Dodano: 16 kwietnia 2012 r.

 

NOWY SYSTEM GMINNY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Niepokojącym zjawiskiem, które w ostatnim czasie coraz częściej da się zauważyć na terenie naszej gminy są dzikie wysypiska śmieci. Są one dziełem mieszkańców nie do końca rozumiejących, na czym polega zarządzanie odpadami. Problem niewłaściwej gospodarki odpadami, a raczej jej braku, zostanie rozwiązany, a środowisko, które nas otacza będzie czystsze i bardziej przyjazne. W myśl nowych przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2012 r., obowiązek odpowiedniego gospodarowania odpadami przejęła gmina. Szczegóły nowego gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi zamieszczamy poniżej:

CO MNIE CZEKA JAKO MIESZKAŃCA?

Szanowny Mieszkańcu,

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegający na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Dotychczasowe umowy na odbiór odpadów komunalnych obowiązywać będą do czasu podpisania przez gminę umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu.

Od dnia 1 stycznia 2013 na składowisku odpadów w Borownicy wprowadzony zostanie ustawowy zakaz składowania zmieszanych odpadów komunalnych. W związku z tym mieszkańcy nieposiadający umów na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorstwem prowadzącym działalności w tym zakresie nie będą mogły indywidualnie oddać odpadów na składowisko.

JAK BĘDZIE DZIAŁAŁ NOWY SYSTEM GMINNY?

Przedsiębiorca posiadający umowę z Gminą będzie odbierał zmieszane i posegregowane odpady komunalne z każdej zamieszkałej nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Janów Lubelski. Natomiast umowa na odbiór odpadów z nieruchomości zawierana będzie pomiędzy Gminą a właścicielem nieruchomości. Rada Miejska ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia - oczekuj informacji ze strony Urzędu Miejskiego.

Stawka opłaty będzie zależała od: liczby mieszkańców lub od powierzchni nieruchomości lub zużytej wody lub będzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego – Rada Miejska wybierze jeden spośród tych wskaźników.

Burmistrz Janowa Lubelskiego poinformuje o sposobie naliczania opłaty oraz jej wysokości poprzez dostarczenie druku deklaracji o wysokości opłat ponoszonych za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rada Miejska uchwali dwie stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Opłata za odpady posegregowane będzie znacznie niższa, opłaca się więc segregować odpady.

Gmina będzie sprawować nadzór na prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego.

Powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów, do których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady – gmina poinformuje o miejscach lokalizacji punktów, godzinach ich działania oraz jakie odpady możesz do nich przynieść.

UWAGA!

Gmina Janów Lubelski postawiła sobie za cel zorganizowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi do końca 2012 r. W celu opracowania jak najlepszych rozwiązań i przygotowania przetargu na wywóz odpadów prosimy o wypełnienie ankiety

Pobierz ankietę:

w wersji do wysłania e-mailem (34KB) lub w wersji do wysłania pocztą(136KB).

 

Wypełnioną ankietę prosimy zwrócić do Urzędu Miejskiego przy ul. J. Zamoyskiego 59, pokój nr 10, przesłać pocztą lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl  w terminie do 15.06.2012 r.

Brak wypełnionej ankiety może oznaczać, że zgadzają się Państwo na ponoszenie WYŻSZEJ OPŁATY za wywóz odpadów niesegregowanych.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska i Logistyki Urzędu Miejskiego tel. 15 8722 011 lub

e-mail gospodarkakomunalna@janowlubelski.pl

 

 


Dodano: 16 kwietnia 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl