Dodano: 29 kwietnia 2011 r.

 

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pt. „Aktywny pośrednik pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”.

Głównym celem projektu było podniesienie efektywności funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia, aby w realny sposób ograniczyć zjawisko bezrobocia na terenie powiatu.

W okresie realizacji projektu wsparciem objęto 11 pracowników urzędu.

Beneficjenci projektu otrzymali następujące wsparcie:

- Zatrudniono pośredników pracy i doradców zawodowych (4 osoby)

- Zorganizowano szkolenia dla kluczowych pracowników urzędu (11 osób)

Realizacja projektu umożliwiła osiągniecie następujących celów szczegółowych:

- poprawę jakości funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim,

- poprawę dostępu do zatrudnienia bezrobotnych,

- wzmocnienie efektywności działania urzędu,

- rozszerzenie i dostosowanie ofert usług urzędu w ramach szkoleń pracowników do potrzeb bezrobotnych na terenie powiatu,

- podniesienie potencjału kadrowego i organizacyjnego Publicznych Służb Zatrudnienia (poprzez zatrudnienie pośredników pracy i doradcy zawodowego).

Info: PUP w Janowie Lubelskim

 


 

BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje, że trwa rekrutacja na szkolenia zawodowe w ramach projektu pt.” Outplacement - naszą szansą”, realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego,

- zwolnionych (pozostających bez zatrudnienia, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany w przyczyn niedotyczących pracownika, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu),

- przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 70.

Info: PUP w Janowie Lubelskim

 


Dodano: 29 kwietnia 2011 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.