Dodano: 15 lutego 2012 r.

ZAPROSZENIE

Lubelska Fundacja Rozwoju zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego oraz ich członków, pracowników, wolontariuszy, osoby poszukujące porady prawnej zainteresowane założeniem organizacji pozarządowej (fundacji, stowarzyszenia) do udziału w projekcie:

„Więcej i lepiej"

wsparcie organizacji pozarządowych w woj. lubelskim poprzez działalność

Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych”

W ramach projektu przedstawiciele organizacji pozarządowych otrzymają wsparcie informacyjne, szkoleniowe, doradcze, techniczne oraz tutoring – wszystkie usługi świadczone będą w 6 Lokalnych CIiWOP zlokalizowanych przy Oddziałach LFR w: Białej Podlaskiej, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Lubartowie, Lublinie i Parczewie.

Usługi świadczone przez Lokalne Centra Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych:

  • działalność informacyjna z zakresu m.in.: możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność; dostępności oferty szkoleniowej dla organizacji pozarządowych; zakładania i rejestracji organizacji pozarządowej; pomocy w wypełnianiu dokumentów; wyszukiwania informacji, udostępniania biblioteczki fachowej i prasy dla organizacji pozarządowej.

  • doradztwo dla organizacji pozarządowych w zakresie: uregulowań prawnych dotyczących działalności organizacji pozarządowych, zarządzania finansami, księgowości, tworzenia strategii działania organizacji pozarządowej, zamówień publicznych, konkurencyjności, prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe, tworzenia partnerstw i współpracy między NGO z administracją publiczną, pozyskiwania nowych i aktywizowania obecnych członków, marketingu usług organizacji pozarządowych.

  • szkolenia i warsztaty z zakresu: zarządzanie organizacją pozarządową, zarządzanie finansami organizacji pozarządowej, zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji pozarządowej (w tym: elastyczne formy zatrudnienia i wolontariat), planowanie strategiczne, partnerstwo i współdziałanie, lobbing i rzecznictwo działań społecznych, prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe, aplikowanie o środki UE, zarządzanie projektami, marketing i PR organizacji pozarządowej, NGO dla kobiet - działania na rzecz kobiet. Szkolenia i warsztaty prowadzone będą przez trenerów zewnętrznych - specjalistów z danych dziedzin.

  • tutoring w zakresie pozyskiwania środków finansowych na funkcjonowanie NGO – indywidualna pomoc tutora (specjalisty z danej dziedziny) w aplikowaniu o środki finansowe z różnych źródeł m.in. projekty w ramach POKL, PROW, Granty Ministerstwa Kultury, Sportu, Pracy, UM, UG, pozyskiwanie sponsorów fundrising). Działalność tutorska będzie uzupełnieniem działań informacyjnych i szkoleniowo – doradczych, co pozwoli na kompleksową pomoc organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność statutową organizacji.

 

Ponadto Lokalne Centra Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych:

  • pełni funkcję kanału informacyjnego pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi oraz pomiędzy samymi organizacjami.

  • jest swego rodzaju Inkubatorem Aktywności Obywatelskiej („Inkubator bez ścian”) - prowadząc działania inicjujące powstawanie nowych inicjatyw społecznych i organizacji pozarządowych, pomagając w założeniu i rejestracji nowej organizacji pozarządowej, udostępniając lokal i sprzęt, dostarczając wsparcie merytoryczne w postaci doraźnego doradztwa, lobbingu.

  • dostarcza wsparcia technicznego małym organizacjom, nieposiadającym odpowiednich zasobów, rozpoczynających swoją działalność poprzez udostępnianie lokalu i sprzętu biurowego (telefon, fax, xero, komputer, dostęp do Internetu i inne w miarę możliwości).

 

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Projektu:

Lublin, ul. Rynek 7, tel. 81 528 92 81, 81 743 68 35

Osoba do kontaktu: Małgorzata Targońska

www.lfr.lublin.pl

oraz w Lokalnym Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 52,

tel. 15 872 52 52, 15 871 75 36

Osoba do kontaktu: Grażyna Łysiak


Dodano: 15 lutego 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.