa, odpisy) komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, a ich brak skutkuje niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet pierwszej wpłaty czynszu za najem lokalu. Czynsz najmu płatny będzie na podstawie faktury wystawionej przez wynajmującego, w terminie w niej określonym. Wysokość czynszu najmu ustalona w drodze przetargu podlegała będzie waloryzacji po upływie każdych kolejnych dwunastu miesięcy w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za uprzedni rok kalendarzowy.

Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie między innymi do uiszczania podatku od nieruchomości, kosztów centralnego ogrzewania oraz opłat za dostarczanie innych mediów. Dodatkowe koszty wynikające z najmu lokalu będą rozliczane proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

Szczegółowe warunki najmu zostaną zawarte w umowie ze stroną.

Umowa z osobą ustaloną jako najemca zostanie zawarta w terminie do 21 dni od daty zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Gmina Janów Lubelski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 22, tel. 15 87 24 316 oraz Gospodarki Komunalnej Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 4 tel. 15 87 24 311 w godzinach pracy Urzędu, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wpłaty wadium.

BURMISTRZ

Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

Sporządziła: I. W.

Sprawdziła: E. M. 


Dodano: 25 marca 2010 r.

Ważne do: 21 kwietnia 2010 r.


do góry  do góry

Powrót do ogłoszeń aktualnych

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 - 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI