Dodano: 14 lipca 2010 r.

 

HONOROWI I ZASŁUŻENI OBYWATELE

 

Nadanie tytułów „Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski” i „Honorowy obywatel Gminy Janów Lubelski” zdominowało obrady XLVII sesji Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.
Na wniosek Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim Rada Miejska nadała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Janów Lubelski ks. Profesorowi Marianowi Ruseckiemu.

Z wnioskiem o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski” dla Bogumiły Szewc - Skarbnika Urzędu Miejskiego wystąpił Burmistrz Krzysztof Kołtyś.
Ponadto grupy radnych wnioskowały o nadanie tytułów „Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski” dla Augustyna Zezulińskiego, Władysława Leszka Anasiewicza i Krzysztofa Adama Kołtysia.
Wszystkie wnioski zostały przyjęte jednomyślnie. Okazało się, że zgłoszenie Krzysztofa Kołtysia Burmistrza Janowa Lubelskiego trzymane było przez radnych w tajemnicy przed samym zainteresowanym. Tytuł ten został przyjęty przez niego z satysfakcją. Burmistrz zastanawiał się, czy tytuł ten nie został mu nadany za wcześnie, ponieważ w najbliższych latach zamierza jeszcze pracować na rzecz miasta i gminy.

Uchwały zostały podjęte. Wręczenie tytułów nastąpi podczas uroczystej sesji we wrześniu.
Poniżej przedstawiamy uzasadnienia złożone przez wnioskodawców.

Nadaje się Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Marianowi Ruseckiemu tytuł: „Honorowy Obywatel Gminy Janów Lubelski”.

UZASADNIENIE

Ksiądz Profesor Marian Rusecki urodził się 22 marca 1942 r. w Janowie Lubelskim, w rodzinie robotniczej. Ojciec, Jan, był murarzem; matka, zajmowała się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci, których oprócz Mariana było jeszcze troje. W rodzinie przywiązywano dużą wagę do praktycznego wymiaru życia, co znajdowało wyraz przędę wszystkim w pracowitości. Żywe były też tradycje religijne i patriotyczne. Od drugiej klasy szkoły podstawowej Marian Rusecki był ministrantem. Już w trakcie nauki szkolnej, zwłaszcza w liceum zauważył, że nauka była zideologizowana i nie zawsze służyła obiektywnemu poznaniu rzeczywistości. Prawdę tę widział w nauce Kościoła, która jest niezmienna i niezależna od wiatrów historii.

Duży wpływ na kształtowanie się osobowości i poglądów ks. Ruseckiego miało środowisko, w którym przebywał, głównie rodziny wielu jego kolegów, dzięki którym poznawał historyczną prawdę o Polsce, np. o czasach Józefa Piłsudskiego. Za wzorce osobowościowe tego okresu uważał przede wszystkim nauczycieli. Czas szkoły średniej, oprócz dużego zainteresowania przedmiotami ścisłymi, wypełniały też zajęcia sportowe. Ks. Rusecki był niegdyś piłkarzem - w okresie licealnym występował w pierwszej drużynie Janowianki (potem jeszcze nawet w AZS KUL, już w czasie studiów doktoranckich, zdobywając wraz z tym zespołem pierwsze miejsce na uniwersjadzie lubelskiej w 1967 r.); grał zawsze w ataku lub jako lewoskrzydłowy pomocnik.

Po uzyskaniu świadectwa maturalnego Marian Rusecki wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Nie bez znaczenia dla powołania profesora były kontakty z ówczesnymi janowskimi duszpasterzami: proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela ks. Franciszkiem Trochonowiczem oraz duszpasterzami szkolnymi: ks. Edwardem Pohoreckim, i ks. Józefem Bazylakiem, piętnującymi system komunistyczny. Święcenia kapłańskie przyjął w 1966 r. i skierowany został do pracy duszpasterskiej jako wikariusz w parafii Garbów. Oprócz pełnienia obowiązków kapłańskich, katechizował młodzież szkolną i pracującą, prowadząc dla niej katechezy i spotkania w godzinach wieczornych. W 1967 r. został skierowany na specjalistyczne, licencjacko-doktoranckie studia z zakresu teologii fundamentalnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ich ukończeniu w 1970 r. pracował w parafii św. Pawła w Lublinie. Także tu dał się poznać jako dobry katecheta. W Technikum Przemysłu Spożywczego frekwencja na jego lekcjach sięgała 90%, co było wówczas czymś wyjątkowym.

W 1974 r., już jako wikariusz parafialny, ks. Rusecki uzyskał doktorat z teologii fundamentalnej. W tym samym roku został zaangażowany w KUL na stanowisku asystenta, następnie kolejno starszego asystenta i adiunkta. W 1984 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, a dwa lata później objął stanowisko docenta. W 1991 r. otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego i tytuł naukowy profesora, wreszcie w 1994 r.- stanowisko profesora zwyczajnego.

Po habilitacji w życiu ks. Ruseckiego rozpoczął się okres bardzo twórczy. Mógł rozwijać własne zainteresowania, proponować autorskie koncepcje naukowe, co zaowocowało wieloma nowatorskimi rozwiązaniami nie tylko w zakresie teologii fundamentalnej, ale także religiologii i znalazło wyraz w wielu publikacjach książkowych. Dobry kontakt ze studentami sprawiał, że poszerzało się grono jego seminarzystów, czego plonem jest dorobek dydaktyczny. Wykształcił i promował ponad 150 magistrów i 40 doktorów.

Trudno zliczyć wszystkie naukowe osiągnięcia ks. Ruseckiego - publikacje, prowadzone prace dyplomowe i naukowe, piastowane funkcje i zajmowane stanowiska, a także zdobyte nagrody i wyróżnienia: w roku 1976 był stypendystą Institut Catholiąue w Paryżu, a w 1983 i 1989 -Katolickiego Uniwersytetu w Louvain-la-Neuve. Był prodziekanem Wydziału Teologii KUL w latach 1986-89 i 1992-95 i jego zasługą jest przeprowadzona w latach 1995-96 gruntowna reforma studiów. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pełnił i pełni nadal wiele ważnych funkcji, m.in. w latach 1990-96 był członkiem Redakcji Naczelnej Encyklopedii Katolickiej i kierownikiem działu „Teologia fundamentalna". Jest członkiem rzeczywistym Towarzystwa Naukowego KUL i przewodniczącym Wydziału Teologii tego Towarzystwa. Ponadto ks. Rusecki to wieloletni dyrektor Instytutu Teologii Fundamentalnej na Wydziale Teologii KUL, przewodniczący Kolegium Redakcyjnego „Roczników Teologiczno-Kanonicznych" a następnie „Roczników Teologicznych". Od 1989 r. przewodniczył Ogólnopolskiej Sekcji Teologii Fundamentalnej przy Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej. Sekcja została w 2005 r. przekształcona (z inicjatywy ks. Ruseckiego) w Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce (liczące dziś ok. 90 członków), którego jest on przewodniczącym. Do jego osiągnięć należy też włączenie teologii do grona dyscyplin naukowych zrzeszonych w Polskiej Akademii Nauk, co znalazło swój finał w utworzeniu w 2003 r. Komitetu Nauk Teologicznych przy Polskiej Akademii Nauk. 

Wybitnym i zaszczytnym osiągnięciem jest też powołanie go przez papieża Jana Pawła II na członka korespondenta Papieskiej Akademii Teologicznej w Watykanie (zrzeszającej tylko 62 uczonych z całego świata). W 2007 r. ks. Rusecki został wybrany na członka Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych w Centralnej Komisji do Spraw Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego.

Ks. Marian Rusecki prowadził też systematyczne wykłady z teologii fundamentalnej na Słowacji i Ukrainie. Naukowe dokonania ks. Ruseckiego zostały uhonorowane wieloma nagrodami. Najważniejsze z nich to: pięciokrotnie przyznawana nagroda Rektora KUL: za rozprawę habilitacyjną (1984), za zorganizowanie (wraz z zespołem współpracowników z Instytutu Teologii Fundamentalnej) II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej na temat Chrześcijaństwo jutra (KUL, 18-21 IX 2001), za książkę Kościół w czasach Jana Pawła II (wraz z J. Mastejem i K. Kaucha) oraz za inne ważniejsze publikacje; nagroda Ministra Edukacji Narodowej za książkę Cud w myśli chrześcijańskiej (1995); nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka (2000); przyznawana przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe Lubelska Nagroda Naukowa (Premium Scientiarum Lublinense) za Leksykon Teologii Fundamentalnej (wraz z zespołem redakcyjnym, w 2002 r. Dwa lata później przez Prezydenta RP został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; w 2008 roku uzyskał II Nagrodę Ministra Edukacji Naukowej za książkę Traktat o cudzie.

Był uczestnikiem wielu krajowych i zagranicznych kongresów, sympozjów i zjazdów teologów, podczas których wygłosił dziesiątki referatów. Równie pokaźna zebrałaby się liczba wywiadów udzielonych dla prasy, radia i telewizji. Mimo zaangażowania w sprawy naukowe i organizacyjne, nie stroni też od duszpasterstwa. Z jego inicjatywy powstało Duszpasterstwo Pracowników Nauki Miasta Lublina, którego koordynatorem był w latach 1998-99. Nadal służy pomocą duszpasterzom i wiernym parafii bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Lublinie.

Ksiądz Rusecki opublikował 15 książek autorskich, w tym wielce znaczące trzy traktaty: Traktat o cudzie, Traktat o religii i Traktat o Objawieniu. Pod jego redakcją powstało 18 książek zbiorowych. Opublikował ponad 260 artykułów naukowych, 160 artykułów popularnonaukowych i 155 haseł słownikowych i encyklopedycznych. Publikował także w językach obcych, m.in. niemieckim i włoskim. Bezsprzecznie należy do czołowych polskich teologów, znanym także w środowiskach zagranicznych: niemieckim, włoskim, francuskim i hiszpańskim. Jego myśl naukowa budzi zainteresowanie nie tylko w środowiskach polskich uczonych, ale i zagranicznych.

Ksiądz Profesor Marian Rusecki jest rodowitym Janowiakiem, jest jednym z nas. Dokonując tak licznych osiągnięć w dziedzinach naukowych przynosi chlubę swemu miastu i jego mieszkańcom, zaś jego postawa wielkiej religijności i patriotyzmu jest godna podziwu i naśladowania.

******

Nadaje się Panu Władysławowi Anasiewiczowi tytuł: „Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski”.

UZASADNIENIE

Pan Władysław Leszek Anasiewicz ur. 20 maja 1928 r. w Zembrzycach.. W latach 1934 – 1940 uczył się w szkole podstawowej w Głusku k/Lublina. W czasie okupacji ukończył 4 klasy gimnazjum, uczęszczając na tajne komplety. Po wyzwoleniu Lublina w 1944 r. rozpoczął naukę w LO im. Stanisława Staszica w Lublinie. Maturę uzyskał w 1946 r. W tym czasie, zainspirowany pracą wuja chirurga – dawnego Legionisty walczącego u boku Józefa Piłsudskiego i ordynatora oddziału chirurgicznego szpitala Szarytek w Lublinie, postanowił zostać lekarzem. Jesienią 1946 r. rozpoczął studia na wydziale lekarskim UMCS w Lublinie. Dyplom lekarza medycyny uzyskał w kwietniu 1952 r. Po uzyskaniu absolutorium od września 1951 r. rozpoczął pracę, jako asystent w II Klinice Chirurgii AM w Lublinie, gdzie pracował do 1960 r. Okres ten to czas intensywnej nauki i szkolenia zawodowego pod okiem wybitnych chirurgów (prof. Skubiszewskiego i prof. Zakrysia), w czasie którego uzyskał I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej oraz stanowisko starszego asystenta. Był to czas wytężonej pracy w Klinice oraz w terenie, gdzie wielokrotnie był delegowany do pracy w Białej Podlaskiej, Janowie Lubelskim, Radzyniu Podlaskim, Poniatowej. Okres ten to również czas tworzenia rodziny i domu. W 1957 r. zawarł związek małżeński z Krystyną Kuczyńską – pielęgniarką instrumentariuszką tej samej II Kliniki Chirurgicznej. 

Od kwietnia 1961 pan Anasiewicz na stałe związany jest z Janowem Lubelskim. Od samego początku objął stanowisko dyrektora szpitala powiatowego w Janowie i jednocześnie dyrektora oddziału chirurgii. Korzystając z doświadczeń wyniesionych z pracy w klinice, zajął się organizacją i poprawą warunków pracy, szkoleniem kadry medycznej i pozyskaniem nowych pracowników. W tym czasie uzyskał dwie specjalizacje II stopnia: z chirurgii ogólnej i z zakresu organizacji ochrony zdrowia, odbył liczne kursy doskonalące, oraz miesięczny kurs z organizacji ochrony zdrowia w Leeds w Anglii (będąc stypendystą WHO). Mając na uwadze rosnące potrzeby mieszkańców rozwijającego się miasta i powiatu w 1974 roku pan Anasiewicz zainicjował budowę nowego szpitala w Janowie Lubelskim. W tym bezprecedensowym przedsięwzięciu uzyskał wsparcie i aprobatę kierownictwa Wydziału Zdrowia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie oraz Departamentu Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia. Rok 1981 był rokiem zakończenia budowy szpitala i wtedy rozpoczął się II etap, tj. wyposażenie poszczególnych oddziałów, zaczynając od bloku operacyjnego, a na profesjonalnym zapleczu technicznym kończąc. W czasie budowy nowego szpitala Pan Władysław Anasiewicz uczestniczył we wszystkich naradach technicznych oraz codziennie przebywał na placu budowy. Budowa szpitala była jego wielką pasją i wyzwaniem. Doskonale łączył pracę lekarza z obowiązkami związanymi z budową i wyposażeniem nowej placówki.

W tym okresie czynnie uczestniczył także w rozbudowie, modernizacji i budowie 14 ośrodków zdrowia, osiedla mieszkaniowego przy szpitalu oraz stacji pogotowia ratunkowego. Do roku 1994 tj. do czasu przejścia na emeryturę pełnił funkcję ordynatora oddziału chirurgii. Pozostał czynnym zawodowo lekarzem pracując w poradni chirurgicznej. Przez cały okres pracy zawodowej związany był z Domem Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim. Od 1999r. pracuje, jako chirurg w poradni chirurgicznej NZOZ ”ZDROWIE”. W czasie pełnienia obowiązków ordynatora tj. od 1960 do1994 roku wykształcił 22 lekarzy specjalistów chirurgów, wiele czasu poświęcał również na prace społeczne, jako radny powiatowy i działacz PCK. Za całokształt pracy zawodowej i społecznej otrzymał liczne odznaczenia państwowe.

******

Nadaje się Burmistrzowi Janowa Lubelskiego – Panu Krzysztofowi Kołtysiowi tytuł „Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski”.

UZASADNIENIE

Pan Krzysztof |Kołtyś od 1998 roku piastuje urząd Burmistrza Janowa Lubelskiego, sprawując swoją funkcję już trzecią kadencję. Cieszy się wielkim poparciem, życzliwością i zaufaniem mieszkańców Gminy Janów Lubelski. Jest człowiekiem dobrze przygotowanym do pełnienia tej funkcji, posiada odpowiednie wykształcenie, jak również cechy osobowościowe, pretendujące go do przewodzenia społeczności. Wykonuje swoje obowiązki w sposób uczciwy i odpowiedzialny, konsekwentnie dążąc do osiągnięcia zamierzonych celów.

Janów Lubelski za kadencji Burmistrza Krzysztofa Kołtysia przeszedł radykalne przeobrażenie. Był i jest jednym wielkim placem budowy i terenem rozwoju gospodarczego. Jednym z głównych priorytetów Burmistrza Janowa Lubelskiego jest pozyskiwanie środków unijnych na realizację projektów finansowanych z Unii Europejskiej i na tej płaszczyźnie odnosi liczne sukcesy. W ostatnich latach wybudowano nowoczesną krytą pływalnię „OTYLIA”, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, zrewitalizowano centrum Janowa Lubelskiego, w tym rynek, infrastrukturę informatyczną na terenie miasta z bezpłatnym dostępem do Internetu. Dzięki staraniom Pana Krzysztofa Kołtysia doprowadzono do realizacji szereg inicjatyw, m. in. modernizację Janowskiego Ośrodka Kultury, modernizację remizy w Momotach Dolnych, realizację Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego na bazie remiz w Białej i Zofiance Górnej. Dzięki skuteczności w pozyskiwaniu funduszy unijnych wielokrotnie zdobywał czołowe miejsca w rankingach krajowych. Za te osiągnięcia zdobył 2 miejsce w konkursie krajowym Europejczyk Roku 2009, a gmina Janów Lubelski uzyskała Certyfikat Mistrzowska Gmina 2009/2010, przyznawany dla gmin działających najsprawniej i najskuteczniej zaspokajających potrzeby swoich mieszkańców.

Burmistrz Janowa Lubelskiego, mając na uwadze rozwój gminy i poprawę warunków życia jej mieszkańców, dba o to, aby stworzyć jak najlepsze warunki dla przyciągnięcia potencjalnych inwestorów. W Janowie Lubelskim w 2008r. utworzona została Podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (TSSE), obecnie trwają prace przy uzbrojeniu tychże terenów inwestycyjnych.

Pan Krzysztof Kołtyś podczas swojej kadencji doprowadził także do ożywienia działalności kulturalnej i generowania ruchu turystycznego w Janowie, wspierając i włączając się w takie imprezy jak: „Gryczaki”, „Leśny Skarbiec”, Zawody Konne, Festiwal Filmowy „FART” czy wreszcie Jarmark Garncarski w Łążku Ordynackim.

Na uwagę zasługuje także działalność Pana Kołtysia w Ochotniczej Straży Pożarnej, do której wstąpił w 2004 roku. Wtedy też został wybrany na Prezesa Zarządu Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Janowie Lubelskim, którą to funkcję pełni do dziś. Będąc Prezesem przyczynił się bardzo do zaktywizowania ruchu strażackiego w gminie. Za jego kadencji zakupiono między innymi 4 samochody pożarnicze, szereg sprzętu pożarniczego i umundurowanie dla wszystkich strażaków.

Pan Krzysztof Kołtyś jest człowiekiem uczciwym i odpowiedzialnym, zaś swoją owocną pracą i zaangażowaniem zdobył wielkie zaufanie społeczeństwa gminy, o czym świadczy wybranie go po raz trzeci na urząd burmistrza.

******

Nadaje się Pani Bogumile Szewc tytuł: „Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski”.

UZASADNIENIE

Pani Bogumiła Szewc urodziła się 8 stycznia 1948 r. Po ukończeniu podstawowego, a następnie średniego stopnia edukacji, podjęła pracę w Powiatowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Janowie Lubelskim, gdzie pracowała do 1975 roku. Kolejne miejsca pracy to Bank Rolny w Janowie Lubelskim, Państwowy Ośrodek Maszyn i Kuratorium Oświaty i Wychowania w Janowie Lubelskim. Pracując w Państwowym Ośrodku Maszyn podjęła studia zaoczne na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, na wydziale ekonomii, które ukończyła w 1979 r., uzyskując tytuł magistra.

10 sierpnia 1991 r. pani Bogumiła Szewc została powołana na stanowisko Skarbnika Gminy Janów Lubelski. W zakresie realizowanych zadań pani Bogumiła wyraźnie wyróżnia się spośród kadry pracowniczej. Posiada umiejętność planowania i organizacji pracy, oraz racjonalnego wykorzystania czasu pracy. Osiąga bardzo wysokie wyniki, będące efektem wysokich kwalifikacji zawodowych, systematycznego dokształcania i ustawicznego rozwoju. Pani Bogumiła Szewc, jako osoba odpowiadająca za płynność finansową gminy Janów Lubelski, bierze udział w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących inwestycji gminnych. Podczas pełnienia przez nią funkcji skarbnika, Janów Lubelski przeszedł radykalne zmiany, a ostatnie lata pokazują, jak odważne wyzwania inwestycyjne i finansowe zostały zrealizowane. Pani Skarbnik aktywnie uczestniczyła w procesach pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów zarówno dużych inwestycyjnych jak też projektów tzw. miękkich, promocyjnych. Prowadzi również rozliczenia finansowe wszystkich działań, dla których zostały pozyskane dotacje z Funduszy Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych. Warto zaznaczyć, że pomimo realizacji wielu zadań inwestycyjnych, gmina zawsze utrzymywała płynność finansową, a w ciągu 20 lat funkcjonowania samorządu wykonano inwestycje o wartości ponad 88 milionów złotych, w tym gmina pozyskała ponad 68 milionów dotacji.

Pani Szewc jest osobą niezwykle zaangażowaną w sprawy naszej gminy, nie tylko poprzez pracę w Urzędzie Miejskim, ale także poprzez członkowstwo w Stowarzyszeniu Kobiet Powiatu Janowskiego, gdzie pełni funkcję księgowej. Wraz z członkiniami Stowarzyszenia wielokrotnie reprezentowała Janów Lubelski na targach, festiwalach i festynach odbywających się na terenie całego Województwa Lubelskiego.

Analiza przebiegu pracy zawodowej Pani Bogumiły Szewc, postawa etyczna oraz zaangażowanie w życie społeczne, podejmowane działania na rzecz samorządu i społeczności lokalnej, zasługują na szczególne wyróżnienie.

******

Nadaje się Panu Augustynowi Zezulińskiemu tytuł: „Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski”.

UZASADNIENIE

Pan Augustyn Zezuliński urodził się w 1936 r. w Janowie Lubelskim. Ukończył w tym mieście szkołę podstawową a następnie podjął naukę w Technikum Rolniczym w Gumniskach koło Tarnowa. Maturę uzyskał w roku 1957. W latach 1957-1959 odbył służbę wojskową.

Pracę zawodową w ogrodnictwie rozpoczął od grudnia 1959 roku. Ogrodnictwo jako rodzinną profesję kontynuuje on w drugim pokoleniu, swoją życiową pasję realizował najpierw w wydziale rolnictwa Rady Narodowej Miasta i Gminy w Janowie Lubelskim, od 1962 roku na stanowisku Kierownika Zieleni Miejskiej w Janowie Lubelskim. W roku 1966 został przeniesiony do nowopowstałego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej stworzył i zorganizował bardzo sprawnie działający wydział zieleni miejskiej, produkujący z dużym rozmachem kwiaty rabatowe dla miasta. Następnie od sierpnia 1979 roku pełnił funkcję konserwatora zieleni miejskiej, dbając o Zieleń miasta Janów Lubelski. Pod jego ogrodniczym okiem miasto mogło szczycić się pięknie utrzymaną zielenią, dzięki jego nieprzeciętnej pracowitości, energii i inwencji ulice i skwery były pełne pięknej roślinności, komponowanych klombów, do historii miasta przeszły figury kwietnikowe słonia, rakiety, misia, kalendarz z kwiatów ze zmienianą codziennie datą. W tych trudnych czasach, Janów Lubelski słynął z czystości i pięknej zieleni i zdobywał zasłużenie ówczesne laury „Mistrza gospodarności".

Od czerwca 1971 roku prowadził własne gospodarstwo ogrodnicze.

Przez wszystkie lata aktywności zawodowej towarzyszyła jego działaniom społecznikowska pasja. Od roku 1974 do 1990 nieprzerwanie pełnił funkcję radnego Rady Narodowej Miasta i Gminy w Janowie Lubelskim, podejmując wiele przedsięwzięć, np. zagospodarowania otoczenia cmentarza, Stoków. W dużej mierze dzięki jego staraniom na podmokłych nieużytkach został założony Park Misztalec z oczkiem wodnym, który dzisiaj zachwyca malowniczością krajobrazu, ciekawymi gatunkami drzew i krzewów i jest lubianym miejscem rekreacji. Od 1986 roku jest radnym Rady Parafialnej w parafii Św. Jana Chrzciciela, swoim doświadczeniem i umiejętnościami wspierał wiele inicjatyw Księdza Infułata Edmunda Markiewicza. Był głównym realizatorem i projektantem nowego założenia ogrodowego na Placu Różańcowym przy sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.

Przez całe lata stara się by ogrody przy sanktuarium były ukwiecone, dlatego corocznie ofiarowuje i wysadza tam kwiaty, które zdobią i podnoszą walory duchowego centrum Ziemi Janowskiej.

Tekst: J.M

 


Dodano:14 lipca 2010 r. 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI