Dodano: 4 czerwca 2012 r.

 

WYRÓŻNIENIA „ANTEK ROKU 2011”

W obchody Dni Janowa wpisała się promocja człowieka – człowieka zdolnego, człowieka aktywnego, człowieka o wielkim sercu, człowieka kochającego bliźniego i swoją małą ojczyznę.

Dla takich ludzi przed kilku laty zostało ustanowione lokalne wyróżnienie Antek Roku. Wyróżnienia przyznaje Kapituła powołana zarządzeniem Burmistrza Janowa Lubelskiego. W skład kapituły wchodzą: Przewodniczący - Pan Czesław Krzysztoń - wiceburmistrz Janowa Lubelskiego oraz pani Bożena Czajkowska – sekretarz Gminy Janów Lubelski, pan Antoni Florczak właściciel firmy PHU „Florczak”, pani Lidia Tryka radna Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim i pracownik Janowskiego Ośrodka Kultury, Pan Waldemar Futa pracownik Urzędu Miejskiego, Pani Małgorzata Jasińska kierownik referatu do spraw inwestycji i planowania w Urzędzie Miejskim oraz Krystyna Ćwiek – dyrektor szkoły podstawowej w Janowie Lubelskim.

W tym roku kapituła przyznała wyróżnienia „Antek Roku 2011” w kategoriach:

• Człowiek Roku,

• Promotor Roku-Super Antek,

• Talent Roku,

• Wolontariusz Roku.

Wyróżnienia wręczał Burmistrz Janowa Lubelskiego Pan Krzysztof Kołtyś oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Ewa Janus.

A. Statuetkę „Antek Roku 2011” w kategorii Człowiek Roku otrzymał pan Andrzej Łukasik.

Tytuł kapituła przyznała w uznaniu za całokształt działań, a w szczególności za zaangażowanie na rzecz Stowarzyszenia Klubu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w Janowie Lubelskim, którego Pan Andrzej jest prezesem.

Ponadto Pan Andrzej pełni funkcje społeczne pomagając i integrując osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny. Aktywnie uczestniczy on również w życiu społecznym gminy Janów Lubelski, reprezentując ją na zewnątrz w różnego rodzaju akcjach, m.in. wziął udział w akcji „dzień dobrego głoda” występując w charytatywnym teledysku.

B. Statuetkę „Antek Roku 2011” w kategorii Promotor Roku otrzymał Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „JANOWIACY”

Statuetkę postanowiono przyznać zespołowi za całokształt jego twórczości jak i jego działalność na rzecz społeczności lokalnej, poprzez którą stwarza możliwość poznania i kultywowania tradycji regionu Ziemi Janowskiej. Zespół „JANOWIACY” jest wielokrotnym laureatem prestiżowych nagród o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.

C. Statuetki w kategorii Talent Roku kapituła postanowiła przyznać trójce bardzo młodych ludzi zachęcając jednocześnie innych, aby nie marnowali swoich talentów i zdolności.

Pierwszą statuetkę otrzymała Wioletta Flis – uczennica Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim, która spośród swoich rówieśników wyróżnia się talentem muzycznym i wokalnym. Wioletta wzięła udział w wielu konkursach wokalnych i recytatorskich, ale jej największym osiągnięciem było zdobycie I miejsca w Polsce w konkursie fotograficznym „TATA W PRACY, TATA W DOMU” zorganizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania i Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Drugą statuetkę Talent Roku 2011 otrzymuje Krzysztof Łukasz, który jest uczniem klasy piątej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim. Krzysztof jest bardzo zdolnym uczniem, posiadającym wysoki poziom inteligencji oraz ponadprzeciętne zdolności matematyczne i językowe, które przejawiały się już od najmłodszych lat szkolnych. Jest laureatem wielu konkursów i olimpiad matematycznych i językowych. Uzyskał on tytuł laureata prestiżowego konkursu matematycznego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty jak i tytuł laureata Międzynarodowego Konkursu Językowego Test Oxford Plus. Ponadto Krzysztof interesuje się muzyką, uczy się grać na gitarze oraz śpiewa w szkolnym zespole wokalnym oraz występuje na apelach i uroczystościach szkolnych. Gratulujemy również Rodzicom Krzysia oraz nauczycielom pani Małgorzacie Kraj i pani Agnieszce Serafin

Trzecia statuetka w kategorii Talent Roku 2011 zostaje przyznana Karolowi Lenartowi. Karol jest uczniem trzeciej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim Przez zaledwie trzy lata edukacji w szkole dostarczył nam wiele powodów do dumy i radości. Za sprawą swojej wychowawczyni pani Ireny Lasek, która wyławia perełki i nie pozwala zmarnować się żadnemu talentowi, Karol miał możliwość uczestnictwa w wielu konkursach zdobywając wysokie miejsca, które pozwoliły mu rozwijać talent artystyczny, gdyż Karol pięknie recytuje, śpiewa ale ma również zdolności aktorskie. Karol jest finalistą prestiżowego Małego Konkursu Recytatorskiego oraz Jesiennego Konkursu Recytatorskiego. Przechodzi przez wszystkie szczeble konkursu „Śpiewający Słowik” oraz „Wygraj Sukces”. Ponadto Karol uprawia sport i odnosi sukcesy w pływaniu, wielokrotnie stawał na podium w zawodach pływackich. Karola mocno wspierają Rodzice, którym z tego miejsca również gratulujemy.

D. Wyróżnienia w kategorii Wolontariusz Roku 2011.

Członkowie Kapituły po zapoznaniu się z uzasadnieniami wniosków nominacyjnych kandydatów uznali, że zostaną przyznane wszystkim pięciu kandydatom, którzy jako wolontariusze czynnie działają na rzecz mieszkańców Ziemi Janowskiej.

Statuetki otrzymują:

1. Pani Anna Szmidt, która jest nauczycielką w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim i jednocześnie sprawuje obowiązki kierownika internatu przy ZSZ. Pani Anna jest wolontariuszem i liderem rejonu Janów Lubelski w SZLACHETNEJ PACZCE oraz koordynatorem szkolnego klubu wolontariatu „AMICUS” czyli przyjaciel. Mottem przewodnim klubu są słowa Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Słowa te również odzwierciedlają charakter działalności Pani Anny, która jest pomysłodawcą wielu pięknych działań mających na celu aktywizowanie społeczności uczniowskiej ze skuteczną pomocą bliźniemu w potrzebie. Ponadto Pani Anna Szmidt aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach o zasięgu lokalnym, regionalnym, a nawet ogólnopolskim. Dzięki jej zaangażowaniu organizowany jest Festiwal Kultury Chrześcijańskiej „EURAPELIA”.

2. Pan Paweł Wiśniewski, jest z zawodu prawnikiem, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pan Paweł jest działaczem społecznym i ekspertem ds. zatrudnienia socjalnego, jak również Prezesem janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „HUMANUS” w Janowie Lubelskim. Ponadto Pan Paweł Wiśniewski jest Wiceprzewodniczącym Rady Programowej Konwentu Centrów i Klubu Integracji Społecznej oraz Przewodniczącym Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Janowie Lubelskim. Podejmowane przez Pana Pawła działania w ramach Stowarzyszenia „HUMANUS” pozwalają osobom znajdującym się w trudnej sytuacji przywrócić odpowiedzialność za własne życie, co w konsekwencji pozwala na ich usamodzielnienie się. Poprzez takie działania kształtuje się wśród mieszkańców powiatu Janowskiego nową świadomość o roli i zadaniach pomocy społecznej. Nową inicjatywą organizacji prowadzonej przez Pana Pawła jest utworzenie Janowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Janowie Lubelskim. Pan Paweł Wiśniewski poprzez swoją pracę wspiera osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Nie są mu obojętne losy osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Systematycznie podejmuje działania mające na celu włączenie tych osób w życie społeczności lokalnej organizując wyjazdy, spotkania integracyjne i okolicznościowe szkolenia.

3. Pani Maria Jeremiejew, od kilku lat działa społecznie w PZREiJ oraz w SKPJ na rzecz emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych. Działa w wolontariacie janowskim, jest osobą życzliwą, chętną do pomocy i pracy na rzecz potrzebujących. Od ponad roku Pani Maria prowadzi Klub Seniora „Janowiacy” organizując wolny czas seniorom, wspólne pogadanki, propagując rekreację i wypoczynek w formie wycieczek. Aktywnie działa dla janowskiej społeczności.

4. Pani Joanna Kulpa, jest nauczycielką w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim. W swojej pracy wyróżnia się działaniami nie tylko edukacyjnymi ale również wychowawczymi i opiekuńczymi podejmowanymi na rzecz dzieci. Najważniejszą działalnością jakiej poświeciła się Pani Joanna jest działalność charytatywna. Od 2003 roku czyli już 9 lat Pani Joanna jest szefową sztabu, ale również inicjatorką na terenie powiatu Janowskiego ogólnopolskiej akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Pani Joanna współorganizowała również przez kilka lat w ramach Dni Janowa Kiermasz Kwiatowy pozyskując środki na dofinansowanie zielonej szkoły dla dzieci z ubogich rodzin. W ciągu 9 lat Pani Joanna wspólnie z ok. 180 nauczycielami wolontariuszami wzięła udział w wielu akcjach charytatywnych, w których czynny udział wzięło również ok. 200 dzieci. Ważne jest to, że dzieci uczestniczące a akcji uczyły się tolerancji i radości płynącej z niesienia pomocy innym. Realizując zadania statutowe szkoły Pani Joanna prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami Szkolne Koło Caritas, które w trakcie roku szkolnego organizuje loterie fantowe i aukcje dofinansowując wycieczki czy obiady szkolne dla dzieci potrzebujących.

5. Pani Joanna Lenart, jest pielęgniarką w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim. Oprócz swojej oddanej pracy, w której wyróżnia się dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci Pani Joanna włącza się aktywnie w życie szkoły gdyż jak sama mówi dobro każdego dziecka, a w szczególności dziecka pokrzywdzonego przez los czy biednego jest dla niej najważniejsze. Dlatego od 9 lat wspólnie z Panią Joanną Kulpą pracuje w sztabie ogólnopolskiej akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. W ciągu 9 lat Pani Joanna wspólnie z ok. 180 nauczycielami wolontariuszami wzięła udział w wielu akcjach charytatywnych, w których czynny udział wzięło również ok. 200 dzieci. Ważne jest to, że dzieci uczestniczące a akcji uczyły się tolerancji i radości płynącej z niesienia pomocy innym. Pani Joanna Lenart prowadzi wspólnie z nauczycielami Szkolne Koło Caritas, które w trakcie roku szkolnego organizuje loterie fantowe i aukcje dofinansowujące wycieczki czy obiady szkolne dla dzieci potrzebujących.

E. Promotor Roku – Super-Antek

Kapituła postanowiła w tym roku przyznać statuetkę Super-Antka w kategorii Promotor Roku zespołowi „JARZEBINA” z Kocudzy.

Statuetkę postanowiono przyznać zespołowi za całokształt jego twórczości jak i jego działalność na rzecz społeczności lokalnej, poprzez którą stwarzają możliwość poznania i kultywowania tradycji regionu Ziemi Janowskiej. Zespół „JARZEBINA” z Kocudzy jest wielokrotnym laureatem prestiżowych nagród o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. grupa śpiewacza pochodząca z Kocudzy. Została założona przez Irenę Krawiec przy Gminnym Ośrodku Kultury w 1990 roku.

Zespół składa się z wielopokoleniowych grup: śpiewaczej i obrzędowej. Prezentuje bogaty i zróżnicowany gatunkowo repertuar pieśni obrzędowych i powszechnych pogranicza ziemi janowskiej oraz biłgorajskiej. Źródłem repertuaru zespołu jest ustna tradycja ludowa, oparta głównie na przekazach rodzinnych, a także na śpiewnikach nabożnych (kolędy, pastorałki, pieśni adwentowe, wielkopostne i wielkanocne). Pieśni i dialogi wykonywane są częściowo zachowaną kocudzką gwarą, śpiewane pełnym głosem, zwykle jednogłosowo, z zachowaniem archaicznej maniery śpiewu oraz cech lokalnego stylu: dynamiki, barwy, zdobnictwa. Podczas występów zespół często jest ubrany w regionalny strój biłgorajsko-tarnogrodzki.

"Jarzębina" jest laureatem Złotej Baszty na XLI Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą (trzykrotnie: 2001, 2007, 2011), Nagrody im. Oskara Kolberga oraz nagród na Sejmikach Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie.

2 maja 2012 roku utwór pt. "Koko Euro Spoko" został wybrany oficjalną piosenką Reprezentacji Polski na Euro 2012. Tym utworem Zespół promuje kulturę i ludową twórczość Ziemi Janowskiej w kraju i zagranicą.

Tekst: Krystyna Ćwiek

 

 


Dodano: 4 czerwca 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl