Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

Powrót do ogłoszeń aktualnych


Dodano: 13 maja 2008 r.

Ważne do dnia: 14 czerwca 2008 r.

Janów Lubelski dnia 13 maja 2008 roku.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO

z dnia 13 maja 2008 r.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego:

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – LATO 2008

Dofinansowanie kolonii letnich – profilaktyka w systemie turnusowym

Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ww. ustawy.

 

Wysokość środków przeznaczona na dofinansowanie zadania w 2008 roku wynosi 22 000 PLN

Dofinansowanie jednego programu nie będzie przekraczać 10 000 PLN

Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2007 wynosiło 12 000 PLN

 

A. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE ZADANIA.

 

1. Cel zadania:

Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin alkoholowych i gdzie występuje przemoc domowa połączona z programem profilaktyczno-terapeutycznym.

2. Przedsięwzięcia realizowane poprzez:

Kolonie i półkolonie z wykorzystaniem odpowiedniej bazy realizowane przez wykwalifikowaną kadrę.

3. Beneficjenci zadania:

dzieci i młodzież szkolna z terenu Gminy Janów Lubelski.

4. Termin realizacji zadania: 23 czerwca – 31sierpnia 2008.

 

B. ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI:

 

1.Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać warunki ogólne:

1)złożyć w terminie, poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, racjonalny, oszczędny i terminowy;

2)wykazać posiadanie: doświadczenia, wykwalifikowanej kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego przedsięwzięcia.

 

2.Termin i sposób składania ofert:

1) kompletną ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert - LATO 2008” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2008 r., do godz. 15:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, pok. 23, lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres (oferta złożona w terminie to taka, która wpłynie do Sekretariatu do godz. 15:00 w dn. 14 czerwca 2008 r.).

2) podmiot może złożyć tylko 1 ofertę;

3) oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e); uprawnienie to powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS);

4) ofertę mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. W ofercie należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny za wykonanie zadania;

5) do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:

- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności tego podmiotu,

- statut organizacji, w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS,

- oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Janów Lubelski lub jednostek organizacyjnych.

6) Każda strona kopii dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.

 

3. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

1) rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 20 czerwca 2008 r.;

2) oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Janowa Lubelskiego;

3) decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Janowa Lubelskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej;

4) o podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie;

5) od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie;

6) złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;

7) kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej (część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy, np. praca wolontariuszy, ale tylko na podstawie pisemnego porozumienia);

 

4. Postanowienia końcowe.

1) Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu, bez prawa odwołania.

2) Warunkiem przekazania dotacji jest posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją określonego w ofercie projektu oraz podpisanie umowy pomiędzy Gminą Janów Lubelski a podmiotem składającym ofertę.

3) Warunkiem zawarcia umowy jest dołączenie do oferty programu profilaktyczno-terapeutycznego oraz złożenie zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania w razie przyznania kwoty innej niż zawarta w ofercie.

 

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

Obowiązujący formularz oferty opublikowany jest w Dzienniku Ustaw z 2005 r nr 264 poz.2207 (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ).

Formularz oferty dostępny jest TUTAJ

 

Burmistrz Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś


Wyk: P. Kusz

Spr: W. Futa


Dodano: 13 maja 2008 r.

Ważne do dnia: 14 czerwca 2008 r.


do góry  do góry

Powrót do ogłoszeń aktualnych

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 - 2008 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI