Dodano: 16 grudnia 2010 r.

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE SZANSĄ

NA PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU W POWIECIE JANOWSKIM

W okresie od września do listopada 2010 roku firma EPRD - Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim prowadziła badanie ewaluacyjne projektu systemowego Z myślą o Was. Projekt ten jest realizowany przez PUP w Janowie Lubelskim od 2008 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych).

Celem głównym badania była ocena jakości projektu systemowego oraz wpływu podejmowanych w ramach tego projektu działań na podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia ich uczestników. W ciągu dwóch lat realizacji projektu (2008 i 2009 rok) zastosowano następujące instrumenty i usługi rynku pracy: staże, przygotowanie zawodowe, szkolenia, prace interwencyjne, przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (również w ramach prac interwencyjnych), szkolenia oraz wsparcie dodatkowe w postaci pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Dla potrzeb ewaluacji ankieterzy EPRD zrealizowali wywiady telefoniczne z osobami, które zakończyły udział w projekcie systemowym w 2009 roku. Badaniem objęto 385 osób. Próba została dobrana w sposób losowy na podstawie operatu uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie w 2009 roku. Przeprowadzenie ewaluacji projektu systemowego Z myślą o Was przyczyniło się do wypracowania użytecznych wniosków i rekomendacji, które będą mogły zostać wykorzystane do przygotowania w kolejnych latach bardziej trafnych, skutecznych i efektywnych projektów, w większym stopniu uwzględniających potrzeby lokalne oraz potrzeby uczestników projektu.

Przeprowadzona analiza wykazała, że działania realizowane w projekcie stanowią odpowiedź na problemy lokalnego rynku pracy. Wsparcie udzielone osobom bezrobotnym w ramach projektu systemowego miało wpływ na poprawę sytuacji zawodowej większości uczestników. Przeprowadzone badanie wykazało, że profil wsparcia w ramach projektu systemowego Z myślą o Was był trafnie dobrany w stosunku do potrzeb i możliwości osób bezrobotnych. Przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposażenie stanowiska pracy najlepiej przyczyniły się do podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Badaniu poddana została także trwałość efektów pomocy otrzymanej przez osoby bezrobotne w ramach projektu realizowanego przez urząd pracy. W chwili badania zdecydowana większość przedsiębiorstw, założonych dzięki otrzymanym środkom finansowym nadal funkcjonowała. Spośród osób, które w wyniku udziału w aktywizacji zawodowej w ramach projektu podjęły pracę, ponad połowa pozostawała aktywna na rynku pracy. Wysoka trwałość efektów projektu Z myślą o Was wskazuje na istotne znaczenie aktywizacji zawodowej w ramach projektu systemowego. Oznacza to, że działania podejmowane przez PUP w Janowie Lubelskim w ramach Aktywnych Polityk Rynku Pracy mają wpływ na przeciwdziałanie bezrobociu.

Tekst: PUP w Janowie Lubelskim

 


Dodano: 16 grudnia 2010 r.

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI