Dodano: 23 kwietnia 2012 r.

„FLISBUD” ZREWITALIZUJE MIASTO

23 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim. podpisano umowę z janowską firmą „FLISBUD” Stanisław Flis, która będzie wykonywała roboty budowlane dla zadania pn. „Kontynuacja rewitalizacji historycznego centrum Janowa Lubelskiego pod kątem wprowadzenia nowych funkcji kulturalnych wraz z rewitalizacją przestrzeni i budynków osiedla wielorodzinnego”.

Jest to projekt partnerski realizowany wspólnie przez Gminę Janów Lubelski, Janowską Spółdzielnią Mieszkaniową i Parafię Rzymskokatolicką Św. Jana Chrzciciela.

Wartość podpisanej umowy to kwota 8 487 000,00 zł z czego dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie 71,52%, dofinansowanie w formie dotacji celowej 2,36% natomiast 26,12% wartości zadania wyłożą partnerzy projektu proporcjonalnie do swoich potrzeb.

Przypomnijmy pokrótce, na czym będzie polegało przedsięwzięcie. Każdy z partnerów wyznaczył sobie cele, jakie w ramach projektu chce zrealizować. Lider projektu – Gmina Janów Lubelski obrała sobie za cel rewaloryzację Parku Miejskiego, zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego tj. parkingu i skweru, kanalizację deszczową na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Ogrodowej, modernizację ciągów pieszych i pieszo - rowerowych na osiedlach bloków wielorodzinnych i siedmiu ulic: Wesołej, Krzywej, Sukienniczej, Krótkiej, Niecałej, Kilińskiego i Konopnickiej, a także termomodernizację dwóch przedszkoli przy ul. Ogrodowej j i Jana Pawła II oraz zagospodarowanie placów przedszkolnych.

Zadania Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej to termomodernizacja siedmiu bloków: przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza blok nr 5, przy ul. 8 - go Września nr 7, 15 i 17, przy ul. Jana Pawła II nr 15 i przy ul. Wiejskiej nr 26 i 28, a także zagospodarowanie otoczenia parkingów, chodników, placów zabaw oraz fragmentów zieleni.

Założenia projektowe Parafii Rzymskokatolickiej Św. Jana Chrzciciela obejmują urządzenie wirydarza oraz adaptację i wyposażenie dwóch pomieszczeń klasztornych na potrzeby biblioteki, czytelni religijnej oraz miejsca spotkań.

Na obecnym etapie realizacji projektu, wyłoniony w przetargu wykonawca przystępuje do opracowania harmonogramu prac.

Projekt jest kolejnym ważnym krokiem w kierunku dalszej rewitalizacji Janowa Lubelskiego. Wpłynie na ożywienie miasta, poprawę jego funkcjonalności, estetyki, wygody funkcjonowania i jakości życia mieszkańców.


Dodano: 23 kwietnia 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl