Dodano: 1 lipca 2010 r.

 

OGŁOSZENIE

Gmina Janów Lubelski ogłasza sprzedaż samochodu Fiat Ducato rok produkcji 1998, nr rejestracyjny LJA G140 (samochód do remontu).

Samochód znajduje się na placu przy ul. Reymonta 14 i można go oglądać po uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Miejskiego panem Tomaszem Jaworskim tel. 15 8722 011.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w budynku Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Jana Zamoyskiego 59, pokój nr 10. Termin składania ofert upływa 09.07.2010 r. o godz. 10.00. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie i opatrzona napisem:

„Zakup samochodu Fiat Ducato nr rej. LJA G140”.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2010 r. o godz. 10.15 w budynku Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Jana Zamoyskiego 59 w pokoju nr 10. Otwarcie ofert jest jawne.

Oferta pisemna powinna zawierać:

- Imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmy, instytucji) i siedzibę oferenta,

- Oferowaną cenę,

- Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnosi zastrzeżeń do ewentualnych wad ukrytych.

Informacje dodatkowe:

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

2. Uprawniony do kontaktu z oferentami w zakresie postępowania przetargowego jest: Tomasz Jaworski, tel. 15 8722 011 w godz. pracy urzędu tj. w godz. 8.00-15.00.

3. Nabywca otrzyma fakturę VAT za zakup samochodu.

4. Nabywca, którego oferta cenowa nabycia samochodu zostanie wybrana dokona wpłaty do kasy tut. Urzędu zaoferowaną cenę najpóźniej do dnia 14.07.2010 r. do godz. 10.00. Po tym terminie ofertę uważa się za nie aktualną.

5. Na podstawie kasowego dowodu wpłaty ofertowej ceny za samochód zostanie wydany przedmiot przetargu.

Z up. BURMISTRZA

Janowa Lubelskiego

Czesław Krzysztoń

Z-ca Burmistrza


Dodano: 1 lipca 2010 r. 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI