Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

Powrót do ogłoszeń aktualnych


Dodano: 6 maja 2008 r.

Ważne do dnia: 8 lipca 2008 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
KRS 0000037957

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego

NIP: 526-030-02-04,
Kapitał zakładowy: 2.554.846.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.554.846.000,

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN działając na zlecenie Gminy Janów Lubelski na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004r. w sprawie Przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które maja być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549) oraz Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 261,poz.2603) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108),

zaprasza do przetargu w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie w ramach umowy sprzedaży własność niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek gruntu nr ewid. 2212/2, 2213/2, 2214/2 i 2177/3 o powierzchni ogólnej 3,3351 ha, położonej w miejscowości Borownica, obręb ewidencyjny Janów Lubelski II, na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - Podstrefa Janów Lubelski.

1. Dla nieruchomości udostępnionej w przetargu Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim prowadzi księgi wieczyste KW Nr 63027 i 38319.

2. Właścicielem nieruchomości (wolnej od zobowiązań i obciążeń) jest Gmina Janów Lubelski.

3. Zgodnie z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego Uchwała Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim Nr XVIII/126/04 z dnia 16 lipca 2004 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Lubelskiego z dnia 28.09.2004r. Nr 173 poz. 2422) nieruchomość przeznaczona jest pod:

- tereny usług komercyjnych i działalności produkcyjnej oznaczone w planie symbolem A 5 UC, PP; A 7 UC, PP.

W granicach wydzielonych terenów istnieje możliwość lokalizacji zakładów usługowo – produkcyjnych oraz dopuszcza się funkcje zamienne i uzupełniające - magazynowo-składowe, nie kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem. Wyklucza się natomiast funkcje mieszkaniowe oraz przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obligatoryjne jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

- tereny urządzeń wodnych i zieleni publicznej oznaczone na rysunku planu symbolem A 8 WS2, ZP.

- pas drogowy drogi w klasie Z (zbiorczej) lokalizowany przy istniejącym gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Zaklików - Biłgoraj, przebiegający przez przedmiotowa nieruchomość.

4. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 2/JL/2008" dostępna w godzinach 8.00-16.00 siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.200,00 zł brutto (w tym 22%VAT) i płatna jest na rachunek PEKAO SA I O/Tarnobrzeg nr 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.

5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 352.140,00 zł + podatek VAT.

6. Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 18.000,00 zł w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski w PKO BP Oddz. w Janowie Lubelskim nr: 74 10203235 0000 5602 0007 4369 w terminie do dnia 7 lipca 2008r.; za dzień zapłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski.

7. Z obowiązku wpłaty wadium zwolnione są osoby, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

8. Wykupienie specyfikacji oraz zapłata wadium w pełnej wysokości jest warunkiem koniecznym udziału w przetargu.

9. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549).

10. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 8 lipca 2008r., do godz. 16:00, w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48.

11. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48.

12. W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a Gminie przysługiwać będzie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.

13. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w trybie określonym w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).

14. Zarządzający może:

a) odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie do publicznej wiadomości,

b) może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,

c) unieważnić przetarg w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wada uniemożliwiająca wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15. Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w wypadku ich równorzędności.

16. W odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600 z pózn. zm).

Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.

Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej: www.tsse.pl, www.arp.com.pl oraz www.janowlubelski.pl w BIP-ie.

TARNOBRZESKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK WISŁOSAN

 


English version

Industrial Development Agency Joint Stock Company (IDA)

Wołoska St. 7, 02-675 Warsaw

Registered in the National Registry of Companies under the number 0000037957

for the District Court of Warsaw Division XIII,

Tax ID nr 526-030-02-04,

Company Capital: 2.554.846.000,00 PLN, Paid Capital: 2.554.846.000,00 PLN

as a managing authority of Tarnobrzeg Special Economic Zone EURO-PARK WISŁOSAN
acting on commission from the Community of Janów Lubelski and according to the Decree of
Minister of Economy dated November 15th, 2004 regarding tenders, negotiations and criteria for
evaluating business ventures that are to be undertaken within Tarnobrzeg Special Economic Zone
EURO-PARK WISŁOSAN (Journal of Acts No. 254, item 2549) and the Act dated August 21st, 1997
regarding real estate management (Journal of Acts No. 261, item 2603) and the Decree of the
Council of Ministers dated September 14th, 2004 regarding means and methods of conducting
tenders and negotiations for real estate disposal (Journal of Acts No. 207, item 2108).

invites to tender in order to:

determine the entrepreneur, who will be granted permit to operate business activity within
Tarnobrzeg Special Economic Zone EURO-PARK WISŁOSAN entitling to public aid and who will
acquire, through purchase-sell contract, the right to the undeveloped real estate, that contains
form plots stock no. 2212/2, 2213/2, 2214/2 and 2177/3, with an area of 3,3351 ha, located in
Brownica town, Janów Lubelski II section of Janów Lubelski Subzone.
1. The real estate that is the object of bidding, has been created from the division of plots
stock no 2212/2, 2213/2, 2214/2 and 2177/3, for which the District Court’s Sixth
Department in Janów Lubelski maintains the registers of deeds KW No. 63027 and 38319 .
2. The owner of the real estate (free from any liabilities and commitments) is the Community
of Janów Lubelski.
3. According to the local urban development plan No. XVIII/126/04, passed by the
Community of Janów Lubelski Council on July 16th, 2004 (Journal of Lubelskie Province No.
173, item 2422, dated September 28th, 2004) the real estate is located within the area that
is designed for
- commercial services and production activity marked in the plan with the sign A 5 UC,
PP; A 7 UC, PP. It is a possibility of localization within the limits of allotted land, the
production-servicing enterprises and it is allowed to locate reinforcement and
warehouse functions, which do not collide with a planned development. The housing
functions and measures that can significantly affect the environment are excluded since
it is obligatory for them to prepare the appropriate review concerning this matter.
- water facilities areas and public greenery marked in the plan with the sign A 8 WS2, ZP
- a roadway ( Z class – collective) located by the existing high pressure gas pipeline,
that connects Zaklików and Biłgoraj and runs across the real estate.
4. Details regarding the real estate, offer preparation and tender conditions are stipulated in
“Specification of important tender conditions no. 2/JL/2008”, available at 8.00 a.m. – 4:00
p.m. at IDA Warsaw Branch Office in Tarnobrzeg, 39-400 Tarnobrzeg, Zakładowa St. 48.,
tel./fax: (0-15) 823 66 88. Specification price is 12.200,00 PLN (22% VAT included) to be
deposited into account number 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516 at bank “PEKAO SA I
O/Tarnobrzeg”.
5. Starting price for the real estate is 352.140,00 PLN + 22 % VAT.
6. The offerer is required to deposit bid security in the amount of 18.000,00 PLN into the
account number 74 10203235 0000 5602 0007 4369 at PKO BP Branch Office in Janów
Lubelski made payable to the Community of Janów Lubelski not later than on July 7th,
2008.
7. Under an obligation of the bid security not-payment are persons, that are described in the
section 5 of the Decree of the Council of Ministers dated September 14th, 2004 regarding
means and methods of conducting tenders and negotiations for real estate disposal.
8. Purchase of specification and full bid security payment are necessary conditions of
participation in tender.
9. Evaluation of the offer in scope of economic projects will be made on the basis of criteria
stipulated in the Decree of Minister of Economy dated November 15th, 2004 (Journal of Acts
No. 254, item 2549).
10. Sealed offers are to be submitted not later than 4:00 p.m. on July 8th, 2008 at the IDA
Warsaw Branch Office in Tarnobrzeg, Zakładowa St. 48.
11. Offers will be opened in the presence of Commission on July 14th, 2008 at 10.00 a.m., at
the IDA Warsaw Branch Office in Tarnobrzeg, Zakładowa St. 48.
12. Should the person determined as the real estate buyer be absent, without an excuse, at
the place and time indicated in notice to finalise contract, owner of estate can withdraw
from the transaction and the deposited bid security will not be reimbursed.
13. Tender participant can file a complaint against tender proceedings as described in §11 of
the Decree of the Council of Ministers dated September 14th, 2004 regarding means and
methods of conducting tenders and negotiations for real estate disposal (Journal of Acts
No. 207, item 2108).
14. IDA Warsaw as a managing authority can:
a. abrogate the tender only for important reasons, in such case an appropriate notice
including explanation will be made publicly available,
b. close the tender without selecting any offer,
c. annul the tender in case any significant change occurs resulting in situation where
tender proceedings are not in agreement with public policy, which could not have
been determined earlier or in a situation where tender proceedings are legally
defect resulting in inability to issue a permit or conclude a valid real estate right
devolvement contract. In such case the IDA will notify all parties providing legal
and actual grounds.
15. IDA Warsaw, as a managing authority of TSEZ EURO-PARK WISŁOSAN reserves the right
to select an offer at its discretion in case of equivalent offers.
16. According to the article 8 section 2 of the Act dated November 20th, 1994 regarding
special economic zones (Journal of Acts No. 123, item 600 with later amendments) the
IDA as a managing authority has the pre-emption right to the real estate. Such right can
be exercised on in the period of one month from the date of notice regarding conclusion of
conditional purchase-sell contract.

This notice is available in Polish and English version on www.tsse.pl, www.arp.com.pl,
www.janowlubelski.pl

 


Dodano: 6 maja 2008 r.

Ważne do dnia: 8 lipca 2008 r.


do góry  do góry

Powrót do ogłoszeń aktualnych

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 - 2008 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI