Dodano: 5 czerwca 2012 r.

 

ZAWIADOMIENIE O XXII SESJI RADY MIEJSKIEJ

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że XXII sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim odbędzie się w dniu 12 czerwca 2012 r. o godz. 13:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, odbytej 15 maja 2012 r.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Janów Lubelski Trzeci,

2) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych,

3) wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym,

4) wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych w trybie przetargu,

5) zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Janów Lubelski,

6) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski,

7) zmiany strategii rozwoju lokalnego Gminy Janów Lubelski,

8) zasad ustalania cen za korzystanie z urządzeń Parku Linowego na terenie Parku Rekreacji ZOOM NATURY,

9) zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych jednostek kultury za 2011 rok,

10) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok,

11) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowa Lubelskiego z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

4. Stanowisko w sprawie podjęcia działań prawnych wobec właściciela obiektu budowlanego przy ul. J. Zamoyskiego 5 w Janowie Lubelskim.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Ewa Janus


Dodano: 5 czerwca 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl