Dodano: 20 kwietnia 2012 r.

 

KONSULTACJE ROZPOCZĘTE

Spotkaniem z mieszkańcami Białej I i II (w remizie OSP Biała) w dniu 19 kwietnia br. Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące m.in.: planów zagospodarowania przestrzennego, zmian przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, nowego sposobu opodatkowania współwłaścicieli nieruchomości, usuwania pokryć dachowych eternitowych na terenie gminy Janów Lubelski czy też problemu lokalizacji stacji bazowych (masztów) telefonii komórkowej. Na spotkanie z Mieszkańcami tych miejscowości (ok. 60 osób) przybyli również Starosta Janowski Jerzy Bielecki, Przewodnicząca Rady Miasta Ewa Janus, Zastępca Burmistrza Czesław Krzysztoń, Radny Andrzej Łukasik, pracownicy kilku referatów Urzędu Miejskiego i przedstawicielki Ośrodka Pomocy Społecznej. Spotkanie w remizie OSP poprowadził Burmistrz Janowa Lubelskiego. Jako pierwszy głos zabrał Starosta Janowski zapewniając mieszkańców Białej, że najbardziej interesujące ich inwestycje – most na Białce łączący Białą z Zaolszyniem i dokończenie budowy chodnika (ok. 400 m) - będą realizowane przy wydatnej pomocy Gminy Janów Lubelski. Burmistrz Krzysztof Kołtyś obiecał zaś ze swej strony zajęcie się sprawą zanieczyszczonej wody stojącej w okolicach Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Lecznicy Zwierząt przy ul. Bialskiej. Największe emocje wśród zebranych (a dotyczące tematów konsultacji) wywołały sprawy związane z gospodarką odpadami komunalnymi, usuwaniem pokryć dachowych eternitowych oraz sposobu opodatkowania współwłaścicieli nieruchomości. Biorąc pod uwagę pierwszą ze spraw Burmistrz K. Kołtyś stwierdził, że „nowe rozwiązania promują czystość i odpowiedzialność gmin za wszystkie odpady z całego terenu gminy i od każdego mieszkańca. Polska dołącza do europejskiego standardu zagospodarowania śmieci komunalnych. Na terenie całego kraju porządek powinien zapanować najpóźniej do połowy 2013 r. Nowy sposób na śmieci komunalne to metoda, która sprawdziła się już z powodzeniem w większości krajów europejskich. Jak to wygląda w praktyce? Gmina zapewnia odbieranie i właściwe, ekologicznie bezpieczne zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych i możliwość selektywnego zbierania odpadów, czyli wymagając od nas ekologicznych zachowań jednocześnie daje nam do nich warunki, np. ustawiając odpowiednie pojemniki. Odbierać odpady od mieszkańców będzie wyłoniona w drodze przetargu firma. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy uiszczają jedną podstawową stawkę, dzięki czemu nikomu nie powinno „opłacać się” wyrzucanie śmieci do lasu. Wyjątek stanowią osoby segregujące śmieci – będą po prostu płacić mniej”. Kwestie opodatkowania współwłaścicieli nieruchomości stały się również tematem dyskusji. Faktem jest, że stawki podatku są ustalane przez rady gmin, ale nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ustalanych przez Ministra Finansów. Jak powiedział pracownik Ref. Finansowo – Budżetowego UM Michał Flis: „kwoty podatku od nieruchomości – w przeciwieństwie do podatku dochodowego – nie trzeba obliczać samemu. Dla osób fizycznych jest ona określana w drodze decyzji wydawanej przez gminę”. Dość duże zainteresowanie i dyskusję wywołał problem usuwania pokryć dachowych eternitowych. Burmistrz K. Kołtyś wyjaśnia: „Wstępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do wprowadzenia programu usuwania pokryć dachowych zawierających azbest. Rada Ministrów opracowała „Program Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032, który zakłada sukcesywne eliminowanie i unieszkodliwianie zawierających go wyrobów i odpadów. Demontażem eternitowych dachów oraz ich transportem mogą zajmować się wyłącznie firmy posiadające odpowiednie zezwolenia. Złożono dopiero 29 wniosków na demontaż i wywóz eternitu (to ok. 3500 m kwadratowych). Z terenu gminy Janów Lubelski musimy pozbyć się jeszcze ko. 120 000 m kwadratowych tego tworzywa”. Zachęcił jednocześnie mieszkańców do składania nowych wniosków w Urzędzie Miejskim. Spotkanie zakończyły wolne wnioski mieszkańców obu miejscowości, w większości dotyczące problemów lokalnych, tj. oczyszczania rowów, mycia maszyn rolniczych na prywatnych posesjach itp.

Następne spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Szkole Podstawowej w Momotach już 20 kwietnia br.

Tekst i foto: Andrzej Czerwonka, Muzeum Regionalne

 

 


Dodano: 20 kwietnia 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl