Dodano: 14 marca 2012 r.

 

INFORMACJA REFERATU FINANSOWEGO UM

Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym – w przypadku wystąpienia współwłasności nieruchomości.

Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność dwóch lub więcej podmiotów, to obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. A to oznacza, że każdy z nich odpowiada w takim samym stopniu za zapłatę podatku. Gmina może zatem oczekiwać zapłaty od każdego ze współwłaścicieli, jeśli nie będzie wpłaty we właściwym czasie. Może się zdarzyć tak, że żaden ze współwłaścicieli nie zapłaci podatku i powstanie zaległość, albo zapłacą go wszyscy i powstanie nadpłata.

Decyzja podatkowa wystawiana jest na wszystkich współwłaścicieli. I nawet jeśli określona zostanie w niej wielkość udziałów w nieruchomości poszczególnych współwłaścicieli, i tak do zapłaty podatku wynikającego z decyzji zobowiązani będą w takim samym stopniu wszyscy współwłaściciele. Jest to konsekwencją przyjętej w ustawach podatkowych zasady solidarnej odpowiedzialności wszystkich współwłaścicieli. Nie ma zatem takiej możliwości, że z decyzji będzie wynikało, iż kwota podatku do zapłaty zostanie podzielona między podatników proporcjonalnie do wielkości przysługujących im udziałów. Czyli nie można określić w decyzji, że np. Nowak posiada 70-proc. udział we współwłasności określonej nieruchomości i płaci więcej, a Kowalski ma tylko 30 proc. i płaci odpowiednio mniej.

Powoduje to określone konsekwencje praktyczne. Może się bowiem zdarzyć tak, że żaden ze współwłaścicieli nie zapłaci podatku i powstanie zaległość, albo zapłacą go wszyscy i powstanie nadpłata.

Jeżeli żaden ze współwłaścicieli nie zapłaci podatku, powstaje zaległość podatkowa, którą trzeba uregulować. Ponieważ wszyscy współwłaściciele odpowiadają za zobowiązania podatkowe solidarnie, organ podatkowy (Burmistrz) może żądać uiszczenia należnego podatku od nieruchomości od wszystkich współwłaścicieli łącznie, od każdego z nich z osobna albo od kilku z nich. W każdym tytule wykonawczym wpisuje kwotę całej zaległości, bez podziału na wielkość udziałów przysługujących współwłaścicielom. Jeśli gminie uda się uzyskać zapłatę od któregokolwiek ze współwłaścicieli, postępowanie egzekucyjne w stosunku do pozostałych współwłaścicieli zostanie umorzone. Zaspokojenie wierzyciela (czyli gminy) przez któregokolwiek z dłużników (współwłaścicieli nieruchomości) zwalnia pozostałych z tego obowiązku.

Podatnicy będący osobami fizycznymi ponoszą odpowiedzialność solidarną tylko wówczas, gdy zostanie im doręczona decyzja wymiarowa. A zatem w przypadku, gdy decyzja wymiarowa zostanie doręczona na przykład dwóm z czterech współwłaścicieli budynku, tylko ci dwaj ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości. Po stronie pozostałych współwłaścicieli nie powstanie bowiem w ogóle zobowiązanie podatkowe, a zatem nie będą oni mogli ponosić za nie odpowiedzialności.

Powyższe zasady obowiązują analogicznie w sytuacji, gdy podatnikami są posiadacze nieruchomości.

 


Dodano: 14 marca 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.