Aktualizacja: 14 czerwca 2010 r.

 Menu strony:


Państwowa Komisja Wyborcza

INFORMACJA

O WARUNKACH WAŻNOŚCI ODDANEGO GŁOSU

NA KARCIE DO GŁOSOWANIA W WYBORACH

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warunkiem ważności oddanego głosu jest głosowanie tylko na jednego kandydata. Głosuje się przez postawienie znaku ”X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata.

Głos jest nieważny w razie:

  • Oddania głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli postawienie znaku „X” w kratce przed nazwiskiem więcej niż jednego kandydata,

  • Nieoddania głosu na żadnego kandydata, czyli niepostawienie znaku „X” w kratce przed nazwiskiem któregokolwiek kandydata,

  • Oddania głosu na karcie do głosowania innej niż karta urzędowa ustalona lub nieopatrzonej pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

Państwowa Komisja Wyborcza

Dodano: 14 czerwca 2010 r.


WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA

Dodano: 14 czerwca 2010 r.


.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Janowa Lubelskiego

z dnia 4 maja 2010 r.

Na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 27 września1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz.544 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej Janów Lubelski Nr XLV/311/10 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, oraz Nr XLV/312/10 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, podaję do publicznej wiadomości informacje o numerach i granicach obwodów głosowania, oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. ( dot. również drugiej tury głosowania).

 

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

1

Janów Lubelski: (Stare Miasto): ul. 3 Maja, 14 Czerwca, Armii Krajowej, Bialska, Cicha, Kilińskiego, Kołłątaja, Krótka, Krzywa, Księdza Skorupki (od Bialskiej do Sienkiewicza), Niecała, Piłsudskiego, Podlipie, Poprzeczna, Prosta, Rybna, Rynek, Spadowa, Spokojna, Stokowa, Sukiennicza, Szewska, Świerdzowa (od Nr 1 do Wałowej), Ulanowska, Wałowa, Wesoła, Zamoyskiego (od Nr 1 do Wałowej).

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Janowie Lubelskim

ul. Piłsudskiego nr 56

 tel. 872-50-24

2

Janów Lubelski: ul. 8 Września, Jana Pawła II (domy prywatne i bloki) , Ogrodowa.

Zespół Szkół Zawodowych

w Janowie Lubelskim

ul. Ogrodowa nr 20

tel. 872-40-16

3

Janów Lubelski: ( Os. Wschód): ul. Azaliowa, Bławatkowa, Bratkowa, Brzozowa, Daliowa, Doktora Sowiakowskiego, Fiołkowa, Generała Maczka, Hiacyntowa, Irysowa, Jaśminowa, Kaktusowa,  Kamienna, Kasztanowa, Klonowa,  Konwaliowa, Krokusowa, Liliowa, Makowa, Mieczykowa, Ojca Jana, Przyborowie, Różana, Rumiankowa, Rydza Śmigłego, Sasankowa, Storczykowa, Szarotkowa, Tulipanowa, Wrzosowa, Zamoyskiego (bloki),  Sołectwa : Szklarnia, Zofianka Górna, Zofianka Górna: ul. Brzozowa, Przyborowie, Wojska Polskiego.

Liceum Ogólnokształcące  Nr 1

w Janowie Lubelskim

ul. Jana Pawła II  nr 1

tel. 872-03-56

4

Janów Lubelski: ul. Kochanowskiego, Konopnickiej, Księdza Skorupki ( od Sienkiewicza do Zamoyskiego), Sienkiewicza, Szkolna, Wiejska (domy prywatne i bloki), Zamoyskiego (od Wałowej do końca bez bloków).

Dom Pomocy Społecznej

w Janowie Lubelskim

ul. Wiejska 12

tel. 872-01-94

 

Lokal dostosowany dla potrzeb
osób niepełnosprawnych

5

Janów Lubelski: (Zaolszynie) ul. Fredry, Generała Andersa, Generała Sikorskiego, Kościuszki, Lelewela-Borelowskiego, Lubelska, Narutowicza, Okopowa, Piaskowa, Polna, Pułkownika Lechnickiego, Rolna, Sowy Visa, Szymanowskiego, Targowa, Traugutta, Zakątna, Sołectwa: Borownica, Borownica-Laski, Cegielnia, Gierłachy, Jonaki, Kopce, Pikule, Ruda : ul. Sowy Visa, Targowa, Ulanowska.

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie

w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 37

tel.  872-33-45

 

Lokal dostosowany dla potrzeb
osób niepełnosprawnych

6

Janów Lubelski: (Południe, Obrówka) ul. 11 Listopada, Akacjowa, Bohaterów Porytowego Wzgórza, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Generała Bema, Jarzębinowa, Jaworowa, Jodłowa, Kardynała Wyszyńskiego, Kopernika, Korczaka, Leśna, Łąkowa, Mączyńskiej, Mickiewicza, Modrzewiowa, Objazdowa, Ochotników Węgierskich, Partyzantów, Prusa, Reja, Reymonta, Słowackiego, Sosnowa, Świerdzowa (od Wałowej do końca), Świerkowa, Turystyczna, Wierzbowa, Wojska Polskiego.

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Janowie Lubelskim

ul. Bohaterów Porytowego

Wzgórza nr 23

tel. 872-46-76

 

Lokal dostosowany dla potrzeb

osób niepełnosprawnych

7

Biała sołectwa: Biała Druga, Biała Pierwsza, Biała Pierwsza- Laski

Zespół  Szkół

w Białej Drugiej

tel. 872-01-54

8

Łążek Ordynacki sołectwa: Łążek Garncarski, Łążek Ordynacki, Łążek Ordynacki-Kąty, Łążek Ordynacki-Przymiarki.

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Łążku Ordynackim

tel. 872-67-24

9

Momoty Górne sołectwa: Kiszki, Momoty Dolne, Momoty Górne, Szewce, Ujście.

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Momotach Górnych

tel. 872-61-01

 

Lokal dostosowany dla potrzeb

osób niepełnosprawnych

10

Obwód wyborczy – odrębny: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim,

ul. Zamoyskiego 149

Samodzielny Publiczny Zespół

Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 149

tel. 872-46-11

11

Obwód wyborczy – odrębny:  Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 77

Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 77

tel. 872-48-48

 

Lokale wyborcze czynne będą w dniach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach od 6:00 do 20:00

BURMISTRZ

Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

Dodano: 27 maja 2010 r.


Warszawa, dnia 23 kwietnia 2010 r.

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-603-14/10

INFORMACJA

o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju,

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 20 czerwca w 2010 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r., przypomina o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania Utworzonych w kraju.

Zasady udziału w głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określone są ustawą z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, póz. 544, z późn. zm.).

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

- nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

- nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

- nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.

Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin.

I. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania w Polsce.

Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy.

II. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.

Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy.

- Wyborca, czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na własny wniosek

- przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek składa się w urzędzie gminy na obszarze, której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 czerwca 2010 r.

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowości.

Wniosek składa się w urzędzie gminy od dnia 30 maja 2010 r. do dnia 6 czerwca 2010 r. Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 18 czerwca 2010 r.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

UWAGA!

Osoby wpisane do spisu wyborców - w związku z głosowaniem w dniu 20 czerwca br. - będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Głosowanie na, podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2-gim dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 18 czerwca 2010 r.

Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później jednak niż w 2-gim dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 2 lipca 2010 r.

W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

Głosowanie w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Wyborca wpisany do spisu wyborców w wyżej wymienionej jednostce zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania

Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

UWAGA!

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych w pierwszym głosowaniu będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę w okresie pomiędzy dniem pierwszego głosowania, tj. 20 czerwca 2010 r. a dniem ponownego głosowania.

Głosowanie wyborców niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie.

Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 5-tym dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 15 czerwca 2010 r.

Wyborca dopisany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, jak również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika.

Szczegółowe informacje na temat głosowania przez pełnomocnika zawarte są w odrębnej informacji Państwowej Komisji Wyborczej.

Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą.

Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, może wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania, jeśli przedłoży obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport oraz dokument potwierdzający, że stale zamieszkuje za granicą. Dokumentem takim może być np. karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą lub dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą. Na tej podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze taką osobę do spisu wyborców, zaznaczając to w paszporcie przez odciśnięcie pieczęci komisji i wpisanie daty na ostatniej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe.

Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.

III. Dopisywanie wyborców do spisów w dniu głosowania

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

- przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,

- zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania,

- są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi za granicą, głosującymi w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Stefan J. Jaworski

Dodano: 27 maja 2010 r.


Warszawa, dnia 23 kwietnia 2010 r.

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-603-16/10

INFORMACJA

o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

(obowiązuje również w przypadku drugiej tury głosowania)

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r., informuje o warunkach głosowania przez pełnomocnika.

Przepisy ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, póz. 544, z późn. zm.) umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach.

Szczegółowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 66, póz. 426).

Pełnomocnictwo do głosowania może obejmować głosowanie:

1. w dniu pierwszego głosowania (tzw. I tura wyborów);

2. w dniu ponownego głosowania (tzw. II tura wyborów), jeżeli będzie ono przeprowadzone;

3. w dniu pierwszego i ponownego głosowania.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:

- wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj, orzeczenie o:

1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba:

- wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub

- posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek taki należy złożyć najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 czerwca 2010 r.

Wyborca, który po dniu pierwszego głosowania będzie chciał udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w dniu ponownego głosowania składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 24 czerwca 2010 r.

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Do wniosku należy dołączyć:

a) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania - wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji;

b) aktualne orzeczenie właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

c) kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 18 czerwca 2010 r. a w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 2 lipca 2010 r., stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że głosowanie przez pełnomocnika będzie odbywało się w następujący sposób:

- pełnomocnik przed przystąpieniem do głosowania okaże obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości (dowód osobisty, paszport, inny dokument ze zdjęciem) oraz akt pełnomocnictwa do głosowania,

- obwodowa komisja wyborcza odnotuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie wyborców w rubryce „uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz z oznaczeniem „pełnomocnik", a akt pełnomocnictwa do głosowania załączy do spisu wyborców

- pełnomocnik potwierdzi otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, a następnie uda się do pomieszczenia zapewniającego tajność głosowania, gdzie na karcie do głosowania zaznaczy, na kogo oddaje głos, po czym wrzuci kartę do głosowania do urny.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów, oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Stefan J. Jaworski

Dodano: 27 maja 2010 r.


ZARZĄDZENIE Nr 13/09

BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO

z dnia 12 maja 2009 r.

dotyczące wyznaczenia stałych miejsc do umieszczania ogłoszeń i plakatów.

W związku z zarządzonymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 07 czerwca 2009r. wyborami do Parlamentu Europejskiego, oraz art.76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U z 2004r. Nr 25 poz.219) wyznaczam na terenie gminy (miasta) stałe miejsca przeznaczone do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

§ 1

Miejscem do umieszczania obwieszczeń, plakatów i informacji na terenie gminy Janów Lubelski są:

na terenie Janowa Lubelskiego:

1. Słupy ogłoszeniowe przy ul Zamoyskiego:

- na dworcu PKS,

- na parkingu przy Domu Towarowym

w parku przy skrzyżowaniach ulic:

- Jana Pawła II z Ogrodową,

- Zamoyskiego z Sienkiewicza (obok fontanny)

2. Tablica ogłoszeń przy ul. Zamoyskiego (w parku)

na terenie sołectw gminy Janów Lubelski:

1. Na tablicach ogłoszeń przy obiektach użyteczności publicznej (szkoły, remizy OSP. itp. jeżeli są tablice),

2. Na tablicach ogłoszeń sołtysów,

§ 2

W innych przypadkach na budynkach, parkanach, tablicach ogłoszeń będących własnością prywatną- po uzgodnieniu z właścicielem obiektu.

§ 3

W przypadku nie zastosowania się do zarządzenia od osób (podmiotów) naruszających ustalony porządek zostanie egzekwowany obowiązek usunięcia wywieszonych materiałów a w przypadku nie zastosowania się do zaleceń materiały te zostaną usunięte, a kosztami usuwania zostaną obciążone osoby (podmioty) winne.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś


Dodano: 27 maja 2010 r.


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI