Dodano: 13 kwietnia 2010 r.

"WSCHÓD BIZNESU 2"

 

O PROJEKCIE "WSCHÓD BIZNESU 2"

Serdecznie witamy na spotkaniu informacyjnym Projektu: ,,Program szkoleń dla rozwoju małych firm w regionach Wschodniej Polski II" ("Wschód Biznesu 2") realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.3. Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw.

Projekt ,,Wschód Biznesu 2'' skierowany jest do następujących grup odbiorców z terenu 5 województw Polski Wschodniej: woj. lubelskiego, woj. podkarpackiego, woj. podlaskiego, woj. świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego:

- Mikro i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata w ośrodkach zamieszkiwanych, przez co najwyżej 50 tys. mieszkańców,

- Docelowo, wsparciem w ramach Projektu objętych zostanie:

- co najmniej 2000 osób, z co najmniej 1600 nowopowstałych przedsiębiorstw, które wezmą udział w szkoleniach, usługach doradczych oraz spotkaniach mentoringowych.

 

OFERTA PROJEKTU

Ofertę Projektu ,,Wschód Biznesu 2" cechuje zindywidualizowane podejście do potrzeb przedsiębiorców – pakiet korzyści projektowych obejmuje m.in.:

- Możliwość współpracy z profesjonalnym doradcą ds. rozwoju małych przedsiębiorstw przez cały okres uczestnictwa w Projekcie.

- Wytyczenie ścieżki rozwoju biznesowego w Krótkoterminowym oraz Długoterminowym Planie Działania.

- Zdobycie lub aktualizacja wiedzy z określonego zakresu poprzez udział w szkoleniach ,,szytych na miarę", zgodnie z planem szkoleń ustalonym przez doradcę.

- Spotkanie z mentorem – możliwość wykorzystania dobrych praktyk w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, rozwiązywania codziennych problemów kadrowych, finansowych, związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Uzyskanie przekonania, iż inwestowanie w wiedzę i kompetencje może pomóc rozwinąć działalność gospodarczą i odnieść sukces w biznesie.

- Wsparcie w zakresie zarejestrowania domeny oraz zarządzania stroną internetową, dzięki wykorzystaniu w procesie budowy stron www, systemu CMS (każdy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z usługi rozbudowy lub uruchomienia strony internetowej w ramach usług doradczych).

- Możliwość promocji oferty firmy poprzez udział w konkursie ,,Lider Wschodu Biznesu 2".

- Kompleksowość wsparcia: szkolenia, doradztwo oraz mentoring.

Okres realizacji Projektu: 29 kwietnia 2009r. - 31 grudnia 2010r.

Wykonawcą Projektu „Wschód Biznesu 2” jest Konsorcjum:

- Ove Arup & Partners International Limited oraz

- Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o

Przedmiotowy Projekt stanowi kontynuację inicjatywy szkoleniowo – doradczej „Wschód Biznesu” realizowanej w okresie od października 2006 r. do grudnia 2007 r. na zlecenie PARP przez Duński Instytut Technologiczny oraz Firmę 2000 Sp. z o.o.

 

SZKOLENIA

Ścieżki szkoleniowe realizowane w ramach Projektu ,,Wschód Biznesu 2'' zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, wynikających z rekomendacji zawartych w Krótkoterminowych Planach Działania, będących rezultatem usług doradczych.

Każdy z uczestników Projektu bierze udział średnio w 10 dniach szkoleniowych.

Zakres oferty szkoleniowej uwzględnia tematykę, która wiąże się, między innymi, z podwyższeniem jakości świadczonych usług i wytwarzanych produktów, podnoszeniem jakości zarządzania przedsiębiorstwem, poprawą marketingu oraz promocją usług i produktów.

Zakres szkoleń ,,szytych na miarę'' obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

1. Negocjacje w biznesie,

2. Kompleksowa obsługa klienta,

3. Profesjonalne techniki sprzedaży,

4. Czas na e-Biznes. Jak zaistnieć w Internecie,

5. Kultura biznesu,

6. Zarządzanie innowacyjne,

7. Autoprezentacja jako skuteczna forma promocji na rynku usług,

8. Zarządzanie zespołem,

9. Skuteczny plan promocji,

Szkolenia są prowadzone w dogodnych terminach i lokalizacjach przez doświadczonych praktyków (ekspertów/ wykładowców), znających uwarunkowania regionalnej przedsiębiorczości.

Usługi szkoleniowe realizowane w ramach Projektu „Wschód Biznesu 2'' objęte są pomocą publiczną w wysokości 80% kosztów szkolenia.

Uczestnik wpłaca jednorazowo 120,00 złotych.

 

OPIS USŁUGI

Zlecona przez PARP usługa podzielona została na trzy komponenty:

- Komponent I – szkolenia – ma na celu podnoszenie umiejętności tworzenia, rozwijania

i promowania produktów oraz usług poprzez szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw.

- Komponent II – doradztwo i mentoring – czyli podnoszenie umiejętności tworzenia, rozwijania i promowania produktów i usług poprzez świadczone dla przedsiębiorców usługi doradcze oraz mentoring.

- Komponent III – seminaria informacyjne – ma na celu zwiększenie zainteresowania środowisk około-biznesowych oraz administracji wsparciem dla młodych firm, działających na rynku lokalnym a także rozwój współpracy między tymi podmiotamii przedsiębiorstwami.

 

SZKOLENIA

Zakres oferty szkoleniowej będzie uwzględniać tematykę, która wiąże się przede wszystkim z trzema obszarami kompetencji firm:

- podwyższeniem jakości świadczonych usług i wytwarzanych produktów,

- podnoszeniem jakości zarządzania przedsiębiorstwami,

- poprawą marketingu i promocją usług i produktów

Szczegółowa oferta programowa szkoleń została określona w oddzielnym dokumencie. Jednocześnie zaznaczamy, że może ona być uzupełniania o nowe tematy na podstawie przeprowadzanej analizy potrzeb szkoleniowych wśród Beneficjentów.

Zakres doradztwa

Doradztwo będzie prowadzone w formie:

- bezpośredniej – w siedzibie przedsiębiorstwa,

- pośredniej – przygotowania przez doradcę dokumentów wynikających z potrzeb przedsiębiorstwa, określonych w ramach doradztwa bezpośredniego.

 

MENTORING

Mentoring jest to sposób przekazywania swojej wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz wspólna praca nad konkretnymi problemami w celu rozwijania młodych firm w określonym obszarze. Usługa ta będzie świadczona przez osobę zw. Mentorem, która jednocześnie spełnia następujące kryteria:

- jest autorytetem w dziedzinie, którą rozwijamy (czy to w zakresie wiedzy specjalistycznej, czy zarządzania), odniosła sukces;

- ma szerokie doświadczenia;

- jest prawdziwie zainteresowana rozwijaniem innych i gotowa do podzielenia się własnym doświadczeniem;

- posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne i interpersonalne.

Mentoring w ramach projektu prowadzony będzie przez praktyków biznesu, przede wszystkim wywodzących się z firm, które odniosły sukces na regionalnych rynkach. Mentorzy podzielą się z beneficjentami swoim doświadczeniem w prowadzeniu, zarządzaniu firmą itp. oraz udzielą praktycznych wskazówek.

W ramach projektu mentoring można przybrać różne formy:

- Spotkania w sali konferencyjnej (doradztwo grupowe)

- Kolacji / śniadania biznesowego

- Innych form po ustaleniu z Biurem Projektu.

W spotkaniu mentoringowym uczestniczyć powinno od 10 do 20 przedsiębiorców. Mentoring powinien zostać zorganizowany w okresie, w którym trwać będą szkolenia oraz konsultacje dla danego przedsiębiorcy.

W trakcie spotkania mentoringowego sporządzana jest lista obecności uczestników.

 

CYKL SZKOLENIOWY

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Umowie na realizację Projektu określiła zestaw wskaźników, które mają bezpośredni wpływ na sposób realizacji poszczególnych komponentów.

Kluczowe w tym zakresie są następujące wskaźniki:

- Każdy uczestnik Usługi weźmie udział średnio w 10-ciu dniach szkoleniowych

- Firmy biorące udział w projekcie otrzymają średnio 40 godzin doradczych

- Każdy uczestnik szkolenia weźmie udział w spotkaniu mentoringowym

Obowiązek realizacji ww. wskaźników spoczywać będzie na organizatorze szkoleń. Jednym ze sposobów ich osiągnięcia jest organizacja szkoleń dla jednorodnych grup szkoleniowych. Grupa taka otrzyma wszystkie usługi w ramach projektu. 

Grupa szkoleniowa to:

- 20 osób (Peseli),

- 16 firm (NIP) z czego większość to mikroprzedsiębiorstwa,

Każda grupa weźmie udział w 10 dniach szkoleniowych w dowolnej konfiguracji (np. dwa szkolenia 3 dniowe i jedno 4 dniowe), a każda z 16 firm otrzyma średnio po 40 godzin doradczych (na całą grupę 640 godzin). Dla grupy zostanie zorganizowane spotkanie mentoringowe (20 osób).

W celu osiągnięcia wskaźników i postępu realizacji wskaźników dla grup szkoleniowych na bieżąco będzie monitorowany Harmonogram realizacji umowy.

 

ZGŁOŚ UDZIAŁ W PROJEKCIE

Projekt „Wschód Biznesu 2” skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata w ośrodkach zamieszkiwanych przez co najwyżej 50 tys. mieszkańców na terenie 5 województw Polski Wschodniej: woj. lubelskiego, woj. podkarpackiego, woj. podlaskiego, woj. świętokrzyskiego oraz woj. warmińsko-mazurskiego.

W celu potwierdzenia statusu mikro lub małego przedsiębiorstwa zapraszamy do skorzystania z Kwalifikatora MSP, zamieszczonych na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

http://www.parp.gov.pl/index/index/72

W celu zgłoszenia się do udziału w Projekcie należy wypełnić, a następnie przesłać do Regionalnego Biura Projektu numer fax: 81 440 38 37, komplet dokumentów zgłoszeniowych (do pobrania niżej):

- Deklarację uczestnictwa w Projekcie,

- Formularz zgłoszeniowy,

- Oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej część ACD,

- Oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej część B,

- Dowód wpłaty.

Regionalne Biuro Projektu dokona sprawdzenia poprawności wypełnienia dokumentów.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości przedsiębiorca zostanie poproszony o dokonanie korekty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 607 37 25 28.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Dodano: 13 kwietnia 2010 r.


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI