Dodano: 4 lipca 2011 r.

 

OFERTA WSPÓŁPRACY

w ramach realizacji projektu ponadnarodowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim poszukuje partnerów do współpracy przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Priorytetu VII – Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,

Poddziałanie 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim jest instytucją publicznych służb zatrudnienia w Polsce. Misją naszej instytucji jest pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w celu podjęcia zatrudnienia poprzez aktywizację zawodową i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na lokalnym rynku pracy.

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności funkcjonowania oraz wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia aby w realny sposób ograniczyć zjawisko bezrobocia na terenie obu państwa realizujących projekt.

Do realizacji celu głównego planujemy wykorzystać następujące zadania:

- nabycie nowych kwalifikacji zawodowych pracowników obu instytucji realizujących projekt poprzez organizację staży w państwach partnerskich,

- wykorzystanie doświadczenia partnerów z innych krajów oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy,

- adaptacja rozwiązań przy udziale partnerów z innych krajów poprzez import i eksport nowych metod pracy w tym wspólne rozwiązywanie problemów, z którymi borykają się wszystkie uczestniczące w projekcie podmioty,

- opracowywanie publikacji, która udokumentuje efekty realizacji projektu,

-organizacja seminariów, warsztatów, spotkań, konferencji podsumowujących założenia i rezultaty projektu.

Zasady konkursowe projektu nie pozwalają na jakiekolwiek finansowanie zadań partnerów ponadnarodowych, stąd strona polska poszukuje drugiego partnera mającego możliwość finansowania swoich działań. Na etapie podpisania umowy o współpracy lider oraz partner zagraniczny musi wykazać wszelkie koszty poniesione w związku z realizacja projektu. Ponadto jesteśmy na etapie formułowania założeń i działań projektu, a także jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje oraz pomysły ze strony partnera.

W projekcie obowiązuje zasada wzajemności która mówi o tym, iż każdy z partnerów ponosi swoje koszty realizacji projektu

Przewidywana realizacja projektu wynosi 2 lata.

 

Dane kontaktowe

PUP w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 70

23-300 Janów Lubelski

POLAND

 

Anita Kuśmierczyk : anita.kusmierczyk@janow.pup.gov.pl

Anna Wojtan : anna.wojtan@janow.pup.gov.pl

Oferta współpracy dostępna jest w trzech wersjach językowych na stronie internetowej urzędu.

 

 


Dodano: 4 lipca 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.