Dodano: 7 marca 2012 r.

Zniżki i ulgi dla emerytów i rencistów

Emerytom i rencistom przysługuje dużo ulg i zniżek – w sklepach, aptekach, autobusach czy na kolei. Jak je znaleźć? Najprostsza rada jest taka – pytać! Niektóre ulgi, na przykład na koleje, autobusy czy opłaty abonamentowe, wynikają z przepisów. Ale w przypadku komunikacji miejskiej to każde miasto wprowadza własne rozwiązania. Podobnie ulgi w sklepach czy punktach usługowych. Poniżej przedstawiamy część zniżek przysługujących emerytom i rencistom.

1. Telewizja i radio bez abonamentu (ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych).

Z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego zwolnione są m.in.:

- osoby zaliczane do I grupy inwalidów lub

- całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych , lub

-znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub

- trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;

- osoby, które ukończyły 75 lat;
- osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB);

- osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 %;

- osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

- osoby, które mają prawo do zasiłku przedemerytalnego

- osoby posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego

- osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną z ZUS

Aby uzyskać zwolnienie trzeba na poczcie przedstawić dowód osobisty i decyzję organu emerytalno-rentowego (np. ZUS lub KRUS) o wysokości świadczenia.

2. Ulgi na podróże PKP oraz PKS - podamy w najbliższym wydaniu GJ.

3. Mniejsza opłata za wydanie paszportu (ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych):

a) opłata za wydanie paszportu wynosi 140 zł. Ulga w wysokości 50 proc. przysługuje między innymi emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i ich współmałżonkom (pozostającym na ich utrzymaniu), osobom przebywającym w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczych oraz pobierającym zasiłki stałe, a także kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy o kombatantach. Osoby uprawnione do ulgi za wydanie paszportu płacą 70 zł.

b) żadnych opłat nie pobiera się natomiast od:

- osób, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 70 lat,

- osób przebywających w domach opieki społecznej lub zakładach opiekuńczych oraz od osób korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, które wyjeżdżają za granicę w celu długotrwałego leczenia lub konieczności poddania się operacji.

4. Darmowa komunikacja miejska (akty prawa miejscowego):

W większości polskich miast emerytom i rencistom przysługuje 50-procentowa ulga, natomiast seniorzy, którzy skończyli 70 lat, mogą środkami komunikacji miejskiej (autobusami, tramwajami) jeździć za darmo. O tym, czy przyznać taki przywilej, decydują radni. W niektórych większych miastach można również zakupić tzw. bilet seniora, który upoważnia do darmowych przejazdów. Kosztuje ok. 20-50 zł i jest ważny przez cały rok.

5. Ulga telekomunikacyjna (ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne):

Telekomunikacja Polska. TP przyznaje 50-procentową ulgę na abonament osobom z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności w związku z chorobą wzroku (symbol 0-4O) oraz znacznego lub umiarkowanego stopnia zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu (symbol 03-L), by otrzymać ulgę, należy do Telekomunikacji Polskiej dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności. Wydaje je Powiatowy lub Wojewódzki Zespół Orzekający o Stopniu Niepełnosprawności.

Orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć do salonu sprzedaży TP. Telekomunikacja Polska oferuje także 50 proc. zniżki na podłączenie linii telefonicznej.

Ulgi na telefony komórkowe. Operatorzy sieci komórkowych nie są zobligowani do stosowania przepisów o ulgach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych, ale mogą podjąć decyzje o zapewnieniu zniżek na określonych przez siebie zasadach. Oferowane przez operatorów sieci komórkowych ulgi dotyczą zazwyczaj osób niewidomych i niesłyszących. Ponieważ zakres tych ulg ulega zmianie, szczegółowych informacji należy szukać w punktach obsługi klienta tych sieci.

6. Muzea, kina, pływalnie (Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 czerwca 2008r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia Dz.U. Nr 160/2008 poz. 994).

W muzeach państwowych za bilety emeryci i renciści płacą połowę ceny normalnego biletu. Większość galerii, skansenów, ogrodów zoologicznych czy pływalni (Pływalnia Otylia) również udziela zniżek dla emerytów (do 25 proc. ceny biletu). Zasady sprzedaży placówki ustalają samodzielnie, zwykle wystarczy w kasie okazać legitymację emeryta-rencisty, lub ostatni odcinek renty czy emerytury. O zniżki należy pytać też w kinach.

7. Ulgi w PIT-ach (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Z tytułu posiadania statusu emeryta czy rencisty nie przysługuje emerytom i rencistom żadna ulga. - W zeznaniu rocznym mogą natomiast skorzystać z ulg, które należą się innym podatnikom, między innymi z ulgi internetowej, ulgi na krew czy ulgi rehabilitacyjnej. Warunkiem jest jednak samodzielne złożenie zeznania rocznego. Jeśli rozliczenie z fiskusem pozostawią ZUS-owi, nie mogą skorzystać z ulg.

I. Emeryci tak jak wszyscy podatnicy, którzy ponieśli w ciągu roku wydatki na dostęp do sieci, mogą skorzystać z tzw. ulgi na internet. Wysokość odliczenia jest limitowana i nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 760 zł. Kwota odliczana od dochodu dotyczy wyłącznie wydatków związanych z użytkowaniem Internetu, niezależnie od miejsca, w którym z niego korzystasz jak i formy jego dostępu. W ramach ulgi mieszczą się bowiem zarówno wydatki poniesione w związku z użytkowaniem internetu np. w domu poprzez stałe łącze, czy bezprzewodowo, w tym za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym, jak również w kawiarence internetowej. Jeśli jednak dostęp do internetu jest tylko jedną z usług kupowanych u danego dostawcy, obok np. telewizji kablowej czy telefonu stacjonarnego, z faktury VAT musi wynikać kwota wydatków za użytkowanie internetu.

Z ulgi internetowej korzystać mogą tylko osoby, które posiadają dokument (nie musi to być wyłącznie faktura), łącznie spełniający wszystkie poniższe kryteria:

• stwierdzający faktyczne poniesienie wydatku, a nie tylko zamówienie usługi lub korzystanie z niej;

• zawierający w szczególności:

- dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru),

- dane identyfikujące sprzedającego (towar lub usługę),

- rodzaj zakupionej usługi,

- kwotę zapłaty.

II. Osoba niepełnosprawna lub podatnik, na którego utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna, może wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uwzględnić przy obliczaniu podatku dochodowego.

Przypomnijmy - osobami niepełnosprawnymi są wyłącznie osoby, posiadające:

1. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub

2. decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

3. orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Wydatki uprawniające do odliczeń możemy podzielić na dwa rodzaje:

1. nielimitowane (odliczeniu podlega cała wydatkowana kwota).

2. limitowane kwotowo (czyli ulga przysługuje do lub od określonej wartości ... zł,),

Wydatki nielimitowane – należą do nich wydatki poniesione na:

• adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

• przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

• zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,

• zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

• odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,

• odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,

• opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

• opłacenie tłumacza języka migowego,

• kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,

• odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

- osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,

- osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16, również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,

• odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

- na turnusie rehabilitacyjnym,

- w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,

- na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

Wydatki limitowane – należą do nich wydatki poniesione na:

• opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,

• utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa (np. psa przewodnika), który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,

• używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,

• leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. W tym przypadku odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Rozliczenia dokonuje się następująco za każdy miesiąc:

Kwota wydatkowana - 100 zł = kwota odliczenia

Np. w miesiącu styczniu wydatki na leki wyniosły 200 zł

200 zł – 100 zł = 100 zł – zatem odliczeniu od dochodu podlega kwota 100 zł.

Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Może to być faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, ile oraz za co zapłacił. Paragon z apteki nie stanowi dowodu poniesienia wydatku na cele rehabilitacyjne.

8. Taniej w aptece w sklepie i w punktach usługowych

W niektórych aptekach, sklepach lub zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, stomatologicznych, itp.) Seniorzy mogą liczyć na specjalne ulgi.

Warto więc zawsze zapytać się, czy można liczyć na taką promocję.

Tekst: Bartosz Piech - aplikant adwokacki

 


Dodano: 7 marca 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.