Dodano: 8 kwietnia 2010 r.

ZAPROSZENIE

 

Rada Forum Organizacji Pozarządowych Ziemi Janowskiej uprzejmie zaprasza Przedstawicieli Członków na Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków FOP ZJ, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2010 r. (środa) o godz. 13.00 w Domu Nauczyciela ul. Ogrodowa w Janowie Lubelskim.

Program spotkania:

1. Wystąpienie Przewodniczącego Rady FOP ZJ.

2. Wybór Komisji: Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków oraz Wyborczej.

3. Sprawozdanie za kadencję 2008 – 2010 r. Rady Forum i projekt zmiany Karty Współpracy.

4. Dyskusja programowa.

5. Wybory: Członków Rady, Liderów Zespołów Zadaniowych, Przewodniczącego Rady i Zastępców.

6. Dyskusja i sprawy bieżące.

7. Podjęcie uchwał.

Przewodniczący Rady FOP ZJ

Antoni Sydor


INFO O FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZIEMI JANOWSKIEJ

Celem głównym Forum jest budowanie płaszczyzny współpracy służącej podniesieniu efektywności działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W latach 2005 – 2008 na dorocznych spotkaniach organizacji pozarządowych z Burmistrzem Janowa Lubelskiego zgłaszano propozycje wspólnych spotkań integracyjnych. Były też propozycje powołania biura z telefonem, komputerem i kserokopiarką, gdzie organizacje nie posiadające swojego biura mogłyby skorzystać z tych urządzeń przy pisaniu sprawozdań i projektów.

Konkretną propozycję powołania związku organizacji pozarządowych Janowa Lubelskiego i Powiatu Janowskiego lub stworzenia fundacji, której założycielami i fundatorami byłyby organizacje pozarządowe i samorząd lokalny zgłosił w dniu 12.12.2005 r. p. Stanisław Wieleba z Poradni Uzależnień przy SPZOZ. Jego pisemna propozycja wraz z uzasadnieniem powołania związku - fundacji była jednym z tematów spotkania organizacji pozarządowych z Burmistrzem Janowa Lubelskiego p. Krzysztofem Kołtysiem w dniu 19.12.2005 r.

Na początku 2008 roku Urząd Miejski zorganizował kolejne spotkanie, na którym zaprezentowano projekt Karty Współpracy dla organizacji z terenu Ziemi Janowskiej.

Na kolejnym spotkaniu w dniu 04.04.2008 r. nastąpiło ukonstytuowanie się Forum. Zgłoszono niewielkie poprawki do projektu Karty Współpracy. Deklaracje przystąpienia do Forum zgłosiło 20 stowarzyszeń samodzielnych, oddziałów stowarzyszeń i klubów przy stowarzyszeniach działających na terenie Miasta i Gminy Janów Lubelski.

Członkami założycielami FOP ZJ zostali:

1/ Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”,

2/ Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej „SAS”, 

3/ Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO „AD ASTRA”,

4/ Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,

5/ Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego „KARATE”,

6/ Stowarzyszenie Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Wawrzynek”,

7/ Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „HUMANUS”,

8/ Klub Żeglarski „ZEFIR” w Janowie Lubelskim,

9/ Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego,

10/ Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks”,

11/ Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju, Oświaty i Kultury Wiejskiej „Łążek”,

12/ Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży „Skała” przy parafii św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim,

13/ Klub „Wrzos”,

14/ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Janowie Lubelskim,

15/ Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Janowskiego,

16/ Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „ADALBERT”,

17/ Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „KRON”,

18/ Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe „Pegaz”,

19/ Janowski Ludowy Klub Sportowy „OLIMP”,

20/ Stowarzyszenie „PRZYMIERZE”.

W 2009 r. do Forum przystąpił Klub Relax przy Zarządzie Oddziału PZERiI w Janowie Lubelskim.

Wybrano Radę Forum która składa się z 9 osób: Przewodniczący, 2 Zastępców , Skarbnik i 5 Liderów Zespołów Zadaniowych:

1. Antoni Sydor - Przewodniczący

2. Lidia Tryka - Z–ca Przewodniczącego

3. Andrzej Łukasik - Z–ca Przewodniczącego

4. Maria Helis - Skarbnik

5. Józef Bańka - Lider Zespołu ds. Oświaty

6. Grażyna Łysiak - Lider Zespołu ds. Turystyki, Kultury i Sportu

7. Justyna Maciaszek - Lider Zespołu ds. Pomocy Społecznej

8. Zofia Startek - Lider Zespołu ds. Ekologii i Ochrony Środowiska

9. Janina Skubik - Lider Zespołu ds. Współpracy Ponadlokalnej

W 2008 r. ustalono siedzibę Sekretariatu Forum. Dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i nieodpłatnemu użyczeniu lokalu przez Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe PEGAZ w Janowie Lubelskim utworzono Sekretariat, który mieści się w Punkcie Informacji Turystycznej prowadzonym przez SKS PEGAZ przy ul. Zamoyskiego 52 w Janowie Lubelskim.

Sekretariat obsługiwany jest przez pracownika SKS PEGAZ, ponadto dyżury wykonują członkowie Rady.

Do zasadniczych dokonań w okresie kadencji należy:

 • ułatwienie realizacji zadań statutowych przez Członków Forum,

 • pogłębienie i nawiązanie współpracy wśród Członków Forum,

 • uczestnictwo w konsultacjach samorządu lokalnego,

 • opracowanie logo Forum,

 • opracowanie Strategii rozwoju FOP ZJ,

 • wydanie Informatora Forum,

 • zorganizowanie uroczystego otwarcia Sekretariatu,

 • przeprowadzenie corocznych, majowych spotkań integracyjnych połączonych z konsultacjami społecznymi Burmistrza Janowa Lubelskiego oraz obchodami Światowego Dnia Inwalidy i tematyką pomocy społecznej,

 • zorganizowanie tradycyjnego wieczoru andrzejkowego,

 • spowodowanie wprowadzenia istotnych do Członków poprawek do „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim,

 • organizowanie pracy Rady i Zespołów Zadaniowych,

 • pośrednictwo w organizowaniu szkoleń dla Członków,

 • uczestnictwo w szkoleniach z zakresu organizacji pozarządowych,

 • pomoc w pracy biurowej na rzecz Członków: komputer, kserokopiarka, dostęp do internetu,

 • inicjowanie działań na rzecz powstania organizacji pozarządowych,

 • nawiązanie wstępnych kontaktów z innymi związkami organizacji pozarządowych.

W omawianym okresie prowadzono ponadto działania zmierzające do wprowadzenia pozostałych postanowień Karty Współpracy i realizacji corocznego Programu Działania. 

Informacje o pracy Forum zamieszczane są na własnej stronie internetowej www.fop.janowlubelski.net  i za pośrednictwem poczty e – mail: fop_janow@o2.pl

Przewodniczący FOP ZJ

Antoni Sydor


Dodano: 8 kwietnia 2010 r.


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI