Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

Powrót do ogłoszeń aktualnych


Dodano: 18 stycznia 2010 r.

Ważne do: 15 lutego 2010 r.

Janów Lubelski, 2010.01.18

 

OGŁOSZENIE

 

GMINA JANÓW LUBELSKI OGŁASZA:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Borownica, obręb ewidencyjny Janów Lub. II, składającej się z działek nr 2246/9 i 2247/2 o pow. ogólnej 1,7674 ha.

Dla powyższej nieruchomości, która stanowi własność Gminy Janów Lubelski, prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta Nr 63027 (wolna od obciążeń i zobowiązań). Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janów Lubelski, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVIII/126/04 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 16 lipca 2004 r. oraz zmianą w/w planu zatwierdzoną uchwałą Nr XXXVIII/249/09 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 24 lipca 2009 r. nieruchomość składająca się z działek 2246/9 i 2247/2 położona jest w terenach przeznaczonych pod usługi komercyjne i działalność produkcyjną, oznaczonych na rys. planu symbolem A 6 UC, PP oraz część pasa drogowego drogi dojazdowej oznacz. symb. D (od strony zachodniej działek). Zgodnie z tekstem do powyższego planu wyklucza się funkcje mieszkaniowe oraz przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obligatoryjne jest sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Szczegółowe warunki realizacji inwestycji w oparciu o wyrys i wypis z w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 233 000,00 zł

Wadium wynosi – 46 000,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi – 2 330,00 zł

Podane ceny nie obejmują podatku od towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.

Uzbrojenie: Szczegółowe warunki podłączenia do sieci uzbrojenia technicznego oraz obsługi komunikacyjnej, nabywca zobowiązany będzie uzyskać u gestorów tych sieci i zarządcy drogi.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 15.01.2010 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2010 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 /sala nr 1/.

Wadium ma być wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Janowie Lubelskim

74 1020 3235 0000 5602 0007 4369,

z dopiskiem „przetarg na nieruchomość składającą się z działek nr 2246/9 i 2247/2” najpóźniej do dnia 15 lutego 2010 r.

W przetargu mogą brać udział osoby, które terminowo wpłacą wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski.

Osoby uczestniczące w przetargu winne:

- legitymować się dowodem osobistym ewentualnie innym dokumentem umożliwiającym jednoznaczne stwierdzenia tożsamości uczestnika,

- przedłożyć do wglądu dowód wpłaty wadium,

- załączyć pełnomocnictwo w formie przewidzianej prawem – w przypadku, gdy występują jako pełnomocnicy uczestnika przetargu,

- załączyć zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku gdy uczestnik prowadzi działalność gospodarczą,

- załączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku gdy uczestnik jest osobą prawną,

W/w dokumenty podlegają przedłożeniu i załączeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, a ich brak skutkuje niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed podpisaniem umowy do wniesienia kwoty równej 100% ceny netto nieruchomości osiągniętej w przetargu powiększonej o podatek VAT, a pomniejszonej o kwotę wadium. Za datę wpłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski.

Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy notarialnej oraz wyznaczaniem granic działek ponosi kupujący.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Gmina może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758).

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 22, tel. /015/ 87 24 316 lub 87 24 673, w godzinach pracy Urzędu, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wpłaty wadium.

BURMISTRZ

Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

Sporządziła: I.W.

Sprawdziła: E.M.


Dodano: 8 stycznia 2010 r.

Ważne do: 15 lutego 2010 r.


do góry  do góry

Powrót do ogłoszeń aktualnych

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 - 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI