Dodano: 23 stycznia 2012 r.

 

OŚWIADCZENIE

złożone przez Senatora RP Henryka Ciocha

na 4. Posiedzeniu Senatu w dniu 19 stycznia 2012 r.

skierowane do Ministra Sprawiedliwości Pana dr Jarosława Gowina.

 

Szanowny Panie Ministrze,

W dniu 16 stycznia 2012 r. odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny oraz Parlamentarzystów Ziemi Lubelskiej. W posiedzeniu tym nie brali udziału Parlamentarzyści Klubu Parlamentarnego PO. Jeden z punktów posiedzenia dotyczył „zamiaru likwidacji siedmiu Sądów Rejonowych na terenie województwa lubelskiego, które mają zostać przekształcone w Wydziały Zamiejscowe innych Sądów Rejonowych” zawartego w projekcie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Likwidacja małych sądów rejonowych, nawet gdy w wielu przypadkach będzie związana z utworzeniem w ich miejsce wydziałów zamiejscowych, rodzi szereg konsekwencji. Likwidacja wydziałów wieczystoksięgowych spowoduje, że mieszkańcy mniejszych miejscowości będą musieli pokonywać wiele kilometrów w celu załatwienia typowych spraw, takich jak np. uzyskanie wypisu z księgi wieczystej niezbędnego do zaciągnięcia kredytu, czy pożyczki. To z kolei powoduje postawienie pytania o równą wobec wszystkich obywateli realizację prawa dostępu do sądu. Nie widzę bowiem powodów, dla których mieszkańcy mniejszych miejscowości, którzy statystycznie mają trudniejszą sytuację majątkową w porównaniu do mieszkańców większych miast, mieliby być narażeni na większe koszty związane z dostępem do sądu. Naruszenie zasady dostępu do sądu, czy szerzej dostępu do wymiaru sprawiedliwości, byłoby spotęgowane w sytuacjach, w których przewidziano zupełną likwidację niektórych sądów rejonowych.

Wydaje się również, że decyzja Pana Ministra jest odejściem od wieloletniej i konsekwentnej polityki Ministerstwa Sprawiedliwości, i to ,,polityki’’ w najlepszym znaczeniu tego słowa, bo skierowanej ku polepszeniu sytuacji obywateli. Przed wielu laty powszechne były tzw. roki sądowe – sędziowie przyjeżdżali do gmin, w których nie było sądów, żeby na miejscu rozstrzygać spory sądowe. Później systematycznie tworzono w tych miejscowościach sądy rejonowe, co dodatkowo powodowało też wzrost ich prestiżu i znaczenia. W mojej ocenie odejście od wieloletniej i słusznej polityki Ministerstwa Sprawiedliwości nie jest zasadne; na pewno jednak powinno być poprzedzone bardzo szczegółową analizą i konsultacjami społecznymi, również z takimi stowarzyszeniami jak, np. Iustitia.

Powstają też pewne wątpliwości, czy rzeczywiście tak drastyczna zmiana organizacyjna przyniesie oszczędności finansowe dla budżetu Państwa oraz czy przyjęto prawidłowe kryteria likwidacji sądów (liczba zatrudnionych tam sędziów). Po pierwsze wydaje się, że decydujące znaczenie powinna mieć nie liczba sędziów, a liczba załatwionych przez nich spraw, w odniesieniu do ich wpływu i liczby mieszkańców mieszkających w granicach właściwości danego sądu rejonowego. Po drugie, myśląc o względach oszczędnościowych, warto wziąć pod uwagę, czy likwidowane lub przekształcane w wydziały zamiejscowe sądy nie były niedawno rozbudowywane i modernizowane. Jeśli tak, to czy nie będzie to związane z marnotrawstwem wydanych już z budżetu środków finansowych. Po trzecie wreszcie, należy zawsze brać pod uwagę okoliczności faktyczne związane z każdym sądem z osobna – czy np. nie znajduje się w jego pobliżu zakład karny, bo jeśli tak to likwidacja takiego sądu może przysporzyć dodatkowych kosztów związanych z konwojowaniem osadzonych.

Wobec powyższego proszę Pana Ministra o odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy tzw. „reorganizacja” sądów rejonowych docelowo nie doprowadzi do ich likwidacji, a także czy nie doprowadzi także do likwidacji niektórych Sądów Okręgowych (po reorganizacji niektóre Sądy Okręgowe w swej właściwości będą posiadać po 2, 3 Sądy Rejonowe)?

2. Czy projekt tego rozporządzenia był konsultowany z Krajową Radą Sądowniczą?

3. Dlaczego projekt tego rozporządzenia nie podlega konsultacji społecznej?

4. Czy rozporządzenie nie zawiera unormowań in fraudem lege zwłaszcza w odniesieniu do Konstytucji RP i ustawy o ustroju sądów powszechnych? Chodzi o to, że przeniesienie sędziego do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie. Natomiast tworzenie oddziałów zamiejscowych w ramach jednego sądu stworzyłoby teoretyczną możliwość przenoszenia sędziów między poszczególnymi miastami.

5. Czy konstruując projekt tego rozporządzenia kierowano się tylko względami finansowymi (oszczędności budżetowych nie widzę), czy też innymi względami o jakich nie wiem?

6. Czy liczba sędziów danego sądu rejonowego jest właściwym kryterium jego likwidacji? Czy nie powinna tutaj decydować liczba wpływu spraw na jednego sędziego i liczba spraw przez niego rozstrzygniętych?

7. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości nie przygotowuje analogicznego rozporządzenia dla prokuratur rejonowych?

Przedkładam w załączeniu:

1) stanowisko Związku Gmin Lubelszczyzny z dnia 9 stycznia 2012 r.,

2) stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2011 r.,

3) uchwałę Rady Powiatu w Łukowie z dnia 28 grudnia 2011 r.

Z wyrazami szacunku

Prof. Henryk Cioch

Senator RP

 


Dodano: 23 stycznia 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.