Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

Powrót do ogłoszeń aktualnych


Dodano: 8 stycznia 2010 r.

Ważne do: 9 marca 2010 r.

Janów Lubelski, 2010.01.08

 

OGŁOSZENIE

 

GMINA JANÓW LUBELSKI OGŁASZA:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Janowie Lubelskim,

obręb ewidencyjny Janów Lubelski IV, składającej się z działek nr 2348/38 i 2348/33

o pow. ogólnej 0,5505 ha.

Dla powyższej nieruchomości, która stanowi własność Gminy Janów Lubelski, prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta Nr 44032 (wolna od obciążeń i zobowiązań). Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe zasady realizacji zabudowy przedmiotowej nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 20.02.2009 r. znak: PG.I.7331-45/08 dla inwestycji obejmującej lokalizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z kompleksową infrastrukturą techniczną. Na w/w nieruchomości oprócz budynków wielorodzinnych nabywca zobowiązany jest do wybudowania kompleksowej infrastruktury technicznej obejmującą między innymi całościowe uzbrojenie terenu, parkingi, chodniki, zieleńce i place zabaw. Również w związku z planowaną funkcją i charakterem zabudowy przedmiotowej nieruchomości, nabywca zobowiązany jest na swój koszt do wybudowania ciągu pieszego na wyznaczonej działce nr 2348/37 oraz wybudowania odcinka drogi z parkingami na działce nr 2348/31.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 540 000,00 zł

Wadium wynosi 100 000,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi – 5 400,00 zł.

Podane ceny nie obejmują podatku od towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.

Uzbrojenie: Szczegółowe warunki podłączenia do sieci uzbrojenia technicznego oraz obsługi komunikacyjnej, nabywca zobowiązany będzie uzyskać u gestorów tych sieci i zarządcy drogi.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 06.01.2010 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2010 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 (sala nr 1 na parterze).

Wadium ma być wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Janowie Lubelskim

74 1020 3235 0000 5602 0007 4369,

z dopiskiem „Przetarg na nieruchomość składającą się z działek nr 2348/38 i 2348/33”,

najpóźniej do dnia 9 marca 2010 r.

W przetargu mogą brać udział osoby, które terminowo wpłacą wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski.

 

Osoby uczestniczące w przetargu winne:

  • legitymować się dowodem osobistym ewentualnie innym dokumentem umożliwiającym jednoznaczne stwierdzenia tożsamości uczestnika,

  • przedłożyć do wglądu dowód wpłaty wadium,

  • załączyć pełnomocnictwo w formie przewidzianej prawem – w przypadku gdy występują jako pełnomocnicy uczestnika przetargu,

  • załączyć zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej – a w przypadku, gdy uczestnik prowadzi działalność gospodarczą,

  • załączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku, gdy uczestnik jest osobą prawną.

 

W/w dokumenty podlegają przedłożeniu i załączeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, a ich brak skutkuje niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed podpisaniem umowy do wniesienia kwoty równej 100% ceny netto nieruchomości osiągniętej w przetargu powiększonej o podatek VAT, a pomniejszonej o kwotę wadium. Za datę wpłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski.

 

Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy notarialnej oraz wyznaczaniem granic działek ponosi kupujący.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Gmina może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758).

 

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 22, tel. 15 87 24 316 lub 15 87 24 673, w godzinach pracy Urzędu, w okresie od ukazania się ogłoszenia (8.01.2010) do upływu terminu wpłaty wadium (9.03.2010).

BURMISTRZ

Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

Sporządziła: I.W.

Sprawdziła: E.M.


Dodano: 8 stycznia 2010 r.

Ważne do: 9 marca 2010 r.


do góry  do góry

Powrót do ogłoszeń aktualnych

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 - 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI