Dodano: 4 stycznia 2012 r.

 

STANOWISKO

RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM

z dnia 29 grudnia 2011 roku

W SPRAWIE ZASADNOŚCI UTRZYMANIA SĄDU REJONOWEGO

W JANOWIE LUBELSKIM

W związku z projektem Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych (…), z którego wynika, że z dniem 12 lipca 2012 roku planuje się likwidację Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim oraz utworzenie w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju Wydziałów Zamiejscowych z siedzibą w Janowie Lubelskim, tj.: Wydziału Cywilnego, Wydziału Karnego oraz Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Rada Miejska w Janowie Lubelskim wyraża swoje głębokie zaniepokojenie likwidacją Sądu i równocześnie składa zdecydowany protest przeciwko działaniom, które do tego zmierzają.

Władze samorządowe Gminy Janów Lubelski, mając na uwadze dobro mieszkańców naszego powiatu, uznają decyzję o likwidacji Sądu Rejonowego za bezzasadną. Likwidacja sądu spowoduje wiele utrudnień oraz ograniczeń dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla około 50 tys. mieszkańców, jak również dla licznych urzędów i firm. Ograniczenie to spowoduje również, że Państwo oddali od ludzi podstawowe instytucje życia społecznego, przerzucając obciążenia finansowe na obywatela, nie dając możliwości mieszkańcom kompleksowego załatwienia spraw indywidualnych właśnie na szczeblu powiatu.

Natomiast zastosowanie jednego kryterium likwidacji sądu, jakim jest liczba pracujących sędziów, jest nieobiektywna i nieuzasadniona, gdyż nie bierze się pod uwagę efektywnej i skutecznej pracy sędziów, specyfiki prowadzonych spraw oraz warunków społecznych i oczekiwań ludzi. Małe sądy zapewniają większą sprawność postępowania oraz ułatwiają znaczny dostęp mieszkańców powiatu janowskiego do wymiaru sprawiedliwości. Podkreślenia wymaga wysoka sprawność funkcjonowania Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim, gdyż w latach 2006 – 2010 na ogólną liczbę 37713 spraw jakie wpłynęły do Sądu rozpoznano 37558 spraw tj. 99,6 %, zaś w 2011 roku wydano ponad 4000 odpisów ksiąg wieczystych.

Likwidacja Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim wpłynie w znacznym stopniu na podniesienie kosztów załatwienia spraw przez obywateli, mamy tu na myśli dojazdy do Biłgoraja do Wydziału Ksiąg Wieczystych. Miasto Biłgoraj, w którym miałby zostać zlokalizowany ten wydział oddalone jest od Janowa Lubelskiego o 35 km.

Należy zauważyć, iż w przypadku wielu miejscowości należących do właściwości Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim, bezpośrednie połączenie komunikacyjne istnieje tylko z Janowem Lubelskim, co niewątpliwie wpływa na możliwości załatwienia spraw w mieście powiatowym.

Obecna organizacja Sądu Rejonowego, Prokuratury Rejonowej i Komendy Powiatowej Policji w Powiecie Janowskim daje gwarancję dalszego sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w naszym powiecie. Likwidacja Sądu będzie zaprzeczać idei państwa bezpiecznego i przyjaznego dla obywatela, a zmiany te odbędą się kosztem mieszkańców naszego powiatu. Nie chcielibyśmy, aby nasze społeczeństwo było karane za dobrą pracę tych instytucji.

Janów Lubelski posiada bogate tradycje sądownicze. Miasto było siedzibą sądów o zmieniających się historycznie nazwach i kompetencjach od chwili jego założenia.

Od 1830 roku funkcjonował w Janowie Lubelskim sąd policji poprawczej. Od 1934 roku sąd mieści się w budynku zajmowanym obecnie. Jest to budynek pochodzący z końca XIX wieku, który kilkakrotnie był przebudowywany na potrzeby Sądu.

W latach 2007 -2008 wprowadzone zostały w tutejszym Sadzie zmiany organizacyjne mające na celu zmniejszenie kosztów funkcjonowania, połączono funkcje przewodniczących Wydziału Cywilnego i Wydziału Pracy, powierzając tę funkcję jednemu sędziemu. Ponadto zniesiony został Wydział Grodzki z dniem 1 lipca 2008 roku, a sprawy rozpoznawane w tym wydziale przejęły Wydziały Cywilny i Karny.

W Wydziałach Ksiąg Wieczystych funkcjonujących nawet w dużych sądach rejonowych obsada sędziowska jest zbliżona do obsady tego wydziału w tutejszym Sądzie, bowiem większość czynności pod kierunkiem sędziego wykonują pracownicy administracyjni i referendarze.

Jednoosobowa obsada sędziowska w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich nie jest związana z dodatkowymi kosztami w postaci dodatku funkcyjnego dla przewodniczącego wydziału, z uwagi na to, że funkcję tę pełni sędzia będący jednocześnie prezesem sądu, a zgodnie z obowiązującymi zasadami osoby pełniące kilka funkcji otrzymują jeden dodatek funkcyjny. Należy dostrzec, iż na przestrzeni ostatnich lat dokonano już wiele oszczędności, dostosowując zakres przedmiotowy działalności Sądu z obsadą pracowniczą, jednak dalsze zmiany uważamy za niekorzystne i bezzasadne.

Podjęcie decyzji o likwidacji Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim stanowiłoby jawne zanegowanie celów reformy administracyjnej kraju, której główną ideą było stworzenie powiatów jako centrów regionalnej integracji samorządowej oraz danie możliwości mieszkańcom kompleksowego załatwienia spraw indywidualnych właśnie na szczeblu powiatu. Wyprowadzenie tych zmian osłabi i zdegraduje Powiat Janowski.

Należy również zaznaczyć, że likwidacja każdej instytucji o zasięgu powiatowym, powinna być konsultowana z samorządem lokalnym i jego mieszkańcami. Pojawiające się coraz częściej informacje o likwidacji instytucji o zasięgu powiatowym, mogą doprowadzić nasze społeczeństwo do wyrażenia swego niepokoju w bardzo zdecydowanych formach, gdyż likwidacja kolejnych miejsc pracy jest przyczyną dramatu wielu rodzin i marginalizacji naszego powiatu.

Mamy nadzieję, że przedstawione powyżej stanowisko pozwala dostrzec skalę problemu, jakim jest dla mieszkańców Powiatu Janowskiego likwidacja Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim.

Wobec powyższego prosimy o uwzględnienie naszego stanowiska.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Janus

 


Dodano: 4 stycznia 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.