Dodano: 3 marca 2010 r.

    

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W OPS

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim realizuje trzeci etap projektu systemowego „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma przyczynić się do integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z pozostałą częścią społeczności janowskiej, wesprzeć ich zdolność do podjęcia pracy oraz mobilność na tym rynku pracy.

Projekt rozpoczyna się treningiem umiejętności i kompetencji społecznej, którego celem będzie poprawa funkcjonowania uczestników w relacjach i sytuacjach społecznych, nabycie przez nich wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego radzenia sobie ze stresem, zwiększenie ich wewnętrznej motywacji do działania oraz gotowości do zmian, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz przełamanie przez uczestników barier w procesie zdobywania wiedzy i doskonalenia zawodowego. Kolejny etap projektu to doradztwo zawodowe. Proces doradczy będzie prowadzony z zastosowaniem profesjonalnych technik i narzędzi wykorzystywanych do pracy grupowej i indywidualnej jak również w oparciu o założenia sprawdzonych metod (m.in. „Metody edukacyjnej”). Polegał on będzie na analizie zasobów własnych uczestników pod kątem mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, określeniu potencjału oraz predyspozycji zawodowych uczestników, analizie rynku pracy, odniesieniu własnych zasobów zawodowych do struktury zapotrzebowania na pracę oraz opracowaniu Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego dla każdego z uczestników z uwzględnieniem proponowanych zestawów szkoleń.

Ostatnim etapem projektu będą szkolenia zawodowe, dobrane indywidualnie do potrzeb każdego z uczestników.

Wszystkie zastosowane narzędzia aktywnej integracji zostaną dobrane w zależności od potrzeb i możliwości indywidualnych beneficjentów, a ich wzajemne oddziaływania nada im charakter kompleksowości i da szansę całościowego podejścia do problemu, na jaki odpowiada projekt. Akcent w tych działaniach jednak położony będzie na prowokowanie samodzielności i inicjatywy beneficjentów.

W projekcie weźmie udział co najmniej 27 osób. Dobór uczestników został dokonany przez pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację projektu, na podstawie prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej dokumentacji opisującej sytuację materialno-bytową oraz status społeczny i zawodowy potencjalnych beneficjentów - czyli wywiady środowiskowe, a także na podstawie przeprowadzonej ankiety wśród potencjalnych uczestników projektu. Jednym z kryteriów doboru grupy docelowej był ich potencjał własny, jaki może być wykorzystany do powrotu na rynek pracy.

Każdy z 27 uczestników będzie także skierowany do prac społecznie użytecznych. Łącznie w ramach działań projektowych beneficjenci projektu przepracują w okresie luty – kwiecień oraz wrzesień - listopad 2160 godzin, każdy średnio 80 godzin. Uczestnicy projektu zostaną także objęci wsparciem finansowym w postaci zasiłku okresowego, wypłacanego przez cały okres obowiązywania kontraktu, oraz w razie takiej potrzeby zasiłkami celowymi.

Ponadto w ramach zadania projektowego upowszechnianie pracy socjalnej zostało dodatkowo zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej 3 pracowników socjalnych i zostały utworzone, a także w pełni wyposażone dwa stanowiska pracy pracowników socjalnych. Na to zadanie Ośrodek pozyskał dodatkowo: 96.800 zł na wynagrodzenia oraz 11.100 zł na doposażenie stanowisk pracy. Dzięki środkom pozyskanym na wynagrodzenia zbilansowano budżet Ośrodka na ten cel w 2010 roku, a Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim spełnia wymóg z art. 110 ustawy o pomocy społecznej posiadania co najmniej 1 pracownika socjalnego na 2000 mieszkańców, nie miej jednak niż 3 pracowników socjalnych.

Łączny budżet całego projektu to 308.000 zł.

Koordynator projektu

Paweł Wiśniewski


Dodano: 3 marca 2010 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI