Dodano: 20 października 2010 r.

 

PRAWA PACJENTÓW

Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład opieki zdrowotnej lub personel udzielający świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych lub prywatnych, naruszył Twoje prawa – zgłoś się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Kim jest pacjent?

To każda osoba mająca kontakt ze świadczeniami służby zdrowia, niezależnie od tego, czy jest zdrowa, czy chora.

PAMIĘTAJ, ŻE MASZ PRAWO DO:

1. Świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną.

W sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, masz prawo do jasnej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:

- zgłaszasz się telefonicznie do placówki ochrony zdrowia chcąc zapisać się na wizytę do lekarza. Uzyskujesz informację, że zapisać się możesz tylko osobiście,

- zgłaszasz się do szpitala ze skierowaniem od lekarza z prywatnej placówki ochrony zdrowia. Na izbie przyjęć odmawiają ci zakwalifikowania skierowania, bo nie jest wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Informacji o swoim stanie zdrowia.

Możesz zażądać od lekarza, aby udzielił ci informacji w sposób zrozumiały. Masz prawo pytać i zadawać dodatkowe pytania. Jeżeli nie chcesz być informowany o swojej sytuacji zdrowotnej, masz prawo z tych informacji zrezygnować. Masz prawo upoważnić szpital do poinformowania osób bliskich lub wskazanych instytucji o nagłym pogorszeniu twojego stanu zdrowia lub o natychmiastowej konieczności przetransportowania do innego świadczeniodawcy. Pamiętaj, że pacjent może udzielić takiego upoważnienia już w chwili przyjęcia do szpitala lub w trakcie pobytu. Szpital jest zobowiązany wypełnić wolę pacjenta.

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:

- osoba udzielająca ci świadczeń zdrowotnych odmówiła udzielenia informacji o metodzie leczenia, rokowaniach oraz o innych alternatywnych sposobach leczenia,

- pracownicy medyczni nie poinformowali cię o przewidywanych skutkach zastosowania określonych procedur medycznych.

3. Zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji związanych z twoim leczeniem.

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:

- lekarz (pielęgniarka) lub inny pracownik medyczny ujawnił dane dotyczące twojego leczenia osobie nieupoważnionej przez ciebie,

- lekarz przekazał dokumentację medyczną osobie przez ciebie nieupoważnionej.

4. Wyrażania zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko, zgodę należy wyrazić w formie pisemnej. Zabieg lub leczenie mogą być przeprowadzone bez twojej zgody tylko w sytuacji kiedy znajdujesz się w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:

- pracownik medyczny udzielił ci świadczenia medycznego np. wykonał zabieg operacyjny bez poinformowania o rodzaju zabiegu, zastosowanej metodzie oraz możliwych powikłaniach.

5. Poszanowania intymności i godności w szczególności w czasie udzielania ci świadczeń zdrowotnych.

Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:

- byłeś przyjęty w gabinecie wraz z kilkoma innymi osobami. Każdy pacjent powinien być przyjmowany pojedynczo i mieć możliwość przygotowania się do badań w osobnym (zasłoniętym) miejscu.

6. Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. Dokumentacja udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. W przypadku śmierci pacjenta prawo to ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz poprzez sporządzenie jej odpłatnych wyciągów, odpisów lub kopii na koszt pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez pacjenta upoważnionej. Dokumentacje możesz uzyskać wnioskując do osoby zarządzającej zakładem opieki zdrowotnej.

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:

-lekarz odmawia ci wydania kserokopii dokumentacji medycznej twierdząc, że to jego własność.

7. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Pamiętaj, że jako pacjent, wymagający całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, masz prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Masz prawo do opieki osoby bliskiej. Koszty związane ze sprawowaniem tej opieki nie mogą obciążać zakładu opieki zdrowotnej. Dlatego też za obecność osoby bliskiej musisz ponosić dodatkowe koszty.

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:

- twoje dziecko przebywa na oddziale dziecięcym, a lekarz dyżurny nie chce, abyś z nim przebywał np. w porze nocnej. Jeśli nie ma innych przeszkód (typu epidemiczne lub organizacyjne), powinieneś uzyskać zgodę,

- podczas udzielania świadczeń pracownik medyczny komentuje twoje zachowanie, postawę, styl życia w sposób tobie uwłaczający i poniżający.

8. Opieki duszpasterskiej.

W zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, masz prawo do opieki duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania. Koszty realizacji prawa do opieki duszpasterskiej ponosi zakład opieki zdrowotnej.

9. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Koszty realizacji tego prawa ponosi zakład opieki zdrowotnej. Zakład ma obowiązek sprawować pieczę nad rzeczami wartościowymi pacjenta.

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:

- twoje rzeczy zostaną nieprawidłowo przechowane w wyniku czego dojdzie do ich uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia.

10. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od wydania opinii lub orzeczenia.

ZBIOROWE PRAWA PACJENTÓW

Zbiorowym prawem pacjentów nie jest suma praw indywidualnych. Zbiorowe prawa przysługują nieograniczonej grupie osób. Taką grupą mogą być np. mieszkańcy danej gminy czy województwa, do których są adresowane programy zdrowotne, a także wszyscy pacjenci korzystający ze świadczeń określonego zakładu opieki zdrowotnej.

Zbiorowe prawa pacjentów są naruszane poprzez:

1) bezprawne zorganizowane działania lub zaniechania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych;

2) stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu zorganizowanie wbrew przepisom o rozwiązywaniu sporów zbiorowych akcji protestacyjnej lub strajku przez organizatora strajku.

Celem takich działań jest pozbawienie praw pacjentów lub ograniczenie tych praw, w szczególności podejmowane dla osiągnięcia korzyści majątkowej.

Jeśli Twoje prawa zostały naruszone ZADZWOŃ

Bezpłatna Infolinia czynna pn. - pt. w godz. 9.00 – 21.00:

800 190 590

z tel. komórkowych:

22 833 08 85

22 635 59 96

Informacji na infolinii udzielają specjaliści z zakresu ochrony zdrowia oraz prawnicy.

 

 

Więcej o prawach pacjenta na naszej stronie: www.bpp.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

al. Zjednoczenia 25

01-829 Warszawa

sekretariat@bpp.gov.pl

 


Dodano: 20 października 2010 r.

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI