Dodano: 12 marca 2010 r.

 

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim,

ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, 23-300 Janów Lubelski

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

1. Wymagania niezbędne:

 • ukończone: wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości, lub

 • ukończona: średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości, lub

 • posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, lub

 • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego wydanych na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi programów finansowo – księgowych,

 • znajomość obsługi programu Płatnik,

 • komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej i dobrej organizacji pracy.

 • znajomość rozliczania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego

3. Zakres wykonywanych na stanowisku pracy zadań:

 • prowadzenie całości ewidencji gospodarczo – finansowej,

 • prowadzenie rozliczeń i sprawozdawczości na potrzeby UM, US, ZUS, GUS

 • sporządzanie okresowych analiz i zestawień z działalności OPS

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)

 • list motywacyjny

 • dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/

 • kwestionariusz osobowy

 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko główny księgowy w terminie do dnia 22 marca 2010 roku, (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej BIP i tablicy ogłoszeń).

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej www.janowlubelski.pl i www.opsjl.pl  oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Boh. Porytowego Wzg. 23, 23-300 Janów Lubelski.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych.

Kierownik OPS

Bożena Czajkowska


Dodano: 12 marca 2010 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI