Dodano: 16 kwietnia 2012 r.

 

ESTETYKA, WYGODA, BEZPIECZEŃSTWO

Większość z nas chce, aby miasto, w którym żyjemy było wygodne, bezpieczne i estetyczne. Wymagamy od innych, ale zapominamy o tym, że największy wpływ na warunki życia w mieście mamy my sami. Pamiętajmy, że jako obywatele, oprócz praw, mamy również powinności i zadania wobec miasta, w którym żyjemy.

Przypominamy o podstawowych obowiązkach, jakie ciążą na Nas mieszkańcach i apelujemy o ich respektowanie.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI POSESJI

Odpady, ścieki, stan techniczny, porządek na posesji

Patrole Straży Miejskiej od lat systematycznie kontrolują gospodarkę odpadami we wszystkich posesjach na terenie miasta i stale ujawniają pewne nieprawidłowości. Dotyczy to przede wszystkim pozbywania się w sposób niezgodny z prawem odpadów o dużych gabarytach takich jak lodówki, stare meble, itp., wyrzucania gruzu oraz odpadów ciekłych (ścieki) gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych (szambach).

PAMIĘTAJ!

Prawidłowa gospodarka odpadami pozytywnie wpłynie na estetyczny wygląd NASZEGO MIASTA, a ponadto przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego.

Obowiązki właścicieli nieruchomości (to także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu) zostały określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w uchwale Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Janów Lubelski Za niestosowanie się do postanowień tam zawartych grozi kara grzywny do 5 000 zł.

OBOWIĄZKI określone w wyżej wymienionych aktach prawnych to:

1. wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz trzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2. Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;

3. Gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

4. Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

5. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

6. Realizacja innych obowiązków określonych w regulaminie:

a) właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego,

b) odpady wielkogabarytowe należy umieszczać w specjalnych kontenerach na tego rodzaju odpady.

c) odpady budowlane muszą być składane do kontenera dostarczonego odpłatnie przez podmiot uprawniony i w nim odbierane,

d) właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do podpisania z podmiotem uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej,

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Straż Miejska przypomina, że w myśl zapisów art. 35 oraz art. 36 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym każdy użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu do punktu zbierania lub w przypadku zakupu nowego sprzętu - do pozostawienia zużytego sprzętu w miejscu zakupu.

W myśl art. 42 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy placówki handlowe prowadzące sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego mają obowiązek odebrania zużytego sprzętu od klienta kupującego nowy sprzęt tego samego rodzaju, na zasadzie biorę nowe - zostawiam stare", np. przy zakupie nowej lodówki można oddać zużytą lodówkę.

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Janowa Lubelskiego znajduje się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Borownicy,

Wycinanie drzew i krzewów

Właściciel terenu bez zezwolenia może wycinać tylko:

a) drzewa i krzewy owocowe,

b) inne drzewa i krzewy, które mają do 10 lat.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zasad dokonywania wycinki drzew i krzewów oraz uzyskiwania stosownych pozwoleń, prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska i Logistyki Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim w pok. nr 4.

Obowiązki właścicieli zwierząt

Kilka wskazówek dla właścicieli i opiekunów zwierząt, które pozwolą uniknąć sankcji karnych za wykroczenie lub przestępstwo wynikające z zachowania ich zwierzęcia:

- Posiadacz psa zobowiązany jest do prowadzenia psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu

- w nałożonym kagańcu. Zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych pod warunkiem, że właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem - nie dotyczy to psów ras uznanych za agresywne, których nie wolno puszczać luzem nawet na takich obszarach.

- Zwolnienie psów z uwięzi na terenie nieruchomości może nastąpić tylko wtedy, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający wyjście psa na zewnątrz oraz wykluczający dostęp osób trzecich. Ponadto wejście na teren takiej nieruchomości musi być oznakowane tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

- Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

- Pies, który poranił człowieka, musi być natychmiast doprowadzony przez właściciela lub opiekuna do lekarza weterynarii celem poddania go obserwacji.

"Pies przyjacielem człowieka" - ten slogan często jest używany przez wielbicieli czworonogów, wiele w nim prawdy, ale czy wszyscy właściciele psów są przyjaciółmi innych ludzi? Wielu mieszkańców naszego miasta posiada psy różnych ras i wielkości, ale często zapominają o obowiązujących w tym zakresie normach prawnych. Wynikają one z ogólnie obowiązujących przepisów, a za ich lekceważenie przewidziano sankcje karne. Obowiązki te ciążą nie tylko na właścicielu psa, ale i na osobie, która psem w danym czasie się opiekuje.

POMYŚL !

Czy chcesz aby Twoi pies wyrządził komuś krzywdę?

Obowiązków związanych z posiadaniem psa jest niewiele, ale ich przestrzeganie znacznie poprawi stan porządku i bezpieczeństwa w naszym mieście.

PAMIĘTAJ !

Za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa może być nałożony mandat karny w wysokości 250 zł, (art.77 kw).

Osoby utrzymujące psy lub Inne zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania opieki nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta te nie zakłócały spokoju oraz nie stanowiły zagrożenia i uciążliwości dla otoczenia poprzez uporczywe szczekanie, wycie itp.

PONADTO !

Gdy Twój pies spowoduje u kogoś obrażenia ciała, możesz odpowiadać karnie za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

 


Dodano: 16 kwietnia 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl